Terug
Gepubliceerd op 10/10/2022

2022_VB_00244 - AMIF oproep - Goedkeuring project AMIE 2022_2024 - Samenwerkingsovereenkomst met OCMW Mortsel. Ondertekening. Intrekking - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 07/10/2022 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_VB_00244 - AMIF oproep - Goedkeuring project AMIE 2022_2024 - Samenwerkingsovereenkomst met OCMW Mortsel. Ondertekening. Intrekking - Goedkeuring 2022_VB_00244 - AMIF oproep - Goedkeuring project AMIE 2022_2024 - Samenwerkingsovereenkomst met OCMW Mortsel. Ondertekening. Intrekking - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op  10 december 2021 besliste het vast bureau (jaarnummer 322) om deel te nemen aan de projectoproep en om een partnerschap en de samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met OCMW Mortsel.

Op 12 januari 2022 diende OCMW Antwerpen het project in via het online systeem AMBIS.

Argumentatie

Op 8 juli 2022 keurde de stuurgroep, die bestaat uit leden van de Cel Europese Fondsen van FOD binnenlandse zaken en POD MI, het project AMIE goed.

De formalisatie van de goedkeuring liep vertraging op wegens de administratie van de nieuwe EU budgetperiode 2021-2027. Als een gevolg hiervan werd geen uitvoering gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd door het vast bureau op 10 december 2021 (jaarnummer 322). Daarnaast is het voorgestelde budget tijdens het selectieproces ook verminderd. Om deze twee redenen werd de ingangsdatum van de samenwerkingsovereenkomst gewijzigd naar 1 januari 2023.

De ondertekening van het Ministerieel Besluit zal in november 2022 volgen nadat de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Antwerpen en OCMW Mortsel wordt overgemaakt. Door het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst (looptijd 1 januari 2023 - 31 december 2024) beslissen OCMW Antwerpen en OCMW Mortsel om samen te werken om kennisdeling over sociale activering van nieuwkomers te realiseren. 

Regelgeving: bevoegdheid

De raad voor maatschappelijk welzijn besliste op 25 maart 2019 (jaarnummer 27) om de beslissingsbevoegdheid om in te tekenen namens het OCMW-Antwerpen op projectoproepen georganiseerd door een hogere overheid en om daarover overeenkomsten te sluiten met diezelfde overheid, over te dragen aan het vast bureau.

Algemene financiële opmerkingen

Na indiening van het initiële projectvoorstel, raadde de stuurgroep een budgetwijziging aan dewelke is goedgekeurd.

OCMW Antwerpen diende in het tweede voorstel een projectkost in van 347.341,48 EUR. Het gaat om personeelskosten van 2 VTE maatschappelijk werkers of deskundige maatschappelijke projecten voor drie jaar. De personeelskost van 2 VTE wordt verspreid over drie medewerkers.

De cofinanciering vanuit de stad bedraagt 10,78%, oftewel 37.435,27 EUR. 

De eigen bijdrage verloopt via volgende boekingsadressen in het MJP:

4403000000/6202/2HMS059901A00000/2200

4403000000/6202/2HMS059901A00000/2300

4403000000/6202/2HMS059901A00000/2400

De ontvangsten en uitgaven die met de subsidie gepaard gaan, met behulp van een subsidiefiche in het meerjarenplan worden ingeschreven. 

De eerste uitbetaling gebeurt na de ondertekening van het Ministerieel Besluit, vermoedelijk november 2022.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0503 - De stad investeert in een menswaardig inkomen voor Antwerpenaren die het moeilijk hebben
2HMS050303 - Zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en inburgering van OCMW-klanten versterken

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau neemt kennis van de goedkeuring van het AMIE project binnen de projectoproep AMIF-002 OC Integratie 2022-2024 door de stuurgroep bestaande uit de Cel Europese Fondsen van FOD binnenlandse zaken en POD MI.

Artikel 2

Het vast bureau trekt artikel 2 van het besluit van 10 december 2021 (jaarnummer 322) in, voor wat betreft de samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 3

Het vast bureau keurt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Antwerpen en OCMW Mortsel goed met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024 .

Artikel 4

Het vast bureau keurt goed dat de bedrijfsdirecteur Sociale Dienstverlening, alle documentatie mag ondertekenen in het kader van de opzet, het verloop, de betalingen en de rapportering van het project.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • OC Integratie OCMW's 2022-2024.pdf
  • projectfiche_OCMW_Antwerpen.pdf
  • FINAAL_budgetfiche 2022_2024_Stad_Antwerpen_aanpassingen280322.xlsx
  • AMIF-002 OC 2022-2024 Goedkeuring Stuurgroep.msg
  • Samenwerkingsovereenkomst_AMIF_OCMW_Mortsel_finaal.docx