Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08538 - Cultuur. Patrimonium cultuur - Studieopdracht restauratie en renovatie Bourlaschouwburg. Goedkeuring voorontwerp. Gunning opdrachtbrief bouwaanvraagfase - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08538 - Cultuur. Patrimonium cultuur - Studieopdracht restauratie en renovatie Bourlaschouwburg. Goedkeuring voorontwerp. Gunning opdrachtbrief bouwaanvraagfase - Kennisneming 2022_CBS_08538 - Cultuur. Patrimonium cultuur - Studieopdracht restauratie en renovatie Bourlaschouwburg. Goedkeuring voorontwerp. Gunning opdrachtbrief bouwaanvraagfase - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De Bourlaschouwburg is eigendom van de stad Antwerpen, maar in concessie gegeven aan s.o.n. Het Toneelhuis. Hierdoor is s.o.n. Het Toneelhuis verantwoordelijk voor het eigenaars- en huurdersonderhoud. Bij noodzakelijke bouwwerken staat de stad Antwerpen bij met technisch advies. Zowel s.o.n. Het Toneelhuis als de stad Antwerpen wensen de historische continuïteit van het ‘theater maken’ aan de Komedieplaats verder te zetten. Belangrijke uitdaging van het project is het vinden van een evenwicht tussen alle parameters, zoals beschreven in de oproep tot kandidaten, en de erfgoedwaarde van de Bourlaschouwburg.

Het college nam op 3 april 2015 (jaarnummer 2751) kennis van de procedure tot aanstelling ontwerpteam voor de studieopdracht voor de restauratie en de renovatie van de Bourlaschouwburg uitgeschreven door s.o.n. Het Toneelhuis.

Het college nam op 11 september 2015 (jaarnummer 7519) kennis van de vijf geselecteerde kandidaten voor de tweede fase van de gunningsprocedure voor de studieopdracht voor de restauratie en de renovatie van de Bourlaschouwburg uitgeschreven door s.o.n. Het Toneelhuis.

Het college nam op 6 november 2015 (jaarnummer 9205) kennis van het bestek, bekrachtigd en goedgekeurd door de raad van bestuur van s.o.n. Het Toneelhuis op 26 oktober 2015, op basis waarvan de vijf geselecteerde kandidaten werden uitgenodigd tot het indienen van een offerte.

Het college nam op 1 juli 2016 (jaarnummer 5814) kennis dat de opdracht voor de restauratie en renovatie van de Bourlaschouwburg door de raad van bestuur van s.o.n. Het Toneelhuis werd gegund aan THV DRDH Architects – Julian Harrap Architects in samenwerking met Arup Theatre Consultants, Arup Acoustics, ABT en RCR.

Het college nam op 16 maart 2018 (jaarnummer 2363) kennis van het masterplan voor de restauratie en renovatie van de Bourlaschouwburg. Het college nam eveneens kennis van het advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed op het masterplan alsook van het preadvies van het Agentschap Onroerend Erfgoed op het beheersplan. Bijkomend nam het college kennis van de toelichtingsnota opgemaakt door s.o.n. Het Toneelhuis.

Het college keurde op 22 maart 2019 (jaarnummer 02628) het principe goed om gespreid over twee legislaturen maximaal 40% bij te dragen aan de financiering van het masterplan Bourlaschouwburg, onder voorbehoud van opname in en goedkeuring van de meerjarenplanning 2020-2025 van de stad Antwerpen.

Het college nam op 18 december 2020 (jaarnummer 10499) kennis van de gunning van de voorbereidingsfase, het indienen en de goedkeuring van het beheersplan, de medefinanciering vanuit de Vlaamse Regering, de gunning van de kaderovereenkomst en de opdrachtbrief voor het schetsontwerp door s.o.n. Het Toneelhuis. Het college keurde de vertegenwoordiging goed van de bedrijfseenheid Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving, afdeling cultuur en van AG Vespa in de werkgroep infrastructuur, georganiseerd door s.o.n. Het Toneelhuis voor de opvolging van de uitvoering van het masterplan en voor de bewaking van de processen.

Het college nam op 2 juli 2021 (jaarnummer 05411) kennis van de goedkeuring van het schetsontwerp en opdrachtbrief voor de fase voorontwerp door s.o.n. Het Toneelhuis.

Argumentatie

Op 4 juli 2022 keurde de raad van bestuur van s.o.n. Het Toneelhuis de ‘Fase 2 Voorontwerp’ in het kader van de uitvoering van het Masterplan voor de Bourlaschouwburg en het Schermenhuis op basis van de voorwaarden in de opdrachtbrief ‘Voorontwerp’ van 18 juni 2021 goed.

Op 4 juli 2022 keurde de raad van bestuur van s.o.n. Het Toneelhuis de ‘Opdrachtbrief voor Fase 3 Aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning’ voor de restauratie en renovatie van de Bourlaschouwburg goed. Via de opdrachtbrief wordt de voorwaardelijke deelopdracht ‘Fase 3 Aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning’ gegund aan maatschap Atelier Bourla, bestaande uit DRDH Architects, Julian Harrap Architects en ABT in samenwerking met Arup Theatre Consultants, Arup Acoustics en RCR.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0102 - Investeren in internationale kunst- en cultuurinfrastructuur
2BRS010201 - Restauratie historische panden
2BRS010201P09365 - Bourlaschouwburg_Restaura

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis dat de raad van bestuur van s.o.n. Het Toneelhuis op 4 juli 2022 de ‘Fase 2 Voorontwerp’ in het kader van de uitvoering van het Masterplan voor de Bourlaschouwburg en het Schermenhuis op basis van de voorwaarden in de opdrachtbrief Schetsontwerp van 18 juni 2021 goedkeurde.

Artikel 2

Het college neemt kennis dat de raad van bestuur van s.o.n. Het Toneelhuis op 4 juli 2022 via de opdrachtbrief de voorwaardelijke deelopdracht ‘Fase 3 Aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning’ gunde aan maatschap Atelier Bourla, bestaande uit DRDH Architects, Julian Harrap Architects en ABT in samenwerking met Arup Theatre Consultants, Arup Acoustics en RCR.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Bijlage1A.pdf
  • Bijlage1B.pdf
  • Bijlage1C.pdf
  • Bijlage1D.pdf
  • Bijlage1E.pdf
  • Bijlage1F.pdf
  • Bijlage1G.pdf
  • Bijlage2.pdf
  • Bijlage3_BesluitRaadVanBestuurToneelhuis_GoedkeuringFase2Voorontwerp_GunningFase3.pdf