Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08454 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract LPA/2014/1117. Aankoop na leasing van een motor. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08454 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract LPA/2014/1117. Aankoop na leasing van een motor. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_08454 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract LPA/2014/1117. Aankoop na leasing van een motor. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het college heeft op 23 mei 2014 het leveren van motorfietsen in politie-uitvoering op basis van een leasingcontract voor een periode van 60 maanden, onderhoud inbegrepen, gedurende de dienstjaren 2014, 2015, 2016 en 2017 voor de afdeling Verkeer van Politiezone Antwerpen op basis van de raamovereenkomst LPA/2014/1117 gegund aan de firma Belfius Auto Lease nv, Rogierplein 11, 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0461.783.247 (jaarnummer 5287).

Argumentatie

Politiezone Antwerpen wenst over te gaan tot de aankoop na leasing van een motor via de raamovereenkomst LPA/2014/1117 om deze te etaleren in het politionele erfgoedcentrum.

Deze motor is door een ongeval totaal verlies verklaard en heeft hierdoor een zeer beperkte overnamewaarde. Optisch is deze echter nog in prima staat. 

Juridische grond

Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave bedraagt 3.509,00 EUR (inclusief 21% btw) en kan verrekend worden op de buitengewone politiebegroting 2022. Op budgetpositie 33000_74352 is voldoende krediet beschikbaar.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat het bedrag van 3.509,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de aankoop van een motor na leasing via de gegunde raamovereenkomst LPA/2014/1117 wordt vastgelegd op de firma Belfius Auto Lease nv, Rogierplein 11, 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0461.783.247.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Vastlegging krediet 2022 aankoop na leasing van een motor

Belfius Auto Lease nv, Rogierplein 11, 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0461.783.247

3.509,00 EUR
 (inclusief 21% btw)
budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_74352
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200
4006061919