Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08586 - Bestek GAC_2022_02471 (SWOU12029). Wegeniswerken Schijnpoortweg - Bestek en procedure - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08586 - Bestek GAC_2022_02471 (SWOU12029). Wegeniswerken Schijnpoortweg - Bestek en procedure - Goedkeuring 2022_CBS_08586 - Bestek GAC_2022_02471 (SWOU12029). Wegeniswerken Schijnpoortweg - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Fase Bestuursorgaan Datum Jaarnummer
Aquafin nv. Bestek. Goedkeuring 6 oktober 2022 
Het college wenst de Schijnpoortweg naast de Burgemeester Gabriël Theunisbrug opnieuw aan te leggen. In de heraanleg van de Burgemeester Gabriël Theunisbrug werd een verbreding van de aanloophelling voorzien langsheen de Schijnpoortweg. Hierdoor wordt een gedeelte van de Schijnpoortweg ingenomen.

Het comfort en de veiligheid van de weggebruikers wordt gemaximaliseerd. Het groene karakter van de straat wordt versterkt. De verblijfskwaliteit en belevingswaarde worden op die manier geoptimaliseerd. De riolering wordt tevens vernieuwd. 

Het college keurde in zitting van 7 februari 2020 (jaarnummer 01301) het definitief ontwerp goed.

Het districtscollege keurde in zitting van 23 januari 2020 (jaarnummer 00037) het definitief ontwerp goed.

Argumentatie

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met het gunningscriterium prijs.

Juridische grond

In toepassing van artikel 35, eerste lid, 1° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij openbare procedure.

Overeenkomstig en binnen de grenzen van artikel 71 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten legt de aanbestedende overheid aan de kandidaten of inschrijvers selectiecriteria op als voorwaarde voor deelname.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

In toepassing van artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kunnen bepaalde specifieke opdrachten voor werken door twee of meerdere aanbestedende overheden gezamenlijk worden geplaatst. De betrokken aanbestedende overheden kunnen één aanbestedende overheid onder hen aanduiden die de plaatsingsprocedure beheert en die optreedt voor rekening van zichzelf en voor rekening van de andere betrokken aanbestedende overheden. De stad Antwerpen treedt voor deze opdracht op als aanbestedende overheid. De rioleringswerken zijn ten laste van Aquafin nv.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Met de gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 2019 (jaarnummer 00458) werd bepaald dat aan de gemeenteraad per kwartaal kennis wordt gegeven van alle opdrachten op het investeringsbudget waarvoor het geraamde bedrag (excl. btw) de drempel voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overschrijdt.

Algemene financiële opmerkingen

Het aandeel van de stad Antwerpen in de projectkost verhoudt zich in grootorde als volgt tot het aandeel van de overige aanbestedende overheden:

Aanbestedende overheid

Aandeel in de projectkost (afgerond)

De stad Antwerpen

52%

Aquafin nv

48%


Het toepasselijk bestek voorziet in een afzonderlijke betaling voor elk van de betrokken aanbestedende overheden. Er worden per aanbestedende overheid gescheiden schuldvorderingen (vergezeld door de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken waarop deze vorderingen steunen) en facturen opgemaakt.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010402 - Multimodale knooppunten en netwerken (heraanleg van bovenlokale wegen en fietswegen)
2LMS010402M01487 - SWOU12029 Schijnpoortweg (heraanleg ventweg Theunisbrug)

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt bestek GAC_2022_02471 voor "Wegeniswerken Schijnpoortweg" goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een openbare procedure wordt uitgeschreven.

Artikel 2

Het college geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

GAC

dit besluit opnemen in de rapportering aan de gemeenteraad onder “dagelijks bestuur� omwille van investeringen > drempel OZVB (exclusief btw)

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Wegeniswerken Schijnpoortweg

budgetplaats: 5153000000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2LMS010402M01487
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020200
budgetperiode: 2300

volgt later


Bijlagen

  • 02471_20220929_bestek_administratieve_bepalingen.pdf
  • 02471_20220927_Bijkomende bijlagen_toelichtingen.pdf
  • 02471_20220922_Bestek_technische_bepalingen.pdf
  • 02471_20220920_SamenvattendeOpmeting.xlsm
  • 02471_20220922_bijlage_figuren_tekeningen.pdf
  • 02471_20220922_bijlage_straatmeubilair.pdf
  • 02471_20221006_12029_Akkoord_AQF_publicatie.pdf