Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08577 - Bestek GAC_2021_01898. Raamovereenkomst voor het ophalen van de fracties papier en karton van huishoudelijke oorsprong - Bestek en procedure - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08577 - Bestek GAC_2021_01898. Raamovereenkomst voor het ophalen van de fracties papier en karton van huishoudelijke oorsprong - Bestek en procedure - Goedkeuring 2022_CBS_08577 - Bestek GAC_2021_01898. Raamovereenkomst voor het ophalen van de fracties papier en karton van huishoudelijke oorsprong - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Aangezien de lopende raamovereenkomst GAC_2017_00034 voor het ophalen van de fracties papier en karton van huishoudelijke oorsprong afloopt op 31 december 2022, heeft de aanbestedende overheid nood aan een nieuwe opdracht voor:

  • plaatsing en verhuur van containers op de recyclageparken;
  • afvoer en lediging van de containers naar de verwerver.

Deze dienstverlening kadert binnen de terugnameplicht van Fost Plus conform het Interregionaal Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval. Hiertoe heeft de aanbestedende overheid een overeenkomst afgesloten met Fost Plus. Het is ook deze laatste die de prestaties gedeeltelijk zal vergoeden die de dienstverlener levert in het kader van deze opdracht.

Argumentatie

De inschrijver dient over de noodzakelijke omgevingsvergunning te beschikken. De inschrijver voegt de omgevingsvergunning bij de offerte. Ingeval de duurtijd van de aanneming deze van de vergunning overschrijdt, zal de inschrijver tijdig maatregelen treffen om de verlenging of de hernieuwing te voorzien. 

De inschrijver dient een geregistreerd inzamelaar/afvalstoffenhandelaar of -makelaar te zijn bij OVAM. De inschrijver voegt de registratie bij zijn offerte.

De inschrijver dient aan te tonen dat hij voldoende bekwaam is om deze opdracht tot een goed einde te brengen. De geschiktheid van de kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van minimaal 3 referenties met betrekking tot gelijkaardige opdrachten (d.w.z. papier, karton, harde plastic enz. afgevoerd met containers). De opdrachten waarop de voormelde referenties betrekking hebben, werden uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar, en hebben elk afzonderlijk een waarde van minimaal 100.000,00 euro (exclusief btw).

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met de volgende gunningscriteria:

  1. Prijs op een totaal van 80 punten;
  2. Duurzaamheid op een totaal van 20 punten.

Juridische grond

In toepassing van artikel 35, eerste lid, 1° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij openbare procedure.

In toepassing van artikel 36, §3 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kan de aanbestedende overheid, wanneer het in een urgente situatie, welke door de aanbestedende overheid naar behoren is onderbouwd, niet haalbaar blijkt de in artikel 36, §1, tweede lid bepaalde termijn van ten minste 35 dagen voor de ontvangst van de offertes in acht te nemen, een termijn vaststellen die niet minder bedraagt dan 15 dagen na de verzenddatum van de aankondiging van een opdracht. De aanbestedende overheid past dit toe omdat de huidige overeenkomst dreigt te vervallen en er snel een nieuwe overeenkomst moet worden gesloten.

Overeenkomstig en binnen de grenzen van artikel 71 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten legt de aanbestedende overheid aan de kandidaten of inschrijvers selectiecriteria op als voorwaarde voor deelname.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Algemene financiële opmerkingen

De dienstverlener maakt 2 facturen op:

  • een eerste factuur op naam van en te versturen naar de aanbestedende overheid voor een bedrag dat overeenstemt met 56% van het totale bedrag. Deze factuur zal door de aanbestedende overheid betaald worden;
  • een tweede factuur op naam van en te versturen naar Fost Plus vzw van 44%.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt bestek GAC_2021_01898 voor de raamovereenkomst voor het ophalen van de fracties papier en karton van huishoudelijke oorsprong goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een openbare procedure met Europese bekendmaking wordt uitgeschreven.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Raamovereenkomst voor het ophalen van de fracties papier en karton van huishoudelijke oorsprong


budgetplaats: 5378000000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2WNS040202A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA050300
budgetperiode: 2300, 2400, 2500 en 2600

met orderbonsBijlagen

  • 2021_01898_20221004_bijkomende bijlagen_toelichtingen.pdf
  • 2021_01898_20221004_inventaris.xlsx
  • 2021_01898_20221004_bestek.pdf