Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08541 - Onderwijs - A'REA UP. Halfjaarlijkse rapportering en actienota schooljaar 2022-2023 - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08541 - Onderwijs - A'REA UP. Halfjaarlijkse rapportering en actienota schooljaar 2022-2023 - Kennisneming 2022_CBS_08541 - Onderwijs - A'REA UP. Halfjaarlijkse rapportering en actienota schooljaar 2022-2023 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het college besliste op 10 mei 2019 (jaarnummer 3912) principieel om stadsbreed én met de stakeholders (zowel binnen als buiten onderwijs) vanuit een urgentieplan in te zetten op het verhogen van gekwalificeerde uitstroom. De ongekwalificeerde uitstroom uit het Antwerpse onderwijs bedraagt 20%, het dubbel van het Vlaamse gemiddelde. Hiervoor is geen eenduidige oorzaak.

Het college keurde op 29 november 2019 (jaarnummer 9782) de uitgangspunten van het A'REA UP-programma goed. Er werd een coördinatiegroep opgericht en drie taskforces. In de zomer van 2020 werd de werkwijze aangepast aan de coronamaatregelen. Via individuele interviews met de deelnemers uit de drie taskforces en de coördinatiegroep kreeg het A'REA UP-plan verder vorm.

De vaststellingen uit de gesprekken werden gebundeld in de procesnota, die werd goedgekeurd door de Onderwijsraad Antwerpen en door het college op 5 februari 2021 (jaarnummer 960). Samen met de goedkeuring van de procesnota gingen de stad, het onderwijs verenigd in de Onderwijsraad Antwerpen (ORA) en hun partners het gezamenlijke engagement aan, met het uiteindelijke streefdoel dat ieder kind/jongere in Antwerpen het onderwijs verlaat met kwalificaties die toegang geven tot de arbeidsmarkt, het hoger onderwijs of beide.

Het college keurde op 18 juni 2021 (jaarnummer 4988) het A'REA UP-programma en de eerste actienota goed. Halfjaarlijks wordt over de stand van zaken gerapporteerd. Om het programma en de acties uit te voeren en bij te sturen wordt een actienota voor schooljaar 2022-2023 voorgesteld.

Argumentatie

Het goedgekeurde A’REA UP-programma baseert zich op een vaste structuur van overkoepelende trajecten en onderling verbonden domeinen, waarbinnen acties worden opgezet.

Alle acties zijn gekoppeld aan domeinen en trajecten. In de actienota worden de verschillende acties opgenomen. Elke actie die in het programma A'REA UP opgenomen wordt, werd afgetoetst aan volgende criteria:

  • Op de actie kunnen de vijf principes van het programma worden toegepast.
  • De actie is gekoppeld aan minstens één traject of domein van het programma en draagt bij aan het realiseren van de doelstelling op het niveau van het domein of traject.
  • Er is een gedeeld engagement van de stad, de onderwijsnetten en andere betrokken stakeholders om op deze actie in te zetten en mensen/middelen te voorzien om de doelstelling van de actie binnen de vooropgestelde timing te realiseren.
  • De actie is gebaseerd op bestaande, wetenschappelijk onderbouwde inzichten en/of succesverhalen.
  • De actie voorziet tijd en middelen voor monitoring en effectmeting van de impact van de actie op (een voorspeller van) vroegtijdige schooluitval van leerlingen.
  • De actie voorziet in een inhoudelijk proces of participatief traject waarin advies of (aangepast) aanbod rond een concreet thema gelinkt aan de Antwerpse context wordt uitgewerkt en bevat een aanbeveling voor brede en duurzame uitrolbaarheid over alle onderwijsnetten in Antwerpen.
  • Eventueel nieuw of bijgestuurd aanbod dat aansluit bij geïdentificeerde noden en opportuniteiten om kinderen en jongeren in hun ontwikkeling en leerloopbaan te versterken, kan worden opgenomen als actie in het programma, in de vorm van een pilootproject waaraan scholen van verschillende netten deelnemen.

We verdelen de acties in drie categorieën:

  • 14 lopende acties: deze acties worden in schooljaar 2022-2023 verdergezet of bijgestuurd in functie van de vooropgestelde doelstellingen en tussentijdse evaluatie. In de actienota wordt een concretisering van de doelstellingen, omschrijving, beoogde resultaten en status opgenomen.
  • 11 nieuwe acties: deze acties worden nieuw toegevoegd aan het programma en kaderen telkens binnen een traject of domein.
  • 15 acties in voorbereiding: deze acties beantwoorden nog niet aan elk van de bovenvermelde criteria en worden binnen een afgesproken termijn verder geconcretiseerd, verduidelijkt en versterkt met het oog op opname in het programma.

Voor de lopende acties wordt de halfjaarlijkse rapportering toegevoegd in bijlage. Het voorbije jaar werden verschillende acties opgestart. Bij de start van het nieuwe schooljaar zijn er meer scholen betrokken in pilootprojecten van A'REA UP. Daarnaast werd ook een stap vooruit gezet met het dataprotocol met Vlaanderen, om dichter te komen tot een datagestuurd schoolbeleid.

Inspraak

Een eerste versie van de actienota schooljaar 2022-2023 werd besproken met het Vast Bureau van de Onderwijsraad Antwerpen.

Adviezen

Vast Bureau Onderwijsraad Antwerpen Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS01 - Integratie en inburgering
4 - Harmonieuze stad
2HMS02 - Kinderopvang
2HMS0201 - Kwaliteitsvolle kinderopvang bij private spelers
2HMS020106 - Het voeren van sterke regie
4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0402 - De stad maakt werk van een geïntegreerde aanpak in de ondersteuning van gezinnen en het welzijn van kinderen en jongeren.
2HMS040201 - Ketenaanpak gezinnen, kinder- en jongerenwelzijn
4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
3 - Veilige stad
2VGS01 - Veiligheid
2VGS0103 - Leefbaarheid
6 - Lerende en werkende stad
2LWS05 - Werk
2LWS0504 - Aanpak jeugdwerkloosheid
6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
1 - Wijkgericht werken in de stad
2WWS01 - Wijkwerking
2WWS0101 - Wijkgerichte aanpak stadsbreed
7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen
7 - Bruisende stad
2BRS04 - Jeugd
2BRS0401 - Integraal breed jeugdbeleid
2BRS040101 - Jongeren ontplooiing
7 - Bruisende stad
2BRS05 - Sport
2BRS0501 - Sporthoofdstad Vlaanderen
2BRS050105 - Sport en onderwijs

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van de actienota van het programma A'REA UP voor schooljaar 2022-2023.

Artikel 2

Het college neemt kennis van de halfjaarlijkse rapportering over het programma A'REA UP.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.