Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08534 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Aanvullend verkeersreglement. Aanvraag speelstraten district Deurne 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08534 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Aanvullend verkeersreglement. Aanvraag speelstraten district Deurne 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_08534 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Aanvullend verkeersreglement. Aanvraag speelstraten district Deurne 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 1 maart 2021 (jaarnummer 89) de wijziging van het reglement Toelating tijdelijk gebruik straat als speelstraat goed. Daarin werden de criteria vastgelegd waaraan straten moeten voldoen om als speelstraat in aanmerking te komen.

Onderstaande aanvragen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het college. Er wordt bekeken of de aangevraagde speelstraten voldoen aan de voorwaarden en selectiecriteria zoals vastgelegd in het reglement Toelating tijdelijk gebruik straat als speelstraat. Na goedkeuring van het college om een speelstraat in te richten kan het bevoegde district financiële en/of logistieke ondersteuning geven.

datum en tijdstip

straat en activiteit

Op woensdag 2 november 2022  van 10.00 uur tot 17.00 uurDistrict Deurne: tijdelijke speelstraat van de Van Erstenstraat tussen de De Borrekensstraat en de Knyffstraat.
Van zaterdag 5 november 2022 tot en met zondag 6 november 2022, telkens van 10.00 uur tot 20.00 uurDistrict Deurne: tijdelijke speelstraat van de Thisiusstraat tussen de Eikblokstraat en de Plankenbergstraat


Argumentatie

De ingediende dossiers werden getoetst aan het reglement Toelating tijdelijk gebruik straat als speelstraat. De aanvragen voldoen aan de voorwaarden om de Van Erstenstraat en Thisiusstraat (district Deurne) in te richten als speelstraat.

Het college beslist om de aanvullende verkeersreglementen voor bovenvermelde speelstraten goed te keuren mits de speelstraten mogen doorgaan conform de geldende richtlijnen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken.

Juridische grond

Artikel 2 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968: de gemeenteraden zijn bevoegd om aanvullende verkeersreglementen op te maken betreffende de politie over het wegverkeer.

Het Koninklijk Besluit van 9 oktober 1998 dat de inrichting van de speelstraten reglementeert.

Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 over de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende verkeersreglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen en plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad besliste op 27 juni 2011 (jaarnummer 876) de bevoegdheid tot het vaststellen van de aanvullende verkeersreglementeringen voor het inrichten van speelstraten te delegeren aan het college.

Adviezen

Politie openbare orde en evenementen Gunstig advies

Voor onderstaande straten is advies gevraagd aan politie. Advies gunstig.

  • Van Erstenstraat
  • Thisiusstraat
District Deurne Gunstig advies

Van Erstenstraat, Thisiusstraat  zijn op 14 maart 2022 op het districtscollege geweest. Advies gunstig (2022_DCDE_00084)      

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist om de aanvullende verkeersreglementen voor onderstaande speelstraten goed te keuren mits de speelstraten mogen doorgaan conform de geldende richtlijnen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken:

datum en tijdstip

straat en activiteit

Op woensdag 2 november 2022 van 10.00 uur tot 17.00 uur

District Deurne: tijdelijke speelstraat van de Van Erstenstraat tussen de De Borrekensstraat en de Knyffstraat.

Van zaterdag 5 november 2022 tot en met zondag 6 november 2022, telkens van 10.00 uur tot 20.00 uur

District Deurne: tijdelijke speelstraat van de Thisiusstraat tussen de Eikblokstraat en de Plankenbergstraat


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.