Terug
Gepubliceerd op 16/01/2023

2022_CBS_08549 - AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen - Benoeming commissaris-revisor - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08549 - AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen - Benoeming commissaris-revisor - Goedkeuring 2022_CBS_08549 - AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen - Benoeming commissaris-revisor - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In zitting van 20 september 2013 (jaarnummer 9438) keurde het college het principe goed om een groepsbrede commissaris-revisor aan te stellen voor alle entiteiten van de groep die hier wettelijk of decretaal een beroep op moesten doen.

Voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het aanstellen van een commissaris-revisor voor de groep Antwerpen, werd door de Gemeenschappelijke Aankoopcentrale van de stad Antwerpen een openbare procedure met Europese bekendmaking GAC_2018_00463 uitgeschreven.

In zitting van 3 mei 2019 (jaarnummer 3757) gunde het college, na een openbare procedure met Europese bekendmaking, de raamovereenkomst inhoudende de aanstelling als commissaris-revisor aan BDO Bedrijfsrevisoren, als één gemeenschappelijke commissaris-revisor voor de verschillende entiteiten van de groep stad Antwerpen. Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst kunnen ‘deelafroepen’ gebeuren door elk van de entiteiten.  Een dergelijke deelafroep bestaat telkens uit een contract met (wettelijke) looptijd van 3 jaar. Binnen elke deelafroep wordt duidelijk bepaald op welke boekjaren de controle betrekking heeft.

In zitting van 28 september 2022 (jaarnummer 174) stelt de raad van bestuur van het AG Stedelijk Onderwijs aan de gemeenteraad van stad Antwerpen voor om BDO Bedrijfsrevisoren te benoemen als commissaris-revisor voor de controles 2022, 2023 en 2024.

Argumentatie

De gemeenteraad moet de aanstelling van de commissaris-revisor goedkeuren. 

Volgens artikel 28 van de statuten benoemt de gemeenteraad de commissaris-revisor.

BDO Bedrijfsrevisoren wordt benoemd voor de controles vanaf boekjaar 2022 tot en met de controles van boekjaar 2024.

Juridische grond

In de beheersovereenkomst 2020-2025 tussen de stad Antwerpen en het Agentschap Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2019 (jaarnummer 767)  bepaalt artikel 7 § 7:  â€œVoor het toezicht op de financiële toestand en de jaarrekeningen van het agentschap, zal de stad een raamcontract voor het aanstellen van een bedrijfsrevisor als commissaris voor het agentschap aanbesteden.â€�

Krachtens het besluit van het college van 3 mei 2019 (jaarnummer 3757) werd een raamovereenkomst afgesloten met BDO Bedrijfsrevisoren cvba inhoudende de aanstelling van BDO als commissaris-revisor voor de entiteiten van de groep Antwerpen.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad keurde op 16 december 2019 geactualiseerde statuten van het autonoom gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen goed. Volgens artikel 28 van de statuten benoemt de gemeenteraad de commissaris-revisor.
 


 

Algemene financiële opmerkingen

De uitgaven worden verrekend op de budgetten van het AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020506 - Algemene werking stedelijke onderwijs

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de benoeming van BDO Bedrijfsrevisoren als commissaris-revisor van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen goed voor de boekjaren 2022, 2023 en 2024.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.