Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_GR_00483 - Stedelijk patrimonium. AG SO. Frans Versmissenlaan 31, 2100 Deurne - Overdracht eigendom AG SO aan stad Antwerpen. Toekenning erfpacht aan AG SO - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/09/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Joris Giebens, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00483 - Stedelijk patrimonium. AG SO. Frans Versmissenlaan 31, 2100 Deurne - Overdracht eigendom AG SO aan stad Antwerpen. Toekenning erfpacht aan AG SO - Goedkeuring 2022_GR_00483 - Stedelijk patrimonium. AG SO. Frans Versmissenlaan 31, 2100 Deurne - Overdracht eigendom AG SO aan stad Antwerpen. Toekenning erfpacht aan AG SO - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Beheer stedelijk patrimonium

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de nieuwe beheersovereenkomst van AG Vespa goed. Artikel 6 §3.2 bepaalt: "AG Vespa staat in voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het stedelijk patrimonium. De beleidsbeslissing hiertoe ligt bij de Stad."

Samenwerking tussen AG Vespa en AG SO

Het college keurde op 9 maart 2018 (jaarnummer 2234) de blauwdruk goed zoals beschreven in dat besluit, op basis waarvan AG SO deel zal uitmaken van het geïntegreerd vastgoedbeleid dat wordt uitgevoerd door AG Vespa.

Op 16 december 2019 (jaarnummer 767) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst tussen de stad Antwerpen en AG SO goed. De beheersovereenkomst bepaalt dat het patrimonium ingezet voor onderwijs maximaal in handen van de stad Antwerpen blijft, die het ter beschikking stelt van AG SO. Conform de beheersovereenkomst geeft de stad Antwerpen een erfpacht op al de gebouwen en de percelen die AG SO als enige of grootste gebruiker voor onderwijsdoeleinden gebruikt, tenzij het locaties betreft met een mogelijk ontwikkelingspotentieel.

Op 28 mei 2021 keurden de raden van bestuur van AG SO (jaarnummer 70) en AG Vespa de samenwerkingsovereenkomst tussen AG SO en AG Vespa goed. De samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer dat stedelijk vastgoed in eigendom van AG SO op initiatief van AG SO wordt overgedragen aan de stad Antwerpen. Indien het vastgoed na de overdracht blijft ingezet worden voor doelstellingen van AG SO worden de noodzakelijke zakelijke of gebruiksrechten in onderling overleg afgestemd. 

Op 22 oktober 2021 (jaarnummer 8456) keurde het college een plan van aanpak goed voor de herschikking van de vastgoedportefeuille van AG SO.

Eigendomssituatie

AG SO is eigenaar van het volgende onroerend goed: Frans Versmissenlaan 31 (appartementsgebouw met grond), 2100 Deurne, kadastraal gekend als Antwerpen, dertigste afdeling, sectie A, omvattende de perceelnummers:

 • 489/B/6, met een geraamde oppervlakte van 331 m²;
 • 489/Z/5, omvattende de grond, met inbegrip van de funderingen, en een gedeelte van de gelijkvloerse verdieping (beschreven als lot A op het afbakeningsplan opgemaakt door landmeter Dirk Ooms op 6 december 2006) die de oprit, een overwelfde doorgang en een zaaltje omvat.
  Het OCMW Antwerpen is eigenaar van alle overige delen van het gebouw (beschreven als de loten B, C en D op het afbakeningsplan opgemaakt door landmeter Dirk Ooms op 6 december 2006). 
In het binnengebied achter het appartementsgebouw bevindt zich een site met een schoolgebouw, waar de stedelijke basisschool De Kangoeroe is gevestigd, in erfpacht gegeven door de stad Antwerpen aan AG SO bij akte van 3 februari 2012. Deze site omvat de volgende kadastrale percelen:
 • Frans Versmissenlaan 19, 2100 Deurne, kadastraal gekend als Antwerpen, dertigste afdeling, sectie A, perceelnummer 489/X/5, met een geraamde oppervlakte van 1.609 m²;
 • Ruggeveldlaan 699, 2100 Deurne, kadastraal gekend als Antwerpen, dertigste afdeling, sectie A, perceelnummer  489/W/5, met een geraamde oppervlakte van 3.515 m².


Argumentatie

Eigendomsoverdracht van AG SO aan de stad Antwerpen

In overeenstemming met de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst tussen AG Vespa en AG SO, in het bijzonder artikel 4.1.1, draagt AG SO de eigendom van het hogervermelde vastgoed over aan de stad Antwerpen. Bij de eigendomsoverdracht gelden de volgende voorwaarden:

 • alle schulden (belastingen, terugbetaling van AGION-subsidies, en andere) die vastkleven aan het betreffende onroerend goed en die hun oorsprong vinden in de periode voorafgaand aan de overdracht blijven ten laste van AG SO. In het bijzonder geldt dat de stad Antwerpen in geen geval gehouden is tot terugbetaling aan AGION van subsidies die AG SO in het verleden voor dit pand ontving;
 • de aktekosten worden gedragen door de stad Antwerpen;
 • AG SO maakt aan AG Vespa de nodige documentatie over (postinterventiedossier, as built-dossier, ...).

Toekenning recht van erfpacht door de stad Antwerpen aan AG SO

Op de hogervermelde goederen kan een erfpachtrecht worden toegekend onder de voorwaarden die gebruikelijk worden gehanteerd in erfpachtovereenkomsten tussen de stad Antwerpen en AG SO, binnen het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen AG SO en AG Vespa, goedgekeurd door de raden van bestuur van AG SO en AG Vespa op 28 mei 2021:

 • duur: in afwijking van de termijn bepaald in de beheersovereenkomst van AGSO (50 jaar) dient de duur van het erfpachtrecht voor de Frans Versmissenlaan 31 (appartementsgebouw met grond), 2100 Deurne, kadastraal gekend als Antwerpen, dertigste afdeling, sectie A, perceelnummers 489/B/6  en 489/Z/5 (deel) te worden afgestemd op de looptijd van de erfpacht voor het schoolgebouw gelegen in het binnengebied: op die site werd een recht van erfpacht toegestaan voor 99 jaar, eindigend op 2 februari 2111. Het recht van erfpacht voor de Frans Versmissenlaan 31, 2100 Deurne zal daarom worden toegekend tot en met 2 februari 2111 en neemt sowieso een einde indien de erfpacht voor het schoolgebouw gelegen in het binnengebied voordien zou worden beëindigd, om welke reden dan ook, of van zodra AG SO het goed niet langer gebruikt in het kader van de door AG SO nagestreefde doelstellingen;
 • vergoeding: AG SO is de stad Antwerpen geen vergoeding verschuldigd;
 • onderhoud en herstellingen: AG SO staat in voor alle onderhouds- en herstellingswerken aan het goed, niets uitgezonderd;
 • AG SO kan het erfpachtrecht niet verder doorgeven noch hypothekeren of met een ander zakelijk recht bezwaren zonder voorafgaande toelating van de stad Antwerpen. Hetzelfde geldt voor langdurige terbeschikkingstelling aan derden;
 • lot van de uitgevoerde werken bij het einde van de erfpacht: de constructies die door AG SO met uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de stad Antwerpen werden opgericht en de eventuele aanpassings- en verbeteringswerken aan de bestaande constructies die met uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de stad Antwerpen werden uitgevoerd, worden van rechtswege eigendom van de stad Antwerpen zonder recht op vergoeding voor AG SO;
 • alle kosten, erelonen en belastingen waartoe de bovenvermelde aktes aanleiding kunnen geven, zijn uitsluitend voor rekening van AG SO, in overeenstemming met artikel 6.2 van de samenwerkingsovereenkomst AG SO - AG Vespa.

Regelgeving: bevoegdheid

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt in artikel 41, tweede lid, 11° dat de gemeenteraad bevoegd is voor het stellen van daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die vermeld in artikel 56, § 3, 8°, b.

Algemene financiële opmerkingen

AG SO (ondernemingsnummer BE0824.037.071), Frankrijklei 71-73, 2000 Antwerpen is geen erfpachtvergoeding verschuldigd aan de stad Antwerpen.

De aktekosten dienen te worden betaald aan notaris Patrick Vandeputte bv, Lammekensstraat 79, 2140 Borgerhout, ondernemingsnummer 0471.866.101, rekeningnummer: BE72 7360 0432 1416.

De kosten gelinkt aan de kosteloze eigendomsoverdracht kunnen worden geraamd op 3.600,00 EUR en zijn ten laste van de stad Antwerpen.

De kosten gelinkt aan de toekenning van het recht van erfpacht dienen te worden gedragen door AG SO.

AGION heeft aan AG SO bevestigd dat de wijziging in eigendomsstatuut van eigendom in erfpacht geen aanleiding geeft tot terugvordering van toegekende AGION-subsidies.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS07 - Patrimonium
2SBS0702 - Slim vastgoedbeheer

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de kosteloze eigendomsoverdracht goed van AG SO naar de stad Antwerpen van het volgende onroerend goed: Frans Versmissenlaan 31, 2100 Deurne, kadastraal gekend als Antwerpen, dertigste afdeling, sectie A, perceelnummers 489/B/6 en 489/Z/5 (deel, omvattende de grond met inbegrip van de funderingen en een gedeelte van de gelijkvloerse verdieping, beschreven als lot A op het afbakeningsplan opgemaakt door landmeter Dirk Ooms op 6 december 2006), waarbij de volgende voorwaarden gelden:

 • alle schulden (belastingen, terugbetaling van AGION-subsidies, e.a.) die vastkleven aan het betreffende onroerend goed en die hun oorsprong vinden in de periode voorafgaand aan de overdracht blijven ten laste van AG SO. In het bijzonder geldt dat de stad Antwerpen in geen geval gehouden is tot terugbetaling aan AGION van subsidies die AG SO in het verleden voor dit pand ontving;
 • de aktekosten worden gedragen door de stad Antwerpen;
 • AG SO maakt aan AG Vespa de nodige documentatie over (postinterventiedossier, as built-dossier, ...).

Artikel 2

De gemeenteraad keurt goed om aan AG SO een recht van erfpacht toe te kennen op het volgende onroerend goed: Frans Versmissenlaan 31, 2100 Deurne, kadastraal gekend als Antwerpen, dertigste afdeling, sectie A, perceelnummers 489/B/6 en 489/Z/5 (deel, omvattende de grond met inbegrip van de funderingen  en een gedeelte van de gelijkvloerse verdieping, beschreven als lot A op het afbakeningsplan opgemaakt door landmeter Dirk Ooms op 6 december 2006), tegen de volgende voorwaarden:

 • duur: het recht van erfpacht eindigt op 2 februari 2111, maar neemt sowieso een einde indien de erfpacht voor het schoolgebouw gelegen in het binnengebied voordien zou worden beëindigd, om welke reden dan ook, of van zodra AG SO het goed niet langer gebruikt in het kader van de door AG SO nagestreefde doelstellingen;
 • vergoeding: AG SO is de stad Antwerpen geen vergoeding verschuldigd;
 • onderhoud en herstellingen: AG SO staat in voor alle onderhouds- en herstellingswerken aan het goed, niets uitgezonderd;
 • AG SO kan het erfpachtrecht niet verder doorgeven noch hypothekeren of met een ander zakelijk recht bezwaren zonder voorafgaande toelating van de stad Antwerpen. Hetzelfde geldt voor langdurige terbeschikkingstelling aan derden;
 • lot van de uitgevoerde werken bij het einde van de erfpacht: de constructies die door AG SO met uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de stad Antwerpen werden opgericht en de eventuele aanpassings- en verbeteringswerken aan de bestaande constructies die met uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de stad Antwerpen werden uitgevoerd, worden van rechtswege eigendom van de stad Antwerpen zonder recht op vergoeding voor AG SO;
 • alle kosten, erelonen en belastingen waartoe de bovenvermelde akte aanleiding kan geven, zijn uitsluitend voor rekening van AG SO, in overeenstemming met artikel 6.2 van de samenwerkingsovereenkomst AG SO-AG Vespa.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt: 

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
notariskosten voor de overdracht te betalen aan:

Notaris Patrick Vandeputte bv
Lammekensstraat 79
2140 Borgerhout

Ondernemingsnummer: BE 0471866101
Rekeningnummer: BE72 7360 0432 1416

 

3.600,00 euro
inclusief btw
(raming)

budgetplaats: 5291500000
budgetpositie: 613
functiegebied: 2SBS070203A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode: 2200
 4505142202

Bijlagen

 • Erfpachtakte Ruggeveldlaan 699 en Frans Versmissenlaan 19 van 3 februari 2012
 • Frans Versmissenlaan 31_opmetingsplan.pdf