Terug
Gepubliceerd op 14/10/2022

2022_VB_00240 - OCMW-patrimonium - Picardiebos, Schilde - diverse bospercelen - Onderhandse verkoop en overdracht naar openbaar domein - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 07/10/2022 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_VB_00240 - OCMW-patrimonium - Picardiebos, Schilde - diverse bospercelen - Onderhandse verkoop en overdracht naar openbaar domein - Goedkeuring 2022_VB_00240 - OCMW-patrimonium - Picardiebos, Schilde - diverse bospercelen - Onderhandse verkoop en overdracht naar openbaar domein - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

OCMW Antwerpen was/is eigenaar van verschillende bosgebieden in de gemeente Schilde. De voorbije jaren werden hiervan reeds diverse bospercelen verkocht:

 • op 31 mei 2018 (jaarnummer 390) keurde de raad voor maatschappelijk welzijn de onderhandse verkoop goed van diverse bospercelen in Schilde (omgeving Gravinnenbos). De notariële akte werd verleden op 3 december 2018; 
 • op 25 maart 2019 (jaarnummer 42) keurde de raad voor maatschappelijk welzijn de onderhandse verkoop goed van diverse bospercelen in Schilde (omgeving Wolvenbos en Verbrand bos). De notariële verkoopakte werd verleden op 31 oktober 2019;
 • op 23 september 2019 (jaarnummer 85) keurde de raad voor maatschappelijk welzijn de onderhandse verkoop goed van diverse bospercelen in Schilde (omgeving Putse Heide). De notariële verkoopakte werd verleden op 2 juli 2020;
 • op 14 december 2020 (jaarnummer 59) keurde de raad voor maatschappelijk welzijn de onderhandse verkoop goed van diverse bospercelen in schilde (omgeving Den Inslag). De notariële akte werd verleden op 11 maart 2021. 

Op 30 november 2017 (jaarnummer 669) gaf de raad voor maatschappelijk welzijn goedkeuring aan het in erfpacht geven aan EANDIS/IVEKA van een deel van een perceel grond, kadastraal gekend onder Schilde, 1ste afdeling, sectie D, nummer 288d (deel van Picardiebos), dit voor de plaatsing van een hoogspanningscabine.  

Op 25 november 2019 (jaarnummer 99) keurde de raad voor maatschappelijk welzijn de overeenkomst 2019-2024 betreffende geïntegreerd patrimoniumbeheer AG Vespa goed. Artikel 4, 2. bepaalt dat AG Vespa instaat voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het OCMW patrimonium. De beleidsbeslissing hiertoe ligt bij het OCMW. Een beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn is vereist voor elke beslissing tot verwerving of vervreemding van zakelijke rechten op OCMW patrimonium.

AG Vespa/Vastgoed werd recent opnieuw gecontacteerd door Natuurpunt vzw en door de gemeente Schilde. Zij hebben nu interesse om een aantal bospercelen gelegen aan De Picardielaan in Schilde aan te kopen.

Het betreft de verkoop van 13 percelen, kadastraal gekend onder Schilde, 1ste afdeling, sectie D, nummers 276a/deel, 278b, 279, 281, 282, 283, 286, 287a, 287b, 288c, 288d, 289a en 310.  

Argumentatie

De te verkopen percelen werden opgemeten en in kaart gebracht door beëdigd-landmeter A. Heylen uit Schilde (zie plan in bijlage). De totale oppervlakte van de percelen bedraagt 116.870,00 m². De verkoopprijs werd vastgesteld op 2,00 EUR/m², wat voor de totale oppervlakte neerkomt op 233.740,00 EUR . Deze prijs werd door de afdeling Landmeters en Schatters van AG Vespa marktconform bevonden.

Van de totale oppervlakte zal Natuurpunt vzw 102.618,00 m² aankopen ter waarde van 205.236,00 EUR. Zij wensen de gronden aan te kopen onder de opschortende voorwaarde dat ze voor de percelen een aankoopsubsidie, met het oog op de erkenning als natuurreservaat, kunnen verkrijgen. Hiervoor moet hun verkenningsnota, het globaal kader en de doelmatigheidstoets voor de betreffende percelen goedgekeurd worden door het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Om dit subsidiedossier te kunnen indienen, heeft Natuurpunt vzw een voorafgaandelijk verkoopakkoord vanuit OCMW Antwerpen nodig. Deze opschortende voorwaarde dient ook letterlijk opgenomen te worden in het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De resterende oppervlakte van 14.252,00 m² ter waarde van 28.504,00 EUR zal door de gemeente Schilde worden aangekocht, dit met het oog op de realisatie van een gemeentelijk speelbos.

Het perceel 288c werd door het OCMW Antwerpen in erfpacht gegeven aan EANDIS/IVEKA, tegen een éénmalige canon van 6.055,00 EUR. De erfpacht nam een aanvang in 2018 om te eindigen in 2117. Dit perceel zit mee in de aankoop door Natuurpunt, zij wensen dat de canon van de resterende erfpachttermijn, zijnde 5.750,00 EUR, in mindering wordt gebracht van hun aankoopprijs. Natuurpunt zal aldus 199.486,00 EUR voor de aankoop van hun deel betalen.  

De andere percelen zijn noch verhuurd, noch verpacht. Er dient dus geen voorkooprecht aangeboden te worden in het kader van de pachtwetgeving.

OCMW Antwerpen is in Schilde nog eigenaar van een aantal wegenissen met een openbaar karakter (verschillende dreven en wegen die doorheen de bossen lopen). Het gaat meer bepaald over volgende wegen:

 • Dennenlaan - kadastraal gekend onder Schilde, 1ste afdeling, sectie D, perceel 280b/deel met een oppervlakte van 4.798,00 m² (lot 2b op bijgevoegd plan);
 • Goorstraatse Hoek/Putse Heide - kadastraal gekend onder Schilde, 2de afdeling, sectie B, nummers 302h, 322a, 185a, 187/02 en 188 met een totale oppervlakte van 19.766,00 m²;
 • Moerhoflaan - kadastraal gekend onder Schilde, 1ste afdeling, sectie A, nummer 479c met een oppervlakte van 1.600, 00 m²;
 • Jantoomesdreef - kadastraal gekend onder Schilde, 1ste afdeling, sectie D, nr. 253e met een oppervlakte van 5.666,00 m².

Deze wegenissen dienen nog overgedragen te worden naar het openbaar domein van de gemeente Schilde. Deze overdrachten gebeuren, net zoals bij de stad Antwerpen, kosteloos (zonder vergoeding). Het is opportuun om deze overdrachten mee te laten opnemen in de verkoopakte van de bosgronden aan de gemeente Schilde. 

Voor de opmaak van de notariële akte wordt notariskantoor Cootjans uit Schilde aangesteld. Net zoals bij vorige verkopen van gronden buiten Antwerpen wordt er opnieuw voorgesteld om met het lokale notariskantoor te werken omwille van de kennis van de plaatselijke markt.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 78 Decreet Lokaal Bestuur: "De raad voor maatschappelijk welzijn kan bij reglement zijn bevoegdheden overdragen aan het vast bureau. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het vast bureau worden toevertrouwd:

- 11° de daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die vermeld in artikel 84, § 3, 8°, b)."

Algemene financiële opmerkingen

De percelen zullen verkocht worden voor de totale prijs van 227.990,00 EUR. De gegenereerde middelen worden opgenomen in het Vastgoedfonds.

Alle kosten verbonden aan deze verkoop, met uitzondering van de kost voor leveringsplicht (kost bodemattesten/stedenbouwkundige inlichtingen/hypotheekstaat), worden ten laste gelegd van de koper. De reële kost voor leveringsplicht zal pas gekend zijn nadat het notariaat de akte heeft kunnen opmaken en heeft kunnen verlijden. Zij wordt geraamd op 2.420,00 EUR, inclusief 21% btw. Voor erelonen notarissen werd 1 gecentraliseerde pot/budget voorzien, waaruit de erelonen voor vastgoedtransacties van zowel stad Antwerpen als OCMW Antwerpen gefinancierd worden. De notariële kosten en erelonen (kost leveringsplicht) zullen gezien het bedrag administratief goedgekeurd worden.

De eigendommen zijn niet opgenomen in Planon, vastgoednummers en objectcodes zijn aldus niet gekend.

Besluit

Het vast bureau legt het volgende voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de verkoop aan Natuurpunt vzw goed. De verkoop omvat het deel van het Picardiebos, gelegen aan de Picardielaan in Schilde,  kadastraal gekend onder Schilde, 1ste afdeling, sectie D, nummers 280b/deel, 281, 282, 283, 286, 287a, 287b, 288c, 288d, 289a en 310 met een totale oppervlakte van 102.618,00 m², zoals afgebeeld als loten 3a, 3b en HSC in groene kleur op het splitsingsplan opgemaakt door landmeter Heylen op 12 september 2022. De verkoopprijs bedraagt 199.486,00 EUR.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt goed dat de verkoop aan Natuurpunt vzw tot stand komt onder de opschortende voorwaarde dat Natuurpunt vzw voor de percelen een aankoopsubsidie met het oog op de erkenning als natuurreservaat kan verkrijgen. Hiervoor dient de verkenningsnota, het globaal kader en de doelmatigheidstoets voor de betreffende percelen goedgekeurd te worden door het Agentschap Natuur en Bos.

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de verkoop aan de gemeente Schilde goed. De verkoop omvat het deel van het Picardiebos, gelegen aan de Picardielaan in Schilde, kadastraal gekend onder Schilde, 1ste afdeling, sectie D, nummers 276a/deel, 278b en 279 met een totale oppervlakte van 14.252,00 m², zoals afgebeeld als lot 2a in gele kleur op het splitsingsplan opgemaakt door landmeter Heylen op 12 september 2022. De verkoopprijs bedraagt 28.504,00 EUR.

Artikel 4

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de kosteloze overdracht naar het openbaar domein van de gemeente Schilde goed van volgende wegen:

 • Dennenlaan - kadastraal gekend onder Schilde, 1ste afdeling, sectie D, perceel 280b/deel met een oppervlakte van 4.798,00 m²;
 • Goorstraatse Hoek/Putse Heide - kadastraal gekend onder Schilde, 2de afdeling, sectie B, nummers 302h, 322a, 185a, 187/02 en 188 met een totale oppervlakte van 19.766,00 m²;
 • Moerhoflaan - kadastraal gekend onder Schilde, 1ste afdeling, sectie A, nummer 479c met een oppervlakte van 1.600, 00 m²;
 • Jantoomesdreef - kadastraal gekend onder Schilde, 1ste afdeling, sectie D, nr. 253e met een oppervlakte van 5.666,00 m².

Artikel 5

De raad voor maatschappelijk welzijn ontslaat de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie van het nemen van een ambtshalve inschrijving naar aanleiding van de overschrijving van de authentieke akte en machtigt de vertegenwoordigers van het OCMW Antwerpen hiertoe de nodige verklaringen af te leggen in de akte.

Artikel 6

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Opbrengsten verkoop:

Notaris Cootjans en Haagdorens
Schoolstraat 92970 Schilde

Ondernemingsnummer: BE0643954294
Rekeningnummer: BE92 0632 1329 2123


227.990,00 EUR budgetplaats: 4291520000
budgetpositie: 260I
functiegebied: 2SBS070203A00000
subsidie: SBT11165
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2OA080119
budgetperiode: 2300
NVT

Bijlagen

 • opmetingsplan Picardiebos.pdf
 • Goorstraatse Hoek - Putse Heide.pdf
 • Moerhoflaan.pdf
 • Jantoomesdreef.pdf