Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_GR_00533 - Ondersteuningsproduct. Harmonieuze stad - Ondersteuningsreglement investeringen. Afwijking. Eredienstbestuur Sint-Michaël en Petruskerk - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/09/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Joris Giebens, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00533 - Ondersteuningsproduct. Harmonieuze stad - Ondersteuningsreglement investeringen. Afwijking. Eredienstbestuur Sint-Michaël en Petruskerk - Goedkeuring 2022_GR_00533 - Ondersteuningsproduct. Harmonieuze stad - Ondersteuningsreglement investeringen. Afwijking. Eredienstbestuur Sint-Michaël en Petruskerk - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Al vele jaren gaan de erediensten van de Oekraïense geloofsgemeenschap door in de Sint-Andrieskerk. De  pastorie van de Sint-Andrieskerk voldoet niet aan de huidige bouw- en veiligheidsvoorschriften om Oekraïense priesters en hun gezinnen te huisvesten. De noodzakelijke werken zijn daar nog niet uitgevoerd. Aangezien de stad de voorkeur geeft aan verkoop van dit stedelijk patrimonium, werden de gesprekken met het bisdom heropgestart. 

Door de oorlog in Oekraïne is er een groeiende groep gelovigen naar Antwerpen uitgeweken. De Sint-Andrieskerk is nu te klein, maar de geloofsgemeenschap vond ondertussen onderdak in de Sint-Michaël en Petruskerk aan de Amerikalei, die daarnaast ook een parochiezaal en een pastorie ter beschikking heeft. Mits een aantal aanpassingswerken kan de pastorie bewoond worden door twee priesters en hun gezinnen en één ongehuwde priester, die regelmatig in Antwerpen verblijft.

De gemeenteraad keurde op 28 juni 2021 (jaarnummer 348) het ondersteuningsreglement voor investeringen aan eredienstgebouwen goed.

In een brief van 18 augustus 2022 aan het college vraagt de bisschop van Antwerpen of de stad wil instaan voor de financiering van de nodige renovatiewerken aan de pastorie van de Sint-Michaël en Petruskerk.

Argumentatie

Op grond van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, moet de stad Antwerpen een woning voorzien voor inmiddels drie priesters en hun gezinnen. De pastorie van Sint-Michaël en Petrus (eigendom van de kerkfabriek) dient op korte termijn gerenoveerd te worden om in te richten als woonst voor de bedienaars van de erediensten.

In nauw overleg tussen de stad Antwerpen - bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening, de Kerkfabriek van Sint-Michaël en Petrus, het Vicariaat Antwerpen en de Oekraïense geloofsgemeenschap, is een haalbaar voorstel uitgewerkt in verband met de financiering en de uitvoering van renovatiewerken aan de pastorie. 

Gezien de tijdsdruk is er geen premie aangevraagd bij de Vlaamse overheid. 

Het ondersteuningsreglement investeringen aan eredienstgebouwen bepaalt dat de stad maximaal 80% van het gunningsbedrag betaalt. Het kerkbestuur beschikt niet over voldoende middelen om zelf een aandeel in de kosten  te dragen, zoals dat in het reglement wordt gestipuleerd. In afwijking van het ondersteuningsreglement (artikel 6.3) neemt de stad 100% van de financiering voor haar rekening. 

Op basis van de aangereikte informatie geeft AG Vespa een gunstig advies. AG Vespa gaat ervan uit dat de extern aangestelde architect zelf zal controleren en vaststellen dat alle in het bestek beschreven werken ook effectief uitgevoerd zullen worden en dit volgens de regels van goed vakmanschap.

WERKEN

Omschrijving der werken en berekening

De renovatie en inrichting van het pand tot twee appartementen en een studio, omvatten zowel exterieur- als interieurwerken. De totale kostprijs voor de werken wordt geraamd op 306.963,17 EUR incl. btw.


Totaal excl. btwTotaal inclbtw (6%)Premie agentschap Onroerend ErfgoedOndersteuning Stad AntwerpenBijdrage eredienstbestuur
Renovatie en inrichting289.587,90 EUR306.963,17 EUR 0,00 EUR306.963,17 EUR0,00 EUR


ERELONEN/ONDERZOEKSOPDRACHT

De erelonen van de architect en de veiligheidscoördinator worden respectievelijk vastgesteld op 29.847,11 EUR en 1.815,00 EUR incl. btw. 


Totaal incl.Erelonen architectErelonen veiligheids-
coördinator
Ondersteuning Stad AntwerpenBijdrage eredienstbestuur
Renovatie en inrichting31.662,11 EUR29.847,11 EUR1.815,00 EUR31.662,11 EUR0,00 EUR


Van haar kant engageert het bisdom Antwerpen zich om gedurende minstens negen jaar deze pastorie in te zetten voor bewoning door bedienaars van de eredienst.  

Indien de kerkfabriek als eigenaar de bestemming van de pastorie wijzigt binnen de termijn van negen jaar, dan is ze een schadevergoeding verschuldigd aan de stad Antwerpen à rato van 103,00 EUR per dag dat de overeenkomst vroeger wordt opgezegd. 

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid, goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Artikel 52/1, §1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten bepaalt onder meer:

  • de gemeentebesturen passen de tekorten bij van de exploitatie van de kerkfabrieken en dragen bij in de investeringen in de gebouwen van de eredienst;
  • in de parochies waar er een bedienaar van de eredienst, belast met de eredienst van de parochie, verblijft, stelt de gemeente de bedienaar een pastorie ter beschikking, of, als er geen pastorie is, een woning of een woonstvergoeding.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet Lokaal Bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.

Algemene financiële opmerkingen

Een ondersteuning zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen. De uitbetaling van de ondersteuning zal gebeuren op basis van voorgelegde facturen en voor zover de beschikbare kredieten van het budgetjaar in kwestie dit toelaten.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS06 - Samenlevingsopbouw en erediensten
2HMS0603 - Erediensten
2HMS060301 - Erediensten

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, PVDA, CD&V, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf. 
Hebben zich onthouden: Groen.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt goed om, in afwijking van het ondersteuningsreglement investeringen aan eredienstgebouwen, aan het eredienstbestuur van de Sint-Michaël en Sint-Petruskerk met ondernemingsnummer 0211 223 537 een ondersteuning toe te kennen van maximaal 306.963,17 EUR voor werken aan de pastorie. Per factuur kan een ondersteuning van 100% van het factuurbedrag (btw inclusief) uitbetaald worden.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt goed om, in afwijking van het ondersteuningsreglement investeringen aan eredienstgebouwen, aan het eredienstbestuur van de Sint-Michaël en Sint-Petruskerk met ondernemingsnummer 0211 223 537 een ondersteuning toe te kennen van maximaal 31.662,11 EUR voor erelonen van de architect en de veiligheidscoördinator in functie van de renovatiewerken aan de pastorie. Per factuur kan een ondersteuning van 100% van het factuurbedrag (btw inclusief) uitbetaald worden.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Sint-Michaël en Sint Petruskerk

Cuylitsstraat 24

2018 Antwerpen

OND: 0211 223 537
IBAN: BE64 0000 2950 2952 

338.625,28 EUR (incl. btw)budgetplaats: 5400500000
budgetpositie: 664480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: Sub_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma:
2SA040790
budgetperiode: 2200
4505142140

Bijlagen

  • 220818_brief_St._Michiel_Stad.pdf
  • 20220811_advies_pastorie_Sint Michael en Petrus2.pdf