Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_GR_00472 - Politiezone Antwerpen - Regiokantoor Noord, Bredabaan 399-403, 2170 Antwerpen (Merksem). Voorwaarden huurovereenkomst. Ondertekening - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/09/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Joris Giebens, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00472 - Politiezone Antwerpen - Regiokantoor Noord, Bredabaan 399-403, 2170 Antwerpen (Merksem). Voorwaarden huurovereenkomst. Ondertekening - Goedkeuring 2022_GR_00472 - Politiezone Antwerpen - Regiokantoor Noord, Bredabaan 399-403, 2170 Antwerpen (Merksem). Voorwaarden huurovereenkomst. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 21 september 2009 de samenwerkingsovereenkomst goed tussen de stad Antwerpen (Politiezone Antwerpen) en AG Vespa waarbij het beheer van het patrimonium voor de Politiezone Antwerpen aan AG Vespa werd overgedragen (jaarnummer 1419).

De gemeenteraad besliste eveneens om het stedelijk vastgoed dat exclusief door Politiezone Antwerpen werd gebruikt vanaf 1 januari 2010 in te brengen in het gemeenschappelijk kapitaal van AG Vespa en keurde het masterplan voor de optimalisatie van het politiepatrimonium goed.

Het college keurde op 19 juli 2013 het Masterplan huisvesting van Politiezone Antwerpen - nieuwe beleidsvisie goed (jaarnummer 6702).

Dit nieuwe Masterplan huisvesting van Politiezone Antwerpen wordt opgehangen aan twee grote kapstokken:

  • een sterke gedeconcentreerde onthaal- en wijkwerking door te voorzien in diverse regio- en wijkkantoren, die kort op de bal kunnen spelen voor lokale problemen;
  • een sterk gecentraliseerde interventiewerking, die samen met eerstelijns steundiensten en gespecialiseerde eenheden vanuit één locatie, één mastergebouw, worden ingezet, aangestuurd en voorzien van de nodige administratieve en logistieke ondersteuning.

Het college keurde op 10 juni 2016 de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Antwerpen en Politiezone Antwerpen en AG Vespa met betrekking tot het huurdersonderhoud, dagelijkse werking en inrichtingswerken politiepatrimonium goed (jaarnummer 4473).

Het college keurde op 16 juli 2021 de afsprakennota tussen Politiezone Antwerpen en AG Vespa goed met het oog op de verankering van een duurzame samenwerking tussen Politiezone Antwerpen en AG Vespa (jaarnummer 5806).

Het college keurde op 4 maart 2022 goed dat het huurcontract voor het huren van een kantoorgebouw met bijhorende grond, gelegen aan de Bredabaan 399-403, 2170 Antwerpen (Merksem), dat dienst zal doen als het regiokantoor van de afdeling Noord zou voorgelegd worden aan de gemeenteraad ter goedkeuring (jaarnummer 1648).

Normaal gezien nam de huurovereenkomst een aanvang op 1 april 2022, maar omwille van een vertraging bij de oplevering van het nieuwe politiegebouw, werd de ingebruikname uitgesteld en werd de huurovereenkomst (met vroegere ingangsdatum) nog niet voorgelegd aan de gemeenteraad. Een nieuwe geactualiseerde huurovereenkomst dient voorgelegd te worden ter goedkeuring.

Argumentatie

In het kader van het Masterplan huisvesting van Politiezone Antwerpen (deel IV - optimalisatie van het politiepatrimonium - artikel 8.1) realiseerde AG Vespa recent een aantal nieuwe politiekantoren. Het nieuwe politiegebouw bestemd als regiokantoor Noord omvat een gebouw met bijhorende grond, gelegen aan de Bredabaan 399-403, 2170 Antwerpen (Merksem).

Het kantoorgebouw wordt ter beschikking gesteld op basis van een overeenkomst 'gemene huur', in overeenstemming met de standaardovereenkomst goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 september 2009 (jaarnummer 1419).

De voorwaarden voor de af te sluiten huurovereenkomst voor het regiokantoor Noord zijn het resultaat van overleg tussen alle betrokken partijen.

De specifieke voorwaarden van de huurovereenkomst zijn de volgende:

  • voorwerp: een kantoorgebouw met bijhorende grond, gelegen aan de Bredabaan 399-403, 2170 Antwerpen (Merksem), gekend op het kadaster onder Antwerpen, 40ste afdeling, sectie C, perceel nummers 299/M/6, 299/N/6 en 299/B/6. Het aan de huurder ter beschikking gestelde goed omvat een gebouw bestemd als regiokantoor Noord en een ondergrondse parking (27 parkeerplaatsen voor voertuigen van medewerkers, 10 parkeerplaatsen voor dienstvoertuigen en één parkeerplaats voor de arrestantenwagen).
  • duur: de huur wordt aangegaan voor bepaalde duur met ingang op de eerste kalenderdag van de maand waarin de huurder het goed in gebruik neemt. De huur loopt tot 31 december 2044. De huurder kan de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen mits naleving van een opzegtermijn van zes maanden. In voorkomend geval zal de huurder AG Vespa hiervan in kennis stellen middels een aangetekend schrijven. 
  • huurvergoeding: de basisvergoeding bedraagt 681.336,00 EUR/jaar (jaarlijks te indexeren op 1 juli); 
  • onderhoud: het huurdersonderhoud is ten laste van Politiezone Antwerpen, met uitzondering van de werken waarvoor AG Vespa een onderhoudscontract afsluit. Voor de werken die AG Vespa op basis van dat onderhoudscontract laat uitvoeren betaalt Politiezone Antwerpen voor het regiokantoor Noord een provisie van 36.000,00 EUR/jaar (exclusief btw). 
  • de kosten voor verbruik van water, gas, elektriciteit in het regiokantoor zijn ten laste van de huurder.

Voor het overige gelden de gebruikelijke voorwaarden.

Juridische grond

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33, titel V welke bepaalt dat de Nieuwe Gemeentewet van toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie. (Belgisch staatsblad van 5 januari 1999);

Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie (ARPC): artikelen 54 tot 60 handelen over de vastleggingen en de aanrekening van de uitgaven met betrekking tot de lokale politie. (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001);

Artikel 9 en artikel 56 van de samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de stad Antwerpen en AG Vespa en de volmacht verleend aan AG Vespa voor het stellen van rechtshandelingen in verband met het beheer van onroerende goederen van de stad Antwerpen.

Regelgeving: bevoegdheid

Deze huurovereenkomst betreft een periode van meer dan 9 jaar en valt als daad van beschikking onder de bevoegdheid van de gemeenteraad (cfr. artikel 43, §2, 12° van het Gemeentedecreet).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave voor 2022 bedraagt 170.341,50 EUR (vrij van btw) en 10.890,00 EUR (inclusief 21% btw) en kan als volgt verrekend worden op de gewone politiebegroting:

  • 170.341,50 EUR (vrij van btw) voor de huur voor de periode vanaf de eerste kalenderdag van de maand waarin de huurder het politiekantoor in gebruik neemt tot en met 31 december 2022 op budgetpositie 33000_12601_01;
  • 10.890,00 EUR (inclusief 21% btw) voor het wettelijk noodzakelijk onderhoud (provisie) voor de periode vanaf de eerste kalenderdag van de maand waarin de huurder het politiekantoor in gebruik neemt tot en met 31 december 2022 op budgetpositie 33000_12506.

Voor het dienstjaar 2022 is op beide budgetposities voldoende krediet beschikbaar.

Voor de jaren 2023 tot en met 2044 zal jaarlijks 681.366,00 EUR (basishuurprijs) (vrij van btw), te verhogen op 1 juli met de jaarlijkse index op de budgetpositie 33000_12601_01 en 43.560,00 EUR (inclusief 21% btw) voor het wettelijk noodzakelijk onderhoud (provisie) op de budgetpositie 33000_12506 worden voorzien, na goedkeuring van de politiebegroting door het college, gemeenteraad en hogere overheid.

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de huurvoorwaarden goed, zoals geformuleerd in de rubriek argumentatie, en het bijgevoegde huurcontract voor het huren van een kantoorgebouw met bijhorende grond, gelegen aan de Bredabaan 399-403, 2170 Antwerpen (Merksem), dat dienst zal doen als het regiokantoor van de afdeling Noord.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresVastleggingsnummer
Vastleggen krediet 2022 voor de huurvergoeding van een kantoorgebouw met bijhorende grond, gelegen aan de Bredabaan 399-403, 2170 Antwerpen (Merksem), dat dienst zal doen als het regiokantoor van de afdeling Noord, voor de periode vanaf de eerste kalenderdag van de maand waarin de huurder het politiekantoor in gebruik neemt tot en met 31 december 2022.

AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076
170.341,50 EUR (vrij van btw)
budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12601_01
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200
400531
Vastleggen krediet 2022 voor het wettelijk noodzakelijk onderhoud (provisie) voor Bredabaan 399-403, 2170 Merksem voor de periode vanaf de eerste kalenderdag van de maand waarin de huurder het politiekantoor in gebruik neemt tot en met 31 december 2022.

AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076
10.890,00 EUR (inclusief 21% btw)
budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12506
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200
400539
Huurvergoeding voor een kantoorgebouw met bijhorende grond, gelegen aan de Bredabaan 399-403, 2170 Antwerpen (Merksem), dat dienst zal doen als het regiokantoor van de afdeling Noord, voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2044.

AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076
681.366,00 EUR (basishuurprijs) (vrij van btw), te verhogen op 1 juli met de jaarlijkse index
budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12601_01
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300 tot en met 4400
(onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door het college, de gemeenteraad en hogere overheid)
NNVT
Wettelijk noodzakelijk onderhoud (provisie) voor Bredabaan 399-403, 2170 Merksem voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2044.

AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076
43.560,00 EUR (inclusief 21% btw)
budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12506
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300 tot en met 4400
(onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door het college, de gemeenteraad en hogere overheid)
NNVT