Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_GR_00506 - Ondersteuning. Veilige Stad - CAW Antwerpen vzw. Project Schakelfiguur-Samen Schakelen. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/09/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Joris Giebens, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00506 - Ondersteuning. Veilige Stad - CAW Antwerpen vzw. Project Schakelfiguur-Samen Schakelen. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00506 - Ondersteuning. Veilige Stad - CAW Antwerpen vzw. Project Schakelfiguur-Samen Schakelen. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Met hetzelfde besluit keurde de gemeenteraad ook de lijst van werkings- en investeringssubsidies, zoals opgenomen bij de aanpassing van het meerjarenplan, goed.

Met dit besluit wordt de nominatieve toekenning, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 mei 2022 aangepast in functie van nieuwe noden.

Argumentatie

Basisschool De Luchtballon, gelegen in de buurt het Dokske in Merksem, heeft een hoog percentage aan leerlingen die worden geconfronteerd met uitdagingen zoals kansarmoede, niet-Nederlandstalige thuissituatie, precaire huisvesting, enzovoort. Deze uitdagingen overstijgen het pedagogische, maar hebben hier wel een grote invloed op. De school wil de leerlingen ondersteunen, maar beschikt over onvoldoende capaciteit om dit waar te maken. Hetzelfde geldt voor het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Een welzijnsanker zou een grote meerwaarde zijn, maar het initiatief wordt (voorlopig) niet uitgebreid naar Merksemse scholen.

Als gevolg van deze vaststellingen zijn de directie en zorgcoördinator van De Luchtballon, CAW/Kwadraat en stadsmarinier Oud-Merksem gaan samen zitten om te bekijken wat zij gezamenlijk op poten kunnen zetten om aan de noden van de school, maar vooral van de leerlingen, tegemoet te komen.

Hieruit is het project Samen Schakelen gegroeid. Het project richt zich op kleuters tussen de leeftijd van 2,5 en 6 jaar en heeft als uitgangspunt dat er bij bezorgdheden en/of signalen snel en door verschillende organisaties geschakeld moet worden. Om dit mogelijk te maken zal er een schakelfiguur worden ingezet, die enerzijds periodiek zichtbaar aanwezig zal zijn in de school en anderzijds een rondetafel zal voorzitten waarop 20 vooraf geselecteerde dossiers worden besproken.

De ondersteuning wordt gegeven om volgend doel te bereiken:

  • een laagdrempelige en toegankelijke ondersteuning voor het jonge kind met als doel dit kind alle kansen te geven om het maximale uit zijn/haar schoolcarrière te halen;
  • het versterken van het netwerk van de ouders;
  • ouders meer in hun kracht te zetten in hun rol als ouder;
  • het ontzorgen van de school;
  • warme overdracht tussen organisaties te optimaliseren en maximaliseren.

De aanpassing van de nominatieve toekenning van de ondersteuning voor 2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad:

Jaar

Functiegebied

Project

Ontvanger

Budget

2022

2VGS010601A00000

Schakelfiguur – Project Samen Schakelen

CAW Antwerpen vzw

7.000,00 EUR

 

De toekenning aan het project Schakelfiguur – Samen Schakelen kan uitgevoerd worden door onderstaande verlaging in de nominatieve lijst op te nemen:

Jaar

Budgetadres

Ontvanger

Vorig bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

2022

5363000000 /6496800/2VGS010601A00000/SUB_NR

Nog te bepalen

22.000,00 EUR

-7.000,00 EUR

15.000,00 EUR

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid 23° van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het toekennen van nominatieve toelagen.

Algemene financiële opmerkingen

De financiële gevolgen worden geregeld in afzonderlijke collegebesluiten.

Beleidsdoelstellingen

3 - Veilige stad
2VGS01 - Veiligheid
2VGS0106 - Stadsmariniers
2VGS010601 - Stadsmariniers detecteren en lossen op aanspreekbare en efficiente wijze veiligheidsproblemen op in de toegewezen wijken.

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt, voor het project Schakelfiguur – Samen Schakelen, onderstaande wijziging aan de nominatieve verdeling goed:

  • verhoging van de ondersteuning aan CAW Antwerpen vzw, ondernemingsnummer 0455.608.604, met een bedrag van 7.000,00 EUR in 2022.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt, voor het project Schakelfiguur – Samen Schakelen, onderstaande wijziging aan de nominatieve verdeling goed:

  • verlaging van de nog te bepalen ondersteuning, met een bedrag van 7.000,00 EUR in 2022.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.