Terug
Gepubliceerd op 11/10/2022

2022_VB_00241 - OCMW patrimonium. Vastgoed privaat patrimonium. Venusstraat 13-15, 2000 Antwerpen. Berg van Barmhartigheid - Schetsontwerp - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 07/10/2022 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_VB_00241 - OCMW patrimonium. Vastgoed privaat patrimonium. Venusstraat 13-15, 2000 Antwerpen. Berg van Barmhartigheid - Schetsontwerp - Goedkeuring 2022_VB_00241 - OCMW patrimonium. Vastgoed privaat patrimonium. Venusstraat 13-15, 2000 Antwerpen. Berg van Barmhartigheid - Schetsontwerp - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Fase
Bestuursorgaan
Datum
Jaarnummer
goedkeuring opmaak beheersplan , bestek en procedure Gac/2016/4140Managementcomité  8 september 201600927
goedkeuring opmaak beheersplan , bestek en procedure Gac/2016/4140
Raad voor maatschappelijk welzijn29 september 201600610
goedkeuring opmaak beheersplan, gunning, Gac/2016/4140Raad voor maatschappelijk welzijn 22 december 201600781
goedkeuring opmaak beheersplan Venusstraat 13-15 - uitbreiding naar Venusstraat 11
Raad voor maatschappelijk welzijn26 oktober 201700539


Venusstraat 13-15 vormen samen het huizencomplex 'Berg van Barmhartigheid' en is beschermd in beschermingsbesluit van 12 januari 1987 nr. 2236. Het huizencomplex is gelegen in een binnengebied in het centrum van Antwerpen.

De daken van het huizencomplex zijn toe aan een grondige onderhoudsrestauratie.

In functie van deze herstellingswerken werd - in het kader van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 - op basis van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (GAC/2016/4140) Maat-Werk architecten aangesteld voor de opmaak van het beheersplan.

In navolging van het beheersplan werd - overeenkomstig raamcontract GAC/2014/1889 - Maat-Werk architecten in 2018 aangesteld voor de volledige architectuuropdracht ten aanzien van de geplande dakrestauratie.

De volgende werken liggen aan de basis van deze architectuuropdracht:

  • restauratie van de dakhuid in natuurleien;
  • restauratie van dakkapellen, schouwen en dakgoten worden indien nodig mee opgenomen;
  • isolatie van de daken volgens de Vlaamse dakisolatienorm + afwerking binnen.

De initieel geraamde projectkost bedroeg 834.909,74 EUR inclusief btw:

  • raming van de werken: 694.150,00 EUR exclusief btw (735.799,00 EUR inclusief btw);
  • ereloon (11,8% op de geraamde bouwkost): 81.909,70 EUR exclusief btw (99.110,74 EUR inclusief btw). 

Argumentatie

Na de opstart van de architectuuropdracht in 2018 werd, naast een gedetailleerde opmeting van de dakelementen, een diepgaand vooronderzoek uitgevoerd op de structurele onderdelen en afwerkingsmethoden door Maat- Werk architecten. Het schadebeeld werd gedetailleerd in kaart gebracht.

Tijdens het vooronderzoek werd vastgesteld dat - naast de problematiek van onder meer de beschadigde dakhuid - de houten (zadel) dakstructuur van de woningen gebreken vertoonde. Eveneens werd vastgesteld dat in de loop der jaren verschillende ingrepen de dakstructuur bijkomend hebben verzwakt. Aangezien de houten dakstructuur reikt over meerdere bouwlagen, vinden de restauratieve werken (ontmanteling, restauratie en afwerking) niet alleen op de zolderlaag plaats, maar hebben deze ook (financiële) gevolgen voor zowel de voor- als achtergevel en de ruimten op de eerste verdieping: de bouwlaag met de meeste verblijfsruimtes. 

Door deze bijkomende inzichten en de hieruit resulterende werken volstaat het initieel geraamde projectbudget niet voor de realisatie van het eerder goedgekeurde programma van eisen. 

De raming voor de werken en bijgevolg het ereloon - initieel geraamd op 834.909,74 EUR inclusief btw - werd, op basis van zowel alle informatie uit de vooronderzoeken als de bevindingen tijdens fase schetsontwerp, in samenspraak met AG Vespa en het agentschap Onroerend Erfgoed door Maat- Werk architecten verder gedetailleerd en geactualiseerd. De gedetailleerde en geactualiseerde raming van Maat- Werk architecten voor de restauratiewerken bedraagt: 3.367.202,74 EUR exclusief btw. De raming van het totaalbudget voor voorliggend project bedraagt 4.406.927,60 EUR inclusief ereloon, btw en onvoorziene omstandigheden:


Berekening projectbudget:

raming restauratiewerken schetsontwerp
   3.367.202,74 EUR
onvoorziene omstandigheden (10%)   
  336.720,27 EUR
ereloon architect (11,8%)       
 397.329,92 EUR
btw (werken aan 6%)    
  222.235,38 EUR
btw (diensten aan 21%)     
   83.439,28 EUR
Totaal 
  4.406.927,60 EUR

         

Berekening ereloon (11,8%, excl. btw):

10% goedkeuring fase schetsontwerp        
   39.732,99 EUR
10% goedkeuring fase voorontwerp
 39.732,99  EUR
10% goedkeuring vergunningsaanvraagdossier
   39.732,99  EUR
10% indiening goedgekeurd concept uitvoeringsdossier
    39.732,99  EUR
15% goedkeuring definitief uitvoeringsdossier    
   59.599,49 EUR
5% goedkeuring gunningsverslag     
  19.866,50 EUR
35% controle van de werken 
    139.065,47 EUR
5% definitieve oplevering          
 19.866,50 EUR
Totaal     
    397.329,92 EUR

 

Er zal een restauratiepremie worden aangevraagd bij het agentschap Onroerend Erfgoed.

Het projectbudget voor de uitvoering van de dakwerken is voorzien voor de volgende legislatuur.

Het budget is voorzien op 2600 tot en met 3100/SUB_NR/4322000000/260/2SBS070202P09254/2OA080119.

Het vast bureau wordt gevraagd om goedkeuring te geven op de raming voor fase schetsontwerp, het geactualiseerde ereloon en de opstart van fase voorontwerp.

Er is voldoende krediet om het ereloon voor de volgende fase te kunnen betalen. 


Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 84 §3, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat het vast bureau bevoegd is voor de daden van beheer over inrichtingen en eigendommen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, in voorkomend geval binnen de door de raad voor maatschappelijk welzijn vastgestelde regels.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze opdracht werd volgende bestelbon vastgelegd:

Bestelbon

Omschrijving

Budget in EUR, inclusief btw

Restbudget in EUR inclusief btw

4004024910

vastlegging krediet ereloon

109.940,24 EUR

99.110,74 EUR

4004024910 restbudget overgedragen naar 9004024910
vastlegging krediet ereloon
99.110,74 EUR99.110,74 EUR


Rekening houdende met de verwachte doorlooptijd van de toekenning subsidies agentschap Onroerend Erfgoed en de verwachte organisatorische uitdaging om - gezien de zeer ingrijpende aard van de werken - alle woningen vrij te krijgen (zoals opzegging/opschorting huurovereenkomsten) om de dakwerken te kunnen uitvoeren, is bij advies aanpassing nummer 6 van het meerjarenplan 2020-2025 geopteerd om het budget voor de uitvoering van de dakwerken te voorzien voor de volgende legislatuur. Het budget zal voorzien worden op volgend budgetadres:

2600 tot en met 3100/SUB_NR/4322000000/260/2SBS070202P09254/2OA080119.

Subsidiefiche zal aangemaakt worden bij toekenning subsidie daar op dit moment nog geen garanties over de toekenning kunnen gegeven worden.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS07 - Patrimonium
2SBS0702 - Slim vastgoedbeheer
2SBS070202 - Maatschappelijke invulling panden en medegebruik infrastructuur
2SBS070202P09254 - Venusstr13-15_dakreno

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt de raming voor fase schetsontwerp goed en de opstart van fase voorontwerp voor de renovatie- en restauratiewerken van de daken gelegen Venusstraat 13-15, 2000 Antwerpen,  gegund aan Maat-Werk architecten bvba, Jules Bordetstraat 22 bus 101, 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0806.980.018.

Artikel 2

Het vast bureau keurt het geactualiseerde ereloon goed gegund aan Maat-Werk architecten bvba, Jules Bordetstraat 22 bus 101, 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0806.980.018.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • architectenovereenkomst_ondertekend.pdf