Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_GR_00525 - Stad en OCMW Antwerpen. Beleids- en beheerscyclus - Meerjarenplan 2020-2025. Opvolgingsrapportering 1ste semester 2022 - Kennisneming

gemeenteraad
ma 26/09/2022 - 19:30 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Joris Giebens, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00525 - Stad en OCMW Antwerpen. Beleids- en beheerscyclus - Meerjarenplan 2020-2025. Opvolgingsrapportering 1ste semester 2022 - Kennisneming 2022_GR_00525 - Stad en OCMW Antwerpen. Beleids- en beheerscyclus - Meerjarenplan 2020-2025. Opvolgingsrapportering 1ste semester 2022 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Vanaf 1 januari 2020 voorziet het Decreet Lokaal Bestuur dat er minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan, over het eerste semester van het boekjaar wordt voorgelegd.

Het college keurde in de zitting van 27 maart 2020 (jaarnummer 2852) de werkwijze van opvolgingsrapportering goed.

De gemeenteraad keurde op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Het college keurde in de zitting van 25 mei 2022 (jaarnummer 4251) de timing van de opvolgingsrapportering goed.

Argumentatie

Alle raadsleden krijgen een aantal maal per jaar een rapportering over de beleidsdoelstellingen en de uitvoering ervan: 
1. bij de aanpassing(en) van het meerjarenplan 
2. bij de vaststelling van de jaarrekening (in het voorjaar) 
3. bij de tussentijdse opvolgingsrapportering (in september)

De tussentijdse rapporteringsverplichting  geldt ook voor de districten, de autonome gemeentebedrijven en de welzijnsverenigingen. Zij rapporteren aan hun districtsraad respectievelijk raad van bestuur.

Juridische grond

Artikel 263 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (DLB) bepaalt dat er minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Artikel 143, 241 en 489 DLB bepalen dat de verplichte opvolgingsrapportering in artikel 263 DLB ook van toepassing is op respectievelijk de districten, de autonome gemeentebedrijven en de welzijnsverenigingen. 

Artikel 29 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen (BBC 2020) bepaalt dat de opvolgingsrapportering minstens volgende elementen bevat:

1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;
2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar;
3° in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;
4° in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiele risico's.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS04 - Financiën
2SBS0401 - Financiële administratie
2SBS040103 - Meerjarenplan

Besluit

De gemeenteraad neemt kennis van het volgende besluit.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering van stad en OCMW Antwerpen over het eerste semester 2022 van meerjarenplan 2020-2025.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.