Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_GR_00550 - Ondersteuning. Woonstad - Vernieuwende, alternatieve woonvormen. Wedstrijdreglement. Aanpassing en nieuwe versie - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/09/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Joris Giebens, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00550 - Ondersteuning. Woonstad - Vernieuwende, alternatieve woonvormen. Wedstrijdreglement. Aanpassing en nieuwe versie - Goedkeuring 2022_GR_00550 - Ondersteuning. Woonstad - Vernieuwende, alternatieve woonvormen. Wedstrijdreglement. Aanpassing en nieuwe versie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De stad Antwerpen wenst meer te experimenteren met alternatieve woonvormen en heeft sinds 2017 binnen dit kader drie wedstrijden georganiseerd voor vernieuwende, alternatieve woonprojecten, met telkens een eigen wedstrijdreglement. 

Op 28 januari 2020 (jaarnummer 87) keurde de gemeenteraad het reglement voor de derde editie van de wedstrijd 'Vernieuwende, alternatieve woonvormen' goed. Het college keurde op 11 september 2020 (jaarnummer 6876) de aanduiding van de jurywinnaars van de derde editie van de wedstrijd 'Vernieuwende, alternatieve woonvormen' goed.

Argumentatie

1. Aanpassing vorig wedstrijdreglement

Het reglement voor de derde editie wordt aangepast zodat de winnaars van de wedstrijd die door onvoorziene omstandigheden de voorgeschreven opleveringstiming niet konden halen, alsnog kunnen ontvangen.

Het wedstrijdreglement bepaalt onder hoofdstuk 3: De woonprojecten dienen binnen de twee jaar na bekendmaking van de geselecteerde projecten te zijn opgeleverd'. Omwille van diverse moeilijkheden en omstandigheden (de aard van de werken: vernieuwend/innovatief, de coronacrisis, leveringsproblemen van bouwmateriaal,…) lopen de werf en de planning vertraging op. Daarom wordt het reglement in die zin aangepast dat mits motivering een vertraging van de opleveringstijd, het college de wedstrijdprijs toch kan uitbetalen. De voorwaarde wordt vervangen door 'De woonprojecten hebben de intentie binnen de twee jaar na bekendmaking van de geselecteerde projecten te zijn opgeleverd. Eventuele vertragingen dienen steeds uitvoerig te worden beargumenteerd, gerapporteerd en ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college.'


2. Nieuw reglement

In functie van het openstellen van toekomstige edities van de wedstrijd 'Vernieuwende, alternatieve woonvormen' wordt een wedstrijdreglement opgemaakt. Het wedstrijdconcept van vorige edities wordt behouden,  met uitzondering van enkele beperkte aanpassingen om projecten rond innovatieve woonmodellen, projecten met focus op grotere gezinnen en projecten die uitzonderlijke energiezuinige ingrepen kunnen leveren, beter te kunnen ondersteunen. Daarnaast kan het college ervoor kiezen om de wedstrijd zo open te stellen dat winnende projecten die bijkomende energie-neutrale/energiezuinige ingrepen kunnen leveren, extra ondersteund kunnen worden. De wedstrijd wordt  telkens door het college opengesteld.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en gemeenteraadsbesluit van 18 december 2006 (jaarnummer 2730) dat het reglement op de toelagen vastlegt.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 41, 23° van het Decreet over het lokaal bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het vaststellen van subsidiereglementen.

Algemene financiële opmerkingen

Voor het nieuwe reglement voor de wedstrijd vernieuwende, alternatieve woonvormen is er jaarlijks 625.000 EUR voorzien op boekingsadres 5401505000/664800/2WNS010205A00000/SUB_NR/2300-2500.

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS01 - Wonen
2WNS0102 - Gevarieerd en betaalbaar woonaanbod
2WNS010201 - Betaalbaar wonen

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf. 
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aanpassing aan het wedstrijdreglement voor de derde editie van de wedstrijd 'Vernieuwende, alternatieve woonvormen' (zoals beslist op de gemeenteraad van 28 januari 2020, jaarnummer 87) goed.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van het gecoördineerde wedstrijdreglement voor de derde editie van de wedstrijd 'Vernieuwende, alternatieve woonvormen'.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt het nieuwe reglement goed voor de wedstrijd 'Vernieuwende, alternatieve woonvormen' in functie van de toekomstige edities van de wedstrijd, met ingang van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2025.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen