Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08540 - Ondersteuning. Jeugd. Formaat vzw - Aanpassing afsprakennota - Bekrachtiging

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08540 - Ondersteuning. Jeugd. Formaat vzw - Aanpassing afsprakennota - Bekrachtiging 2022_CBS_08540 - Ondersteuning. Jeugd. Formaat vzw - Aanpassing afsprakennota - Bekrachtiging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het college keurde op 24 juni 2022 (jaarnummer 5218) de afsprakennota met Formaat vzw, De Wittestraat 2, 2600 Berchem, ondernemingsnummer: 0410.935.352 goed voor een passend vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren die in het nooddorp op Linkeroever verblijven en voor een looptijd van 17 juni 2022 tot en met 15 september 2022. De ondersteuning bedraagt 99.773,90 euro.

De gemeenteraad keurde op 27 juni 2022 (jaarnummer 418) de nominatieve toekenning van 99.773,90 euro goed.

Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis die door het conflict in Oekraïne is ontstaan, organiseert de stad Antwerpen noodopvang. Die groepsopvang vindt plaats in het nooddorp dat is opgericht op het terrein Middenvijver te Linkeroever. In dit nooddorp op Linkeroever kunnen minimaal 600 personen wonen. De woonunits zijn voorzien op gezinnen, de verwachting is dat een derde tot de helft van de inwoners kinderen en jongeren zullen zijn. Deze kinderen en jongeren hebben recht op vrije tijd en ontspanning. Met de zomervakantie in aantocht was het noodzakelijk om hen toe te leiden naar het bestaande vrijetijdsaanbod en dit aanbod uit te breiden of extra aanbod te voorzien indien hier nood aan was. Gezien de crisis in Oekraïne nog niet gedaan is, is deze nood er in het najaar 2022 nog altijd. Daarnaast wil de stad jeugd- en vrijetijdspartners inhoudelijk ondersteunen via vorming, coaching en intervisie om met deze doelgroep aan de slag te gaan.

Argumentatie

De afsprakennota met Formaat vzw wordt gewijzigd met als doel de opdracht verder te kunnen zetten tot en met 31 december 2022. Dit kan binnen de oorspronkelijk voorziene financiële ondersteuning. In de zomer 2022 gebruikte Formaat vzw slechts een deel van het budget om de opdracht te realiseren.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbesluit, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Algemene financiële opmerkingen

De principes voor het uitbetalen van de toelagekredieten op exploitatie aan derden werden goedgekeurd door het college op 27 november 2015 (jaarnummer 9823).

De verlenging van de opdracht tot en met 31 december 2022 kan binnen de oorspronkelijk voorziene financiële ondersteuning van 99.773,90 EUR. Formaat vzw leverde een aangepaste financiële planning aan.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS04 - Jeugd
2BRS0401 - Integraal breed jeugdbeleid
2BRS040104 - Jeugdwerk

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt het addendum bij de afsprakennota met Formaat vzw, De Wittestraat 2, 2600 Berchem met ondernemingsnummer 0410.935.352.

Artikel 2

Het college neemt kennis van de gecoördineerde versie van de afsprakennota met Formaat vzw, De Wittestraat 2, 2600 Berchem met ondernemingsnummer 0410.935.352, met een looptijd van 17 juni 2022 tot en met 31 december 2022.


Bijlagen