Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_GR_00510 - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Havana’. District Antwerpen. Gedeeltelijke herziening RUP ‘Havanastraat’ - Definitieve vaststelling - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/09/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Joris Giebens, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00510 - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Havana’. District Antwerpen. Gedeeltelijke herziening RUP ‘Havanastraat’ - Definitieve vaststelling - Goedkeuring 2022_GR_00510 - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Havana’. District Antwerpen. Gedeeltelijke herziening RUP ‘Havanastraat’ - Definitieve vaststelling - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 26 september 2016 (jaarnummer 577) keurde de gemeenteraad het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Havanastraat' definitief goed op basis van de richtnota ‘Havanastraat’ die het masterplan ‘Havanastraat’ uit 2013 verder concretiseert.

Op 27 juni 2016 (jaarnummer 459) werd door de gemeenteraad de verkoop goedgekeurd van de zone met bestemming 'Zone voor Detailhandel (De)' voor de bouw van één grootschalige detailhandel. Hierin werd bepaald dat de kandidaat-koper bij zijn bod ook een projectvoorstel moest indienen. Het voorstel werd beoordeeld op basis van verschillende beoordelingscriteria. Slechts één kandidaat bezorgde een voorstel.

Het college besliste op 28 oktober 2016 (jaarnummer 9715) deze kandidaat te weerhouden voor het voeren van verdere onderhandelingen met betrekking tot de randvoorwaarden. De onderhandelingen met deze kandidaat sprongen echter af waardoor er geen overeenkomst tot stand kwam.

Op 21 december 2018 (jaarnummer 11458) besliste het college om de procedure tot herziening van het RUP 'Havanastraat', district Antwerpen, op te starten. De markt toonde onvoldoende interesse voor de bouw van één grootschalige detailhandel. Een herziening van het RUP drong zich op.

Op 19 december 2014 (jaarnummer 13059) keurde het college het algemeen kader goed voor de centralisatie van alle technische diensten in een logistiek centrum noord en een logistiek centrum zuid. De clustering in twee uitvalsbasissen beoogde de technische terreinmedewerkers te centraliseren in twee logistieke centra op het grondgebied van de stad Antwerpen. Het doel van dit project is een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen aan de burger, een geschikte werkomgeving te creëren, efficiënter om te springen met middelen, innovatieve en duurzame technologie te integreren waar mogelijk en synergie te creëren.

Op 21 februari 2020 (jaarnummer 1632) keurde het college principieel goed om de centralisatie van de Technische Cluster Noord (TCN) te realiseren op grond, eigendom van de stad Antwerpen, gelegen in de Shanghaistraat op de Havanasite in de zone, volgens het RUP initieel voorzien, voor grootschalige detailhandel. Het college besliste tevens om voor de realisatie van het project een procedure Design and Build (DB) te lanceren.

Op 29 juni 2020 (jaarnummer 379) keurde de gemeenteraad goed dat AG VESPA een DB opdracht zou opstarten voor de TCN gelegen in de Shanghaistraat, gelegen op de Havanasite in Antwerpen.

De zone is met het huidige RUP enkel te ontwikkelen tot een grootschalige retail-locatie waardoor de TCN op die plek niet mogelijk is. De herziening van het RUP ‘Havanastraat’ zal de ‘zone De’ en de ‘zone Pu3’ herbestemmen zodat de bouw wel mogelijk wordt.

Op 23 oktober 2020 (jaarnummer 8891) keurde het college de proces- en startnota van het RUP ‘Havana’, herziening van het RUP ‘Havanastraat’, goed.

Op 27 augustus 2021 (jaarnummer 6961) keurde het college de scopingnota, voorontwerp en aangepaste procesnota van het RUP ‘Havana’, herziening van het RUP ‘Havanastraat’ goed.

Op 10 december 2021 (jaarnummer 9941) keurde het college een aangepaste scoping- en procesnota goed. Team MER van het Departement omgeving vroeg een aanpassing van de scopingnota om een beslissing over ontheffing van de plan-MER plicht te nemen.


Op 21 februari 2022 (jaarnummer 116) besliste de gemeenteraad om het ontwerp-RUP voorlopig vast te stellen. Dit in navolging van de collegebeslissing van 4 februari 2022 (jaarnummer 1019). In hetzelfde besluit keurde het college de geactualiseerde scoping- en procesnota goed. 

Op 1 juli 2022 (jaarnummer 5553) keurde het college de geactualiseerde procesnota goed en besliste het college de definitieve vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Argumentatie

Ontwikkelingsvisie

Het RUP ‘Havana’, gedeeltelijke herziening van het RUP ‘Havanastraat’, heeft als doel om de bouw van de TCN op de locatie die daarvoor bestemd was voor een grootschalige detailhandelszaak mogelijk te maken. Daarbij blijven de ruimtelijke concepten uit het masterplan ‘Havanastraat’ die ook juridisch verankerd werden in het RUP ’Havanastraat’, maximaal gelden.

Afbakening plangebied

De afbakening van het plangebied wordt bepaald door de contouren van de zone met bestemming ‘Zone voor Detailhandel (De)’ en de ‘Zone voor Publiek Domein (Pu3)’ uit het RUP ‘Havanastraat’. De gehele zone heeft een oppervlakte van ongeveer 30.000m², waarvan ongeveer 3.300 m² is voorbehouden als laad- en loszone. De afbakening wordt in het noorden bepaald door ‘Zone voor Groen (Gr)’. In het zuiden wordt het gebied begrensd door de ‘Zone voor publiek domein (Pu2)’, in het oosten door de ‘Zone voor Centrumfuncties (Ce3)’ en in het westen door de ‘Zone voor Gemengde functies (Ge)’ van het RUP ‘Havanastraat’.

Reikwijdte en detailleringsgraad

Het RUP 'Havana' wijzigt de bestemmingszone ‘Zone voor Detailhandel’ (De) en een ‘Zone voor Publiek Domein’ (Pu3) binnen het RUP 'Havanastraat' naar ‘zone voor gemengde functies: maatschappelijke functies en bedrijven (Ge1)’. Daarnaast wordt er ook een overdruk ‘laad- en loszone ‘ en overdruk ‘zone non-aedificandi’ voorzien.

MER-screening

Op 21 januari 2022 besliste het Team MER dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. De goedkeuring van ontheffing werd opgenomen in de toelichtingsnota en scopingnota.

Veiligheid

Het Team Externe Veiligheid (TEV) meldt in het schrijven van 7 december 2020 dat er geen aanzienlijke effecten op het vlak van de externe veiligheid te verwachten zijn en beslist daarom dat bij het RUP Havana geen ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) moet opgemaakt worden. De goedkeuring van ontheffing werd opgenomen in de toelichtingsnota en scopingnota.

N.a.v. een bestemmingsverruiming volgend op een advies op de startnota werd opnieuw een RVR-toets uitgevoerd. In het schrijven van 27 september 2021 meldt TEV dat er nog steeds geen aanzienlijke effecten op het vlak van de externe veiligheid te verwachten zijn en heeft daarom beslist dat bij het RUP Havana geen RVR moet opgemaakt worden.

Watertoets

In toepassing van artikel 8 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 moeten alle uitvoeringsplannen worden onderworpen aan een watertoets. Op 1 maart 2012 is het aangepaste besluit, tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van de watertoets, in werking getreden. Het RUP werd afgetoetst aan de opgelegde regels en heeft geen negatieve effecten op de waterhuishouding.

Planbaten

Er komen geen bestemmingswijzigingen voor die planbaten kunnen doen ontstaan voor percelen in eigendom van de stad en/of dochters.

Het bijhorende plan geeft weer welke percelen ten gevolge van de bestemmingswijziging in het kader van voorliggend RUP aanleiding kunnen geven tot planschade, planbaten en/of compensatie conform de richtlijn.


Naar aanleiding van de definitieve vaststelling van het ontwerp RUP werd ook de procesnota geüpdatet.

Juridische grond

Art. 2.2.18 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening die de procedure vastleggen voor de opmaak van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s.

Regelgeving: bevoegdheid

Art. 2.2.21.§1 VCRO bepaalt dat de gemeenteraad het ontwerp-RUP definitief vaststelt.

Fasering

Stap

Datum

Collegebeslissing: procesnota en startnota

23 oktober 2020 (jaarnummer 8891)

Raadpleging en adviesvraag startnota

16 november 2020 tot en met 14 januari 2021

Districtsraad: advies startnota

16 november 2020 (jaarnummer 173)

Gecoro: advies startnota

1 december 2020

Beslissing TEV 1

7 december 2020

Collegebeslissing: voorontwerp-RUP en scopingnota

27 augustus 2021 (jaarnummer 6961)

Districtsraad: advies voorontwerp-RUP

20 september 2021 (jaarnummer 139)

Gecoro: advies voorontwerp

7 oktober 2021

Beslissing TEV 2

27 september 2021

Beslissing Team MER

21 januari 2022

Collegebeslissing: voorstel aan gemeenteraad om ontwerp-RUP voorlopig vast te stellen

4 februari 2022

Gemeenteraad: voorlopige vaststelling ontwerp-RUP

21 februari 2022

Openbaar onderzoek

28 februari 2022 tot en met 28 april 2022

Collegebeslissing: voorstel aan gemeenteraad om ontwerp-RUP definitief vast te stellen1 juli 2022
Gemeenteraad: definitieve vaststelling ontwerp-RUP26 september 2022
Data in vet cursief zijn ramingen.

Onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 28 februari 2022 tot en met 28 april 2022. Tijdens deze periode werden geen bezwaarschriften ingediend en bracht Provincie Antwerpen advies uit. De behandeling van het advies is verwerkt in het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO).

Adviezen

GECORO Gunstig advies

De Gecoro behandelt het advies van de Provincie Antwerpen. De Gecoro adviseert op basis hiervan geen aanpassingen aan het RUP. 

Provincie Antwerpen Gunstig advies

Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS03 - Ruimtelijke ordening
2WNS0302 - Plannen
2WNS030202 - Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, CD&V, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf.
 Hebben zich onthouden: Groen en PVDA.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad stelt het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Havana', district Antwerpen, definitief vast.

Dit RUP, met Algplan_ID 11002_214_10035_00001 , bestaat uit een toelichtingsnota, de stedenbouwkundige voorschriften, een grafisch plan,  een plan van de bestaande juridische en feitelijke toestand.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • RUP Havana VS_22062022 DEF.pdf
  • RUP Havana_ PN_ 22062022- DEF_Deel1.pdf
  • RUP Havana_ PN_ 22062022- DEF_Deel2.pdf
  • RUP Havana_TN_22062022 DEF.pdf
  • RUP_HAVANA_BJT_DV.pdf
  • RUP_HAVANA_GP_DV.pdf