Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08576 - Bestek GAC_2021_01610. Sint-Jacobskerk fase 2, deel 2: restauratie interieur Oostelijke deel - Gunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08576 - Bestek GAC_2021_01610. Sint-Jacobskerk fase 2, deel 2: restauratie interieur Oostelijke deel - Gunning - Goedkeuring 2022_CBS_08576 - Bestek GAC_2021_01610. Sint-Jacobskerk fase 2, deel 2: restauratie interieur Oostelijke deel - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Voor de opdracht "Sint-Jacobskerk fase 2, deel 2: restauratie interieur Oostelijke deel" werd mededingingsprocedure met onderhandeling GAC_2021_01610 uitgeschreven. Op 15 november 2021 dienden alle geselecteerde kandidaten een offerte in: 

  • ALGEMENE ONDERNEMINGEN E.G. VERSTRAETE & VANHECKE NV, FOTOGRAFIELAAN 22-28, 2610 ANTWERPEN, met ondernemingsnummer 0404.280.459;
  • DENYS NV, INDUSTRIEWEG 124, 9032 GENT, met ondernemingsnummer 0416.585.801;
  • RENOTEC NV, ACACIASTRAAT 14-C, 2440 GEEL, met ondernemingsnummer 0436.207.911;
  • THV MONUMENT GOEDLEVEN - ALTRITEMPI VVZRL, PAUWELSLEI 186, 2930 BRASSCHAAT, met ondernemingsnummer 0878.824.552.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd. 

De offertes van de volgende inschrijvers werden onregelmatig bevonden:

  • RENOTEC NV;
  • ALGEMENE ONDERNEMINGEN E.G. VERSTRAETE & VANHECKE NV.

De offertes van de overgebleven inschrijvers werden regelmatig bevonden en als volgt gerangschikt:

  1. TM MONUMENT GOEDLEVEN - ALTRITEMPI VVZRL;
  2. DENYS NV.

Juridische grond

In toepassing van artikel 38, §8 samen gelezen met artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte, nadat zij desgevallend de resterende inschrijvers in kennis heeft gesteld van haar voornemen om de onderhandelingen af te sluiten en een gemeenschappelijke termijn heeft vastgesteld voor de indiening van nieuwe of aangepaste offertes. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 35 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

Indien uit het prijs- of kostenonderzoek blijkt dat er prijzen of kosten worden aangeboden die abnormaal laag of hoog lijken, voert de aanbestedende overheid in toepassing van artikel 36 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017 een prijzen- of kostenbevraging van deze laatste uit. Bij de prijzen- of kostenbevraging verzoekt de aanbestedende overheid de inschrijver om de nodige schriftelijke verantwoording over de samenstelling van de abnormaal geachte prijs of kost te verstrekken binnen een termijn van twaalf dagen, tenzij de uitnodiging een langere termijn bepaalt, alsook om de schriftelijke verantwoordingen over te maken inzake de eerbiediging van de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn in de domeinen van het sociaal, arbeids- en milieurecht, met inbegrip van de verplichtingen die van toepassing zijn op het vlak van welzijn, lonen en sociale zekerheid.

In toepassing van artikel 86, §1 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, wanneer een inschrijver de hoeveelheid van één of meer posten van de samenvattende opmeting heeft verbeterd, ziet de aanbestedende overheid die wijzigingen na, verbetert ze zo nodig volgens eigen berekeningen en wijzigt desgevallend de opmetingen gevoegd bij de offertes.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

In het kader van de meerjarenpremieovereenkomst ontvangt de stad jaarlijks een premie volgens de verdeling zoals opgenomen in de overeenkomst voor de realisatie van deze totaalrestauratie.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS06 - Samenlevingsopbouw en erediensten
2HMS0603 - Levensbeschouwelijk beleid
2HMS060301 - Erediensten
2HMS060301P08835 - Mesterproject Sint-Jacobs

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de gunning goed voor Sint-Jacobskerk fase 2, deel 2: restauratie interieur Oostelijke deel op basis van bestek GAC_2021_01610, aan THV MONUMENT GOEDLEVEN - ALTRITEMPI VVZRL, Pauwelslei 186 2930 Brasschaat, met ondernemingsnummer 0878.824.552, tegen een bedrag van 2.811.025,00 EUR incl. BTW.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Bestek GAC_2021_01610. Sint-Jacobskerk fase 2, deel 2: restauratie interieur Oostelijke deel


3.092.127,50 EUR inclusief btw en herzieningen

budgetplaats:5322000000
budgetpositie:221
functiegebied: 2HMS110101P08835
subsidie: BS_STJACOB_MJPOOE
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2SA040790
budgetperiode: 2300, 2400, 2500 

 

4005527988De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Sint-Jacobskerk_fase 2, deel 2: restauratie interieur Oostelijke deel
(ontvangsten)

 

budgetplaats:5322000000
budgetpositie:150300
functiegebied: 2HMS110101P08835
subsidie:BS_STJACOB_MJPOOE
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA040790
budgetperiode:2300, 2400, 2500

 nvt


Bijlagen

  • 01610_20220929_gunningsverslag.pdf