Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_GR_00530 - Ondersteuning. Sociale Zaken. Ketenaanpak gezinnen, kinder- en jongerenwelzijn - CGG VAGGA vzw. Aanpassing nominatief krediet 2022 en 2023 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/09/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Joris Giebens, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00530 - Ondersteuning. Sociale Zaken. Ketenaanpak gezinnen, kinder- en jongerenwelzijn - CGG VAGGA vzw. Aanpassing nominatief krediet 2022 en 2023 - Goedkeuring 2022_GR_00530 - Ondersteuning. Sociale Zaken. Ketenaanpak gezinnen, kinder- en jongerenwelzijn - CGG VAGGA vzw. Aanpassing nominatief krediet 2022 en 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Met ditzelfde besluit keurde de gemeenteraad ook de lijst van werkings- en investeringssubsidies, zoals opgenomen bij de aanpassing van het meerjarenplan, goed. 

Met dit besluit wordt de nominatieve toekenning, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 mei 2022 aangepast in functie van nieuwe noden.

Argumentatie

De stad wil gespecialiseerde zorg- en dienstverlening aanbieden met betrekking tot intrafamiliaal geweld, in het kader van het Family Justice Center (FJC) Veilig Thuis. Dit project draagt bij aan deze doelstelling en ontvangt daarom een ondersteuning. 

CGG Vagga biedt laagdrempelige gespecialiseerde zorg voor de kinderen en jongeren uit de gezinnen die begeleid worden door FJC Veilig Thuis. In het kader van dit project wil CGG Vagga in een vroeg stadium de vragen en noden van kinderen detecteren die zich in een situatie van intrafamiliaal geweld bevinden. Kinderen en jongeren krijgen de ruimte om zelf aan te geven hoe zij hun eigen context zien en ervaren. CGG Vagga organiseert de zorg op zo’n manier dat het de kansen van kinderen en jongeren maximaliseert om hun mening te uiten, en hun ontwikkeling bevordert.

CGG Vagga realiseert 30 opgestarte begeleidingen van gemiddeld 10 gesprekken.

CGG Vagga ontvangt een ondersteuning van 61.500,00 EUR. De afsprakennota start op 1 september 2022 en loopt tot en met 30 september 2023.

De aanpassing van de nominatieve toekenning van de ondersteuning voor de jaren 2022 en 2023 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad:

Jaar

Functiegebied

Project

Ontvanger

Budget

2022

2HMS040201A00000

Hoorizon, traumasensitief werken met kinderen

Vereniging voor ambulante geestelijke gezondheidszorg Antwerpen vzw (VAGGA) 

8.750,00 EUR

2023

2HMS040201A00000

Hoorizon, traumasensitief werken met kinderen

Vereniging voor ambulante geestelijke gezondheidszorg Antwerpen vzw (VAGGA)

52.750,00 EUR


De toekenning aan het project Hoorizon, traumasensitief werken met kinderen, kan uitgevoerd worden door onderstaande verlaging in de nominatieve lijst op te nemen:

Jaar

Budgetadres

Ontvanger

Vorig bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

2022

5401500000/6496800/2HMS040302A00000/SUB_NR

Nog te bepalen

12.766,87 EUR

-8.750,00 EUR

4.016,87 EUR

2023

5401500000/6496800/2HMS040302A00000/SUB_NR

Nog te bepalen

274.662,39 EUR

-52.750,00 EUR

221.912,39 EUR

 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.
Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid 23° van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het toekennen van nominatieve toelagen.

Algemene financiële opmerkingen

De financiële gevolgen worden geregeld in afzonderlijke collegebesluiten.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0402 - De stad maakt werk van een geïntegreerde aanpak in de ondersteuning van gezinnen en het welzijn van kinderen en jongeren.
2HMS040201 - Ketenaanpak gezinnen, kinder- en jongerenwelzijn

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt, voor het project Hoorizon, traumasensitief werken met kinderen, onderstaande wijziging aan de nominatieve verdeling goed:

  • Verhoging van de ondersteuning aan Vereniging voor ambulante gezondheidszorg Antwerpen vzw (CGG VAGGA vzw), ondernemingsnummer 0473.488.474, met een bedrag van 8.750,00 EUR in 2022;
  • Verhoging van de ondersteuning aan Vereniging voor ambulante gezondheidszorg Antwerpen vzw (CGG VAGGA vzw), ondernemingsnummer 0473.488.474, met een bedrag van 52.750,00 EUR in 2023.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt, voor het project Hoorizon, traumasensitief werken met kinderen, onderstaande wijziging aan de nominatieve verdeling goed:

  • Verlaging van de nog te bepalen ondersteuning, met een bedrag van 8.750,00 EUR in 2022;
  • Verlaging van de nog te bepalen ondersteuning, met een bedrag van 52.750,00 EUR in 2023.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.