Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

2022_CBS_09227 - Binnengemeentelijke decentralisatie. 2022 week 46 - Brief districtscollege Borgerhout. Uitbesteding Infolijn stad Antwerpen. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09227 - Binnengemeentelijke decentralisatie. 2022 week 46 - Brief districtscollege Borgerhout. Uitbesteding Infolijn stad Antwerpen. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_09227 - Binnengemeentelijke decentralisatie. 2022 week 46 - Brief districtscollege Borgerhout. Uitbesteding Infolijn stad Antwerpen. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Vanaf 8 januari 2019 zijn de rechtstreeks verkozen districtsraden geïnstalleerd. De districtsbesturen hebben autonome beslissingsbevoegdheden in lokale beleidsdomeinen. De districtsraden en districtscolleges kunnen met betrekking tot alle zaken die het district aanbelangen, adviezen uitbrengen aan en brieven schrijven naar het stadsbestuur.

De bedrijfseenheid Bestuurszaken agendeert de adviezen en brieven van de districtsbesturen ter kennisgeving op het college. Tijdens de zitting worden de brieven en adviezen toegewezen aan de bevoegde vakschepen. Het kabinet van de betrokken vakschepen zorgt voor een ontwerp van antwoord. Dit ontwerp van antwoord wordt door de bedrijfseenheid Bestuurszaken ter goedkeuring geagendeerd op het college. Na de ondertekening door de algemeen directeur en de bevoegde vakschepen, wordt het antwoord overgemaakt aan het betrokken district.

De brieven en adviezen van de districtsbesturen dienen binnen de 40 werkdagen na ontvangst door de collegeleden beantwoord te zijn. 

Op 24 oktober 2022 (jaarnummer 92) keurde het districtscollege van Borgerhout een brief goed gericht aan het college betreffende de uitbesteding Infolijn stad Antwerpen. Op 4 november 2022 (jaarnummer 8868) werd deze brief voorgelegd aan het college en toegewezen aan schepen Nabilla Ait Daoud voor antwoord.

Argumentatie

De samenwerking tussen de stad Antwerpen en de districten moet zo optimaal mogelijk verlopen. Om de termijn van 40 werkdagen zo goed mogelijk na te leven, herinnert de bedrijfseenheid Bestuurszaken de kabinetten maandelijks aan de openstaande brieven en adviezen.

Juridische grond

Artikel 26 van het Basisreglement Bestuurlijke organisatie stad Antwerpen goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 februari 2019 (jaarnummer 130).

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS05 - Loketten
2SBS0501 - Kwalitatieve digitale, telefonische en fysieke dienstverlening
2SBS050116 - Geïntegreerd klantenmodel

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt voor de brief met kenmerk 2022_MOT_00092 het volgend ontwerp van antwoord, goed:
Collegelid Nabilla Ait Daoud

Nummer

District

Datum toewijzing

Onderwerp

 22-B026

 Borgerhout

24 oktober 2022

 Uitbesteding Infolijn stad Antwerpen 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan:
DienstTaak
BZhet goedgekeurde antwoord op de brief verzenden