Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08582 - Bestek GAC_2022_02279. Raamovereenkomst voor het vernieuwen van plafonds en bijhorende technieken - Gunning perceel 1 en stopzetting perceel 2 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08582 - Bestek GAC_2022_02279. Raamovereenkomst voor het vernieuwen van plafonds en bijhorende technieken - Gunning perceel 1 en stopzetting perceel 2 - Goedkeuring 2022_CBS_08582 - Bestek GAC_2022_02279. Raamovereenkomst voor het vernieuwen van plafonds en bijhorende technieken - Gunning perceel 1 en stopzetting perceel 2 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het vernieuwen van plafonds en bijhorende technieken werd openbare procedure GAC_2022_02279 uitgeschreven. Op 25 juli 2022 dienden de volgende firma’s een offerte in:

  • BUYSE BVBA, Spieveldstraat 19 te 9160 Lokeren, met ondernemingsnummer 0438.710.709 (perceel 1);
  • S.G.M. BV, Kruisblok 5 te 2320 Hoogstraten, met ondernemingsnummer 0860.730.488 (perceel 1);
  • VELDEMAN AANNEMINGEN BVBA, Bosveld 20 te 9200 Dendermonde, met ondernemingsnummer 0421.338.009 (perceel 1).  

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd. 

Inzake de kwalitatieve selectie werden alle inschrijvers betrouwbaar en geschikt bevonden.

De offertes van alle inschrijvers werden regelmatig bevonden.

De offertes werden als volgt beoordeeld en definitief gerangschikt:

Perceel 1: plafondwerken

Inschrijver Prijs op 100 punten Totaal op 100 punten
S.G.M. BV 100  100
VELDEMAN AANNEMINGEN BVBA 74,88  74,88 
BUYSE BVBA  70,50  70,50 

Er werden geen offertes ontvangen voor perceel 2 'Werken van technische aard in vals plafond'. De procedure voor dit perceel wordt dan ook stopgezet. Er wordt nog bekeken op welke manier deze behoefte in de toekomst zal aangekocht worden.

Juridische grond

Gunning

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria.

In toepassing van artikel 66, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, ziet de aanbestedende overheid erop toe dat de offerte afkomstig is van een inschrijver waaraan de toegang tot de opdracht niet is ontzegd op grond van de uitsluitingsgronden en die voldoet aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde selectiecriteria en, in voorkomend geval, de niet-discriminerende regels en criteria inzake de beperking van het aantal aan de selectiecriteria beantwoordende kandidaten.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 35 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.
Indien uit het prijs- of kostenonderzoek blijkt dat er prijzen of kosten worden aangeboden die abnormaal laag of hoog lijken, voert de aanbestedende overheid in toepassing van artikel 36 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017 een prijzen- of kostenbevraging van deze laatste uit. Bij de prijzen- of kostenbevraging verzoekt de aanbestedende overheid de inschrijver om de nodige schriftelijke verantwoording over de samenstelling van de abnormaal geachte prijs of kost te verstrekken binnen een termijn van twaalf dagen, tenzij de uitnodiging een langere termijn bepaalt, alsook om de schriftelijke verantwoordingen over te maken inzake de eerbiediging van de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn in de domeinen van het sociaal, arbeids- en milieurecht, met inbegrip van de verplichtingen die van toepassing zijn op het vlak van welzijn, lonen en sociale zekerheid.

Stopzetting

In toepassing van artikel 58, §1 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, heeft de aanbestedende overheid het recht, in geval ze ervoor kiest de opdracht te plaatsen in de vorm van afzonderlijke percelen, er slechts enkele te gunnen en eventueel te besluiten de andere op te nemen in één of meer nieuwe opdrachten, desnoods volgens een andere plaatsingsprocedure.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de gunning goed voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het vernieuwen van plafonds en bijhorende technieken (perceel 1), op basis van bestek GAC_2022_02279, aan S.G.M. BV, Kruisblok 5 te 2320 Hoogstraten, met ondernemingsnummer 0860.730.488.

Artikel 2

Het college keurt de stopzetting goed van de openbare procedure GAC_2022_02279 voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor vernieuwen van plafonds en bijhorende technieken (perceel 2) omdat er geen offertes ontvangen werden.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Raamovereenkomst voor het vernieuwen van plafonds en bijhorende technieken

budgetplaats: alle plaatsen die starten met 532
budgetpositie: 6103
functiegebied: 2SBS070101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode: 2200, 2300, 2400, 2500, 2600.

met orderbons