Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_GR_00537 - Ondersteuningsproduct. Slim naar Antwerpen - Ondersteuningsreglement 'Marktplaats voor Mobiliteit' projectoproep. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/09/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Joris Giebens, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00537 - Ondersteuningsproduct. Slim naar Antwerpen - Ondersteuningsreglement 'Marktplaats voor Mobiliteit' projectoproep. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring 2022_GR_00537 - Ondersteuningsproduct. Slim naar Antwerpen - Ondersteuningsreglement 'Marktplaats voor Mobiliteit' projectoproep. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Onder de koepel van ‘Slim naar Antwerpen’  wordt er sinds 2016 ingezet op de vlotte bereikbaarheid van de Antwerpse regio. Binnen de uitvoering van de 'zachte maatregelen' keurde het college op 26 augustus 2016 (jaarnummer 07529) de aanpak voor de 'Marktplaats voor mobiliteit' goed. Hierdoor kunnen mobiliteitsaanbieders, voor zowel personenmobiliteit als logistieke transporten, een partnerschap aangaan en/of intekenen op een projectoproep van Slim naar Antwerpen. Sinds de lancering in 2016 werden er reeds drie algemene projectoproepen gelanceerd.  In oktober 2022  wordt de lancering van een nieuwe vierde algemene projectoproep voorzien.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595). Sinds september 2021 maakt stad Antwerpen gebruik van het referentiesysteem ondersteuningsbeleid om afsprakennota’s, overeenkomsten of reglementen voor ondersteuning op te maken.  Hierdoor dienen bestaande reglementen en afsprakennota's te worden aangepast. 

Argumentatie

Aangezien het succes van de vorige projectoproepen, de groeiende vraag van geïnteresseerde mobiliteitsaanbieders en de prangende congestieproblematiek wordt in oktober 2022 de lancering van een nieuwe algemene projectoproep voorzien.

In dit besluit wordt aan het college gevraagd het aangepaste reglement voor de projectoproep van Slim naar Antwerpen 'Marktplaats voor Mobiliteit' ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.

Dit nieuwe reglement, projectoproep 'Marktplaats voor Mobiliteit', vervangt dus het bestaande toelagereglement van de projectoproep, goedgekeurd door de gemeenteraad en gewijzigd op 25 september 2017 (jaarnummer 00535). Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2022. De projectoproepen en geselecteerde projecten goedgekeurd door het college vanaf 1 oktober 2022 worden behandeld volgens de bepalingen van dit reglement.

Voor de lopende projecten reeds goedgekeurd in kader van voorgaande projectoproepen blijft het toelagereglement goedgekeurd door de gemeenteraad en gewijzigd op 25 september 2017 (jaarnummer 00535) van kracht. 

 

Juridische grond

De wet betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen van 14 november 1983.

Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41 tweede lid 23° van het Decreet over het Lokaal bestuur Bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van ondersteuningsreglementen.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen voor het reglement 'Marktplaats voor Mobiliteit' projectoproep, zijn voorzien op volgend boekingsadres: 5153500000 / 2LMS010201A00000 / 6496600 / SUB_NR.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0102 - Flankerende maatregelen, modal shift en Slim naar Antwerpen
2LMS010201 - Slim naar Antwerpen/communicatie en stakeholderwerking

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, Vlaams Belang, CD&V, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf. 
Hebben zich onthouden: PVDA.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het ondersteuningsreglement van Slim naar Antwerpen 'Marktplaats voor Mobiliteit' projectoproep, goed met ingang van 1 oktober 2022.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt goed dat  het toelagereglement 'Marktplaats voor Mobiliteit' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 september 2017 (jaarnummer 00535) wordt opgeheven met ingang van 1 juli 2023.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.