Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08609 - Wagenpark stad Antwerpen - Bestek GAC_2019_01095 Raamovereenkomst voor het aanstellen van drie voorkeur leasingmaatschappijen. Deelopdracht 25/2022. Aanstellen van leasingmaatschappij voor de huur van één voertuig. Aanpassing mobiliteitskrediet (dossier VC2201/25) - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08609 - Wagenpark stad Antwerpen - Bestek GAC_2019_01095 Raamovereenkomst voor het aanstellen van drie voorkeur leasingmaatschappijen. Deelopdracht 25/2022. Aanstellen van leasingmaatschappij voor de huur van één voertuig. Aanpassing mobiliteitskrediet (dossier VC2201/25) - Goedkeuring 2022_CBS_08609 - Wagenpark stad Antwerpen - Bestek GAC_2019_01095 Raamovereenkomst voor het aanstellen van drie voorkeur leasingmaatschappijen. Deelopdracht 25/2022. Aanstellen van leasingmaatschappij voor de huur van één voertuig. Aanpassing mobiliteitskrediet (dossier VC2201/25) - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 26 juni 2020 (jaarnummer 5575) keurde het college de gunning goed voor het aanstellen van een pool van drie voorkeur leasingmaatschappijen op basis van bestek GAC_2019_01095 en nam de volgende firma's op in de pool:

  • J&T Autolease NV, Noordersingel 19, 2140 Antwerpen met ondernemingsnummer 0417.736.438;
  • KBC Autolease NV, Professor Van Overstraetenplein 5, 3000 Leuven met ondernemingsnummer 0422.562.385;
  • Alphabet Belgium Long Term Rental nv, Ingberthoeveweg 6, 2630 Aartselaar met ondernemingsnummer 0438.973.597.

Op 20 mei 2022 (jaarnummer 4167) keurde het college bestek, procedure en gunning goed voor het aanstellen van een leasingmaatschappij voor de huur van één voertuig, deelopdracht 25/2022, goed aan de firma J&T Autolease NV, Noordersingel 19, 2140 Antwerpen met ondernemingsnummer 0417.736.438.

Op 23 mei 2022 werd de bestelling geplaatst voor leasen van het voertuig, BMW iX3, bij de firma J&T Autolease NV, Noordersingel 19, 2140 Antwerpen met ondernemingsnummer 0417.736.438. Het voertuig is nog niet geleverd.

Op 24 augustus 2022 (jaarnummer 76) keurde het managementteam de actualisering van het afwegingskader voertuigen met privégebruik of mobiliteitskrediet goed.

Argumentatie

Gelet op de actualisering van het afwegingskader tot gebruik van voertuigen met privégebruik in combinatie met mobiliteitskrediet, dient het voorziene budget aangepast te worden voor:

  • deelopdracht 25/2022 - leasing BMW iX3 - leaseprijs van 795,54 EUR per maand inclusief btw - collegebesluit 20 mei 2022 (jaarnummer 4167)

Het budgettaire plafond is, volgens de actualisering van het afwegingskader, verhoogd van 678,00 EUR inclusief btw naar 867,84 EUR inclusief btw. Het bedrag van 867,84 EUR wordt bekomen door voor elk punt boven ecoscore 70 een vermeerdering van 2 procent bij te tellen. Aangezien het voertuig een ecoscore van 84 kent, wordt het bedrag van 678,00 EUR verhoogd met 28 procent wat neerkomt op 867,84 EUR inclusief BTW. 

De oorspronkelijke opdracht en het maandelijks leasebedrag van 795,54 EUR per maand inclusief btw blijven ongewijzigd. Dit is een rechtzetting van het mobiliteitskrediet conform de beslissing van het managementteam van 24 augustus 2022 (jaarnummer 76). 

Het maandelijks leasebedrag van 795,54 EUR per maand inclusief btw valt binnen het voorziene budget voor categorie 1, functie bedrijfsdirecteur conform de beslissing van het managementteam van 24 augustus 2022 (jaarnummer 76).

Ingevolge de beslissing van het managementteam van 24 augustus 2022 (jaarnummer 76) vervalt het maandelijks restbedrag van 105,54 EUR inclusief per maand waarvan het college op 20 mei 2022 (jaarnummer 4167) heeft kennisgenomen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, § 3, 4° van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de bovenvermelde aanpassing van het voorziene budget, van 690,00 EUR per maand inclusief btw naar 795,54 EUR inclusief btw, goed.

Artikel 2

Het college neemt kennis dat het saldo van 105,54 EUR/maand, inclusief btw, voor de huur van één voertuig op basis van deelopdracht 25 dossier VC2201-1977, door de leasingmaatschappij J&T Autolease NV, Noordersingel 19, 2140 Antwerpen met ondernemingsnummer BE 0417.736.438, niet wordt doorgerekend aan de gebruiker van het voertuig.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Leveren BMW iX3 voor bedrijfseenheid Stadsontwikkeling volgens bestek GAC_2019_1095:

J&T Autolease NV
Noordersingel 19
2140 Antwerpen

ondernemingsnummer: 0417.736.438
bankrekeningnummer: BE 54 5513 4509 0097
Voor de budgetperiode 2023 tot en met 2025 bedragen de kosten 9.546,48 EUR/jaar inclusief btw, exclusief indexaanpassingbudgetplaats: 5150500000
budgetpositie: 61413
functiegebied: 2LMS010408A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN begrotingsprogramma:2SA020200
budgetperiode: 2300-2400-2500
bestelbon volgt later
Leveren BMW iX3 voor bedrijfseenheid Stadsontwikkeling volgens bestek GAC_2019_1095:

J&T Autolease NV
Noordersingel 19
2140 Antwerpen

ondernemingsnummer: 0417.736.438
bankrekeningnummer: BE 54 5513 4509 0097
voor de budgetperiode 2026 tot en met 2027 bedragen de kosten 9.546,48 EUR/jaar inclusief btw, exclusief indexaanpassing
budgetplaats: 5150500000
budgetpositie: 61413
functiegebied: 2LMS010408A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN begrotingsprogramma:2SA020200
budgetperiode:2600-2700

mits goedkeuring van de opmaak van het meerjarenplan door college en gemeenteraad
bestelbon volgt later