Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08455 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract LPA/2018/309 voor de uitbreiding van de licentie van het veiligheidssysteem in de politiegebouwen. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08455 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract LPA/2018/309 voor de uitbreiding van de licentie van het veiligheidssysteem in de politiegebouwen. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_08455 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract LPA/2018/309 voor de uitbreiding van de licentie van het veiligheidssysteem in de politiegebouwen. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het college heeft op 21 december 2018 het onderhoud van de veiligheidsinstallaties in de gebouwen van Politiezone Antwerpen gedurende de dienstjaren 2019 tot en met 2026, op basis van bestek LPA/2018/309, gegund aan de firma The Belgian nv, Slozenstraat 86, 1861 Wolvertem, met ondernemingsnummer 0434.631.165 (jaarnummer 11228).

In de politiekantoren is de toegangscontrole gekoppeld aan het veiligheidsbeheerssysteem Winguard. Deze koppeling maakte het mogelijk om vanuit het veiligheidsbeheerssysteem Winguard de toegangscontrole te bedienen.

Argumentatie

Politiezone Antwerpen wenst het aanmaken en wijzigen van gebruikers in eigen beheer te kunnen doen. Hiervoor is een uitbreiding van de licentie nodig van het veiligheidsbeheersysteem in de politiegebouwen van Politiezone Antwerpen via de raamovereenkomst LPA/2018/309.

Juridische grond

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. Artikel 47, §2 stelt dat een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave wordt geraamd op 14.614,00 EUR (inclusief 21% btw) en kan verrekend worden op de buitengewone politiebegroting. Voor het dienstjaar 2022 is op de budgetpositie 33000_63351 voldoende krediet beschikbaar.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat het bedrag van 14.641,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de uitbreiding van de licentie van het veiligheidsbeheersysteem in de politiegebouwen van politiezone Antwerpen via de gegunde raamovereenkomst LPA/2018/309 wordt vastgelegd op de firma The Belgian nv, Slozenstraat 86, 1861 Wolvertem, ondernemingsnummer 0434.631.165.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Vastlegging krediet 2022 voor de uitbreiding van de licentie van het veiligheidsbeheersysteem in de politiegebouwen van Politiezone Antwerpen via de raamovereenkomst LPA/2018/309.

The Belgian nv, Slozenstraat 86, 1861 Wolvertem, ondernemingsnummer 0434.631.165

14.641,00 EUR (inclusief 21% btw) budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_63351
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200
4006061913