Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_GR_00527 - Ondersteuning. Werk - JobRoad ivzw. Nominatieve toekenning krediet 2022 en 2023 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/09/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Joris Giebens, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00527 - Ondersteuning. Werk - JobRoad ivzw. Nominatieve toekenning krediet 2022 en 2023 - Goedkeuring 2022_GR_00527 - Ondersteuning. Werk - JobRoad ivzw. Nominatieve toekenning krediet 2022 en 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 27 november 2015 (jaarnummer 9823) keurde het college de uitbetaling van de toelagekredieten exploitatiebudget aan derden, goed.
Op 17 februari 2020 (jaarnummer 126) keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en de stad Antwerpen goed.

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het nieuw kaderbesluit basisprincipes van het ondersteuningsbeleid goed.
Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Eind februari 2022 begon de Russisch-Oekraïense Oorlog; de invasie van Rusland in Oekraïne veroorzaakte een grote vluchtelingencrisis. Miljoenen Oekraïners waren genoodzaakt hun land te ontvluchten. Binnen de EU kunnen de vluchtelingen beroep doen op de richtlijn tijdelijke bescherming die hen het recht geeft om tot drie jaar in de EU te wonen én te werken. 

De stad Antwerpen en VDAB sloegen in 2017 de handen in mekaar om het aantal werkarme gezinnen te reduceren. De dienst Activering zet hierbij in op de actieve opvolging en begeleiding naar werk van kansengroepen via activeringstrajecten op maat. Daarom wordt er ook ingezet op deze nieuwe doelgroep van Oekraïense leefloonklanten. 

De stad Antwerpen wil maximaal inzetten op tewerkstelling van wie wil en kan werken vanuit de overtuiging dat werk een sterke hefboom naar welzijn is en daarnaast een belangrijke sleutel naar eigenwaarde, inkomen, integratie, de opbouw van een sociaal netwerk,... In de stad Antwerpen ontvangt momenteel een groep van 1.660 Oekraïners een equivalent leefloon. Voor alle klanten die leefloon of equivalent leefloon bekomen wordt bekeken of activering naar werk mogelijk is door de dienst Activering.

Ondanks de inzet van de dienst Activering en VDAB  blijven de resultaten van Oekraïners die werk vinden, eerder beperkt. De dienst Activering merkt hiervoor verschillende redenen op:

- Voor veel Oekraïners is onduidelijk of ze hun leven in België of in Oekraïne zullen verderzetten.
- Er is vaak geen contacttaal (interne cijfers tonen aan dat 400 van de 1.600 Oekraïense leefloonklanten aangeeft een contacttaal te spreken)
- Er zijn geen vertrouwensfiguren die vluchtelingen kunnen overtuigen van het belang van werk zoeken, vinden en behouden.
- 200 van de 400 Oekraïners mét contacttaal hebben kinderen jonger dan 14 jaar. Kinderopvang is voor een deel van hen een drempel bij hun zoektocht naar werk.
-...

Het is dus aangewezen concrete acties te ondernemen zodat deze vluchtelingen zo adequaat mogelijk ondersteund worden en de weg naar werk vinden. 

De stad Antwerpen wil financiële ondersteuning geven aan projecten of initiatieven die bijdragen tot een stijging van de werkzaamheidsgraad in de stad Antwerpen.
Via dit besluit wijst de stad Antwerpen een nominatief budget toe aan JobRoad ivzw, die mee werkt aan de realisatie van stedelijke ambities en doelstellingen in kader van het opvolgen en begeleiden naar werk van deze kansengroep.

Argumentatie

Het project "Tewerkstelling Oekraïense vluchtelingen" van JobRoad ivzw in samenwerking met het Internationaal Comité, zal tijdens een periode van 15 maanden 400 Oekraïense vluchtelingen begeleiden en ondersteunen naar werk. Hierbij hebben ze de ambitie om minstens 300 klanten (75% doorstroom) effectief naar een traject naar werk (job/opleiding/stage) te leiden.

Hierbij zorgt de stad Antwerpen voor de instroom en de opmaak van een socio-economisch profiel van deze leefloonklanten. Het Internationaal Comité (een federatie met 350 aangesloten verenigingen van personen met een migratieachtergrond), nodigt klanten uit en start een activeringstraject waar ze drempels naar werk wegwerken en de motivatie van klanten vergroot wordt. Klanten worden daarna overgedragen aan JobRoad (een ivzw gegroeid uit de uitzendsector met ervaring in het tewerkstellen van precaire doelgroepen via hun eigen methodiek) waar de taak van de toeleiding naar werk ligt. Beide organisaties volgen de tewerkstelling twee maanden actief op en blijven nadien nog beschikbaar indien zich problemen voordoen.  

Het project loopt van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2023.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 met betrekking tot controle en toekenning van sommige toelagen.
Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goed.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet Lokaal Bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Algemene financiële opmerkingen

Met dit besluit wordt een nominatieve ondersteuning voor 2022 en 2023 voor een totaalbedrag van 461.941,89 EUR toegekend aan JobRoad ivzw, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, met ondernemingsnummer BE0736.428.156. 

De middelen voor de ondersteuning van 130.000,00 EUR in 2022 voor JobRoad ivzw zijn voorzien op 5311100000 / 6496800 / 2LWS090301A00000.

De middelen voor de ondersteuning van 331.941,89 EUR in 2023 voor JobRoad ivzw worden middels de 6e aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 voorzien op 5311100000 / 6496800 / 2LWS090301A00000, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.


De ondersteuning zal uitbetaald worden als er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

De afsprakennota en uitbetaling worden in een apart besluit ter goedkeuring voorgelegd aan het college.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS09 - Sociale economie
2LWS0901 - Kansengroepen activeren met aandacht voor werkarme gezinnen, vrouwen met migratie achtergrond, personen met arbeidsbeperking en jongeren
6 - Lerende en werkende stad
2LWS09 - Sociale economie
2LWS0901 - Kansengroepen activeren met aandacht voor werkarme gezinnen, vrouwen met migratie achtergrond, personen met arbeidsbeperking en jongeren
2LWS090101 - Actieve opvolging en begeleiding naar werk van kansengroepen via tewerkstellingstrajecten op maat
6 - Lerende en werkende stad
2LWS09 - Sociale economie
2LWS0903 - Werkzoekenden en leefloongerechtigden krijgen een traject op maat

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, CD&V, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf. 
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang en PVDA.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van de ondersteuning op exploitatiekrediet van 130.000 EUR in 2022 aan JobRoad ivzw, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare met ondernemingsnummer BE0736.428.156, voor het project “Tewerkstelling Oekraïense vluchtelingen", goed.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van de ondersteuning op exploitatiekrediet van 331.941.89 EUR in 2023 aan JobRoad ivzw, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare met ondernemingsnummer BE0736.428.156, voor het project “Tewerkstelling Oekraïense vluchtelingen", goed onder voorbehoud van goedkeuring van de 6e aanpassing aan het meerjarenplan 2020 – 2025.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20220909_projectvoorstel tewerkstelling Oekraïense vluchtelingen JobRoad-IC.pdf
  • 20220909_Project Oekraïne_2022_Stad Antwerpen.xlsx