Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09289 - Ondersteuning. Onderwijs - Succesvolle leerloopbanen - Wachtaanbod anderstalige nieuwkomers - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09289 - Ondersteuning. Onderwijs - Succesvolle leerloopbanen - Wachtaanbod anderstalige nieuwkomers - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_CBS_09289 - Ondersteuning. Onderwijs - Succesvolle leerloopbanen - Wachtaanbod anderstalige nieuwkomers - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Door de aanhoudende stroom van anderstalige nieuwkomers in Antwerpen neemt ook het aantal leerplichtige jongeren dat in het Antwerps onderwijs instroomt toe. Jongeren vanaf 12 jaar schrijven zich eerst in voor een onthaalklas anderstalige nieuwkomers (OKAN). De capaciteit van het OKAN onderwijs staat onder druk en er zijn onvoldoende plaatsen beschikbaar voor alle jongeren waardoor ze op de wachtlijst staan, niet aan hun leerplicht voldoen en een onderbreking in hun leerloopbaan ervaren. Voor deze jongeren wil de stad Antwerpen een alternatief aanbod voorzien waarbij ze de kans krijgen om kennis te maken met jeugdfaciliteiten in de stad, Nederlands te oefenen, hun competenties te versterken en voorbereid worden op een start in OKAN. 

De principes voor het uitbetalen van de toelagekredieten op exploitatie aan derden werden goedgekeurd door het college op 27 november 2015 (jaarnummer 9823).

Argumentatie

De stad wil partners die ervaring hebben met de jonge anderstalige nieuwkomers ondersteunen om hen een kwalitatief en zinvol aanbod te laten aanbieden aan jongeren zolang ze op de wachtlijst voor OKAN staan. De ondersteuning wordt toegekend onder de voorwaarden opgenomen in de afsprakennota. Deze bevat bepalingen over de inhoud, de uitvoering, de verantwoording en de financiën van het project.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Algemene financiële opmerkingen

Elke partner stelde de jaarrekening van 2021 ter beschikking.

De projectbegroting van elke partner wordt bezorgd volgens de afspraken in de afsprakennota's. In deze begroting staat de ondersteuning van de stad Antwerpen vermeld. Uitbetaling van de ondersteuning gebeurt enkel na aanvaarding van de begroting en wanneer er geen openstaande, niet betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

De ondersteuning wordt uitbetaald onder voorbehoud van de nominatieve toekenning door de gemeenteraad zoals voor Arktos vzw, Profo vzw, Habbekrats vzw en Sering vzw voorzien in de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.
Het bedrag van de ondersteuning voor Scheld'Apen vzw zal worden uitbetaald na goedkeuring van de nominatieve toekenning door de gemeenteraad van december 2022.  

Gezien de periode van het aanbod en de geplande uitbetaling, wordt de ondersteuning van 36.000,00 EUR aan Arktos vzw in één keer uitbetaald, in afwijking van het collegebesluit van 27 november 2015 omtrent 'uitbetalen toelagekrediet en exploitatiebudget aan derden' (jaarnummer 9823).


Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0201 - Onderwijshoofdstad van Vlaanderen
2LWS020101 - Succesvolle leerloopbaan

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt, onder voorbehoud van de nominatieve toekenning door de gemeenteraad, de afsprakennota voor Habbekrats vzw, Edward Anseeleplein 3, 9000 Gent, ondernemingsnummer 0445.495.561, met een looptijd van 21 november 2022 tot en met 28 februari 2023 voor de organisatie van wachtaanbod voor 24 anderstalige nieuwkomers voor een bedrag van 18.000,00 EUR goed.


Artikel 2

Het college keurt, onder voorbehoud van de nominatieve toekenning door de gemeenteraad, de afsprakennota voor Sering vzw, Groeningerplein 2, 2140 Borgerhout, ondernemingsnummer 0455.855.062 , met een looptijd van 21 november 2022 tot en met 28 februari 2023 voor  de organisatie van wachtaanbod voor 24 anderstalige nieuwkomers voor een bedrag van 18.000,00 EUR goed.


Artikel 3

Het college keurt, onder voorbehoud van de nominatieve toekenning door de gemeenteraad,  de afsprakennota voor Scheld'Apen vzw, Ankerrui 5-7, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0464.931.094, met een looptijd van 21 november 2022 tot 28 februari 2023 voor de organisatie van wachtaanbod voor 24 anderstalige nieuwkomers voor een bedrag van 18.000,00 EUR goed. 


Artikel 4

Het college keurt, onder voorbehoud van de nominatieve toekenning door de gemeenteraad,  de afsprakennota voor Profo vzw, Willebroekkaai 36, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0879.448.619, met een looptijd van 21 november 2022 tot 28 februari 2023 voor de organisatie van wachtaanbod voor 24 anderstalige nieuwkomers voor een bedrag van 18.000,00 EUR goed.


Artikel 5

Het college keurt, onder voorbehoud van de nominatieve toekenning door de gemeenteraad,  de afsprakennota voor Arktos vzw, Valkerijgang 26, 3000 Leuven, ondernemingsnummer 0410.346.721, met een looptijd van 21 november 2022 tot 28 februari 2023 voor de organisatie van wachtaanbod voor 48 anderstalige nieuwkomers voor een bedrag van 36.000,00 EUR goed.


Artikel 6

Het college keurt, onder voorbehoud van de nominatieve toekenning door de gemeenteraad, de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 18.000,00 EUR aan Habbekrats vzw, Edward Anseeleplein 3, 9000 Gent, ondernemingsnummer 0445.495.561 goed.

Artikel 7

Het college keurt, onder voorbehoud van de nominatieve toekenning door de gemeenteraad, de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 18.000,00 EUR aan Sering vzw, Groeningerplein 2, 2140 Borgerhout, ondernemingsnummer 0455.855.062 goed.

Artikel 8

Het college keurt, onder voorbehoud van de nominatieve toekenning door de gemeenteraad, de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 18.000,00 EUR aan Scheld'Apen vzw, Ankerrui 5-7, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0464.931.094 goed. 

Artikel 9

Het college keurt, onder voorbehoud van de nominatieve toekenning door de gemeenteraad, de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 18.000,00 EUR aan Profo vzw, Willebroekkaai 36, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0879.448.619 goed.

Artikel 10

Het college keurt, onder voorbehoud van de nominatieve toekenning door de gemeenteraad, de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 36.000,00 EUR aan Arktos vzw, Valkerijgang 26, 3000 Leuven, ondernemingsnummer 0410.346.721 goed.

Artikel 11

Het college keurt goed  het volledige bedrag van 36.000,00 EUR in één keer uit te betalen aan Arktos vzw.

Artikel 12

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt: 

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Habbekrats vzw
Edward Anseeleplein 3
9000 Gent
ondernemingsnummer 0445.495.561
BE65 2900 0347 0496
18.000,00 EUR
budgetplaats: 5117000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2LWS020105PA6615
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2SA060869
budgetperiode:2200
4505145626
Sering vzw
Groeningerplein 2
2140 Borgerhout
ondernemingsnummer 0455.855.062
BE52 0012 9802 5809
18.000,00 EUR

budgetplaats: 5117000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2LWS020105PA6615
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2SA060869
budgetperiode:2200
4505145627

Scheld'Apen vzw
Ankerrui 5-7
2000 Antwerpen
ondernemingsnummer 0464.931.094
BE71 7765 9678 0069
18.000,00 EUR

budgetplaats: 5117000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2LWS020105PA6615
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2SA060869
budgetperiode:2200
4505145628

Profo vzw
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
ondernemingsnummer 0879.448.619
BE63 0682 4414 7108 18.000,00 EUR

budgetplaats: 5117000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2LWS020105PA6615
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2SA060869
budgetperiode:2200
4505145629

Arktos vzw
Valkerijgang 26
3000 Leuven
ondernemingsnummer 0410.346.721
BE49 7875 3297 7371
36.000,00 EUR


budgetplaats: 5117000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2LWS020105PA6615
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2SA060869
budgetperiode:2200
4505145631