Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09293 - Voorlopige wijziging van de bescherming als monument van het walenschip Céphée in Antwerpen - Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst en overeenkomst schuldoverdracht De Vlaamse Waterweg. Ondertekening. Intrekking - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09293 - Voorlopige wijziging van de bescherming als monument van het walenschip Céphée in Antwerpen - Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst en overeenkomst schuldoverdracht De Vlaamse Waterweg. Ondertekening. Intrekking - Goedkeuring 2022_CBS_09293 - Voorlopige wijziging van de bescherming als monument van het walenschip Céphée in Antwerpen - Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst en overeenkomst schuldoverdracht De Vlaamse Waterweg. Ondertekening. Intrekking - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 21 januari 2022 (jaarnummer 554), keurde het college de sluiting van het openbaar onderzoek in het kader van de opheffing van de bescherming van de Céphée goed.

Op 23 september 2022 (jaarnummer 7812) bracht het college een gunstig advies uit op de wijziging van de bescherming omwille van de verplaatsing van de Céphée.

Op 25 augustus 2022 ontving de stad Antwerpen een brief van het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid, aangaande het walenschip Céphée in Antwerpen, met de vraag om een openbaar onderzoek te organiseren in het kader van de voorlopige wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 1994 tot bescherming als monument. Dit gebeurt in het kader van de verplaatsing van het beschermd goed in functie van de erfgoedwaarden en het algemeen belang.

Op 21 oktober 2022 (jaarnummer 8622) keurde het college de sluiting van het openbaar onderzoek en de samenwerkingsovereenkomst met De Vlaamse Waterweg goed.

Het walenschip Céphée ligt sinds 1984 in het maritiem park van het voormalig Nationaal Scheepvaartmuseum (vandaag gekend als het Museum aan de Stroom, MAS), onder de kenmerkende 19de-eeuwse metalen afdaken aan de Jordaenskaai en zal verplaatst worden naar de nieuwe bestemming gelegen op de Droogdokkensite (Schepenhal). Het schip werd beschermd als monument omwille van de industrieel-archeologische waarde.

Argumentatie

Volgend op de wijziging van de bescherming en het afronden van het openbaar onderzoek, wordt de verhuisbeweging operationeel voorbereid. De uitvoering, gepland in maart 2023, zal gerealiseerd worden door gegunde aannemer SAMOCO in samenwerking met de Vlaamse Waterweg en de stedelijke diensten. Het tijdelijk demonteren en nadien terug opbouwen van een gedeelte van de waterkeringsmuur is noodzakelijk om de verhuisbeweging te kunnen realiseren. De Vlaamse Waterweg NV is beheerder van deze waterkeringsmuur en heeft de kennis en bevoegdheid om deze waterkeringsmuur volgens de bestaande plannen af te breken en te herbouwen, en beschikt over een raamcontract met een aannemer waaronder deze werken gegund kunnen worden. De op 21 oktober 2022 (jaarnummer 8622) met het oog hierop goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst tussen DVW en de stad levert juridisch-financieel enkele moeilijkheden op. Het is aangewezen deze overeenkomst te vervangen door een nieuwe versie, en tevens een overeenkomst tot schuldoverdracht tussen DVW, de stad, en de betrokken aannemer af te sluiten. Het is bijgevolg ook aangewezen het besluit van 21 oktober 2022 (jaarnummer 8622) gedeeltelijk in te trekken.

Onderzoek

In het kader van de wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 1994 tot bescherming als monument van het walenschip Céphée in Antwerpen, werd een openbaar onderzoek gevoerd. De bekendmaking gebeurde door de stad conform de in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 voorziene procedure door een bericht over het openbaar onderzoek op te hangen zowel op de huidige locatie van de Céphée als op de plaats waarnaar het beschermd goed wordt verplaatst en een bericht te publiceren op de website van de stad.

Het openbaar onderzoek liep van 9 september tot 10 oktober 2022. Binnen deze periode werden geen bezwaarschriften ingediend.

Algemene financiële opmerkingen

De financiële gevolgen van de verhuis op zich werden opgenomen in collegebesluit 2022_CBS_06144-GAC_2021_02054. Gezien de lange leveringstermijnen voor staal (voor de draagstoel) en rekening houdende met de hoge waterstanden in de maanden januari-februari, zal de effectieve verhuis pas in maart 2023 kunnen plaatsvinden. De herziening op de uit te voeren werken kan pas na afronding van de werken en gebeurt op basis van het reële aantal gepresteerde uren en/of onvoorziene omstandigheden. Daardoor kan de uiteindelijke factuur afwijken van het offertebedrag. Om deze mogelijke herziening op te vangen werd een extra financiële buffer voorzien van 14.347,35 euro inclusief btw. Hiervoor werd het bedrag van bestelbon 4005532591 opgetrokken van 85.652,65 euro naar 100.000,00 euro inclusief btw.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS02 - Erfgoed
2BRS0203 - Reguliere taken erfgoed
2BRS020302 - Inventarisatie / onderzoek

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college trekt zijn besluit van 21 oktober 2022 (jaarnummer 8622) gedeeltelijk in, als volgt:

  • Intrekking van artikel 1 en 2
  • Intrekking van artikel 4 tot 7

Artikel 2

Het college keurt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met De Vlaamse Waterweg NV voor de tijdelijke afbraak en heropbouw van een deel van de waterkeringsmuur goed.

Artikel 3

Het college keurt de overeenkomst tot schuldoverdracht met De Vlaamse Waterweg NV en met De Brandt NV goed.

Artikel 4

Het college keurt, op basis van de overeenkomsten bedoeld in artikel 2 en 3, de vastlegging en uitbetaling goed van een bedrag van 100.000,00 euro inclusief BTW (82.644,63 euro exclusief BTW) aan De Brandt NV, Sint Ursmarusstraat 23, 9200 Dendermonde, ondernemingsnummer 0412.870.996.

Artikel 5

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

De Brandt NV,

Sint Ursmarusstraat (BAA) 23

9200 Dendermonde

IBANBE50 0000 9061 9218

ondernemingsnummer 0412.870.996, 

voor het wegbreken en herbouwen van circa 30

lopende meter waterkeringsmuur ter hoogte van de 

Jordaenskaai in functie van de verhuis van het 

walenschip Céphée.

100.000,00 euro

budgetplaats: 5112000000

budgetpositie: 6141

functiegebied: 2BRS010112A00000

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA070729

budgetperiode: 2300


4005532591