Terug
Gepubliceerd op 10/10/2022

2022_VB_00243 - Bestek GAC_2021_02052. Godshuis De Grooff - Renovatie sanitair - Gunning - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 07/10/2022 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_VB_00243 - Bestek GAC_2021_02052. Godshuis De Grooff - Renovatie sanitair - Gunning - Goedkeuring 2022_VB_00243 - Bestek GAC_2021_02052. Godshuis De Grooff - Renovatie sanitair - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Voor de opdracht "Godshuis De Grooff - Renovatie sanitair" werd onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking GAC_2021_02052 uitgeschreven. Op 30 augustus 2022 dienden de volgende firma’s een offerte in: 

  • COORDINAT-ED BV, FRANS HALSVEST 51, 2800 MECHELEN, met ondernemingsnummer 0451.296.656;
  • RAMAST BOUW NV, INDUSTRIEWEG 17, 3190 BOORTMEERBEEK,  met ondernemingsnummer 0461.471.461;
  • RENOVATIEBOUW VAN BROECKHOVEN NV, BREMBOSLAAN 7, 2970 SCHILDE, met ondernemingsnummer 0419.886.769;
  • THV BASALT - FRANS CORVERS VVZRL, OORDERSEWEG 19, 2180 ANTWERPEN, met ondernemingsnummer 0739.770.795.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd. 

De offertes van alle inschrijvers werden regelmatig bevonden en als volgt gerangschikt:

Naam

Prijs excl. btw

Prijs incl. btw

RAMAST BOUW NV

115.714,19

122.657,04

COORDINAT-ED BV

179.940,44

190.736,87

THV BASALT

204.305,30

216.563,62

RENOVATIEBOUW 

VAN BROECKHOVEN NV

249.588,90

264.564,24

De opdracht kan gegund worden aan de inschrijver RAMAST BOUW NV.

Juridische grond

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 34, §§1 en 2 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, verbetert de aanbestedende overheid de rekenfouten en de zuiver materiële fouten in de offertes, zonder aansprakelijk te zijn voor de niet ontdekte fouten.

In toepassing van artikel 35 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 84, §3, 4° van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het vast bureau bevoegd is, voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS07 - Patrimonium
2SBS0701 - Reguliere taken patrimonium
2SBS070101 - Onderhoud gebouwen
2SBS070101P09835 - Van Trierstraat 32_Huis D

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt de gunning goed voor Godshuis De Grooff - Renovatie sanitair, op basis van bestek GAC_2021_02052, aan Ramast Bouw NV, Industrieweg 17, 3190 Boortmeerbeek, met ondernemingsnummer 0461.471.461, tegen een bedrag van 122.657,04 euro incl. btw.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Godshuis De Grooff - Renovatie sanitair

47.074,50 EUR inclusief btw 

budgetplaats: 4322000000
budgetpositie: 221
functiegebied: 2SBS070101P09835
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2OA080119
budgetperiode: 2200

 

4004031816


75.582,54 EUR inclusief btw
budgetplaats: 4322000000
budgetpositie: 221
functiegebied: 2SBS070101P09835
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2OA080119
budgetperiode: 2300Bijlagen

  • 02052_20220927_gunningsverslag.pdf