Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_GR_00540 - Betalende gemeentelijke parkeervergunningen - Retributiereglement 2022-2025. Wijziging - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/09/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Joris Giebens, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00540 - Betalende gemeentelijke parkeervergunningen - Retributiereglement 2022-2025. Wijziging - Goedkeuring 2022_GR_00540 - Betalende gemeentelijke parkeervergunningen - Retributiereglement 2022-2025. Wijziging - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 27 juni 2022 (jaarnummer 437) keurde de gemeenteraad het nieuwe retributiereglement betalende gemeentelijke parkeervergunningen goed. 

In dit retributiereglement wordt het tarief van de gemeentelijke parkeervergunning voor ondernemingen vastgesteld. Dit is een nieuwe betalende parkeervergunning die voor bepaalde categorieën van ondernemingen (in functie van de specifieke aard van hun werkzaamheden met betrekking tot onderhoud en herstelling) vanaf 3 oktober 2022 voorzien is in het algemeen reglement op de gemeentelijke parkeervergunning.

Argumentatie

Gelijktijdig met dit besluit (maakt deel uit van afzonderlijke besluitvorming) wordt met betrekking tot de parkeervergunning voor ondernemingen een wijziging aan het algemeen reglement op de gemeentelijke parkeervergunning ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.  De parkeervergunning voor ondernemingen kan volgens de huidige bepalingen een geldigheidsduur van één dag (dagvergunning) of een geldigheidsduur van één jaar (jaarvergunning) hebben. Met de wijziging wordt er voorgesteld om de jaarvergunning te schrappen en te vervangen door een driemaandenvergunning. De dagvergunning blijft ongewijzigd behouden.

Bijgevolg moet het bedrag van de verschuldigde retributie voor de driemaandenvergunning worden vastgesteld in het retributiereglement ‘betalende gemeentelijke parkeervergunningen’ en moet de jaarvergunning hierin worden geschrapt. 

De parkeervergunning voor ondernemingen werd ingedeeld in 3 tariefsoorten: (1) een tarief voor de rode tariefzone (parkeerzone A), (2) een tarief voor alle tariefzones exclusief de rode tariefzone en (3) een tarief voor alle tariefzones inclusief de rode tariefzone. De dagvergunning kan uitsluitend aangekocht worden in de rode tariefzone. Voor de overige tariefsoorten kan enkel een driemaandenvergunning worden bekomen.

De tarieven van deze parkeervergunning voor ondernemingen zijn gebaseerd op de diensten en tarieven die gelden voor parkeren op de openbare weg (zoals opgenomen in het retributiereglement parkeren op de openbare weg), waarbij rekening wordt gehouden met een te verwachten reëel gebruik van het parkeerrecht. Het tarief voor de driemaandenvergunning bedraagt een vierde van het oorspronkelijk vastgestelde tarief voor de (geschrapte) jaarvergunning.  Het tarief voor de dagvergunning is ongewijzigd gebleven. De tarieven zijn bijgevolg als volgt samen te vatten:


Tariefsoort

Tarief 

Dagvergunning

(ongewijzigd)

Tarief

Driemaandenvergunning

(nieuw tarief)

Rode tariefzone 

€ 36,36

(€ 44,00 inclusief 21% btw)

€ 1.340,00

(€ 1.621,40 inclusief 21% btw)

Alle tariefzones exclusief rode tariefzone

Niet van toepassing.

€ 285,00

(€ 344,85 inclusief 21% btw)

Alle tariefzones inclusief rode tariefzone

Niet van toepassing.

€ 1.625,00

(€ 1.966,25 inclusief. 21% btw)


De betaling van de verschuldigde retributie dient (online) onmiddellijk bij het afronden van de aanvraag te gebeuren. De retributie is verschuldigd door de aanvrager en de begunstigde van de parkeervergunning, die hoofdelijk gehouden zijn tot betaling ervan.  

De wijzigingen aan het retributiereglement ‘betalende gemeentelijke parkeervergunningen’ treden in werking op 3 oktober 2022. Alle wijzigingen (toevoegingen/schrappingen) zijn in het grijs gemarkeerd weergegeven. 

Er wordt een gecoördineerde versie van het retributiereglement ‘betalende gemeentelijke parkeervergunningen’ ter kennisneming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Juridische grond

De gecoördineerde Grondwet verleent bij artikels 41, 162/2°, 170/§4 en 173 aan de gemeenten fiscale autonomie.

Artikels 285 en volgende van het decreet lokaal bestuur bepalen de wijze van bekendmaking van de reglementen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 40 §3 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de gemeentelijke belastingen en retributies.

Artikel 41 §14 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen. Deze bevoegdheid kan niet aan het college van burgemeester en schepenen toevertrouwd worden.

Algemene financiële opmerkingen

In de beheersovereenkomst tussen stad Antwerpen en  AG Mobiliteit en Parkeren Antwerpen (goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2019 (jaarnummer 738)), afgesloten voor de periode 2020-2025, is in artikel 4, §2 voorzien dat het AG in eigen naam en voor eigen rekening instaat voor de organisatie en het beheer van de diensten die ook in voorliggend retributiereglement worden beoogd. Bijgevolg heeft de wijziging van het retributiereglement geen directe financiële gevolgen voor het meerjarenplan van de stad. AG Mobiliteit en Parkeren Antwerpen zal de retributies die betrekking hebben op de betalende gemeentelijke  parkeervergunningen aldus in eigen naam en voor eigen rekening innen.

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf. 
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan het retributiereglement betalende gemeentelijke parkeervergunningen goed en beslist dat deze wijzigingen vanaf 3 oktober 2022 in werking treden.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het retributiereglement betalende gemeentelijke parkeervergunningen.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen