Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08588 - Selectieleidraad GAC_2022_02448 (P09582). Restauratie van buitenschrijnwerk, gevels en daken van het Rubenshuis en het hoveniershuisje in de tuin van het Rubenshuis - Selectieleidraad en procedure - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08588 - Selectieleidraad GAC_2022_02448 (P09582). Restauratie van buitenschrijnwerk, gevels en daken van het Rubenshuis en het hoveniershuisje in de tuin van het Rubenshuis - Selectieleidraad en procedure - Goedkeuring 2022_CBS_08588 - Selectieleidraad GAC_2022_02448 (P09582). Restauratie van buitenschrijnwerk, gevels en daken van het Rubenshuis en het hoveniershuisje in de tuin van het Rubenshuis - Selectieleidraad en procedure - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 10 juni 2022 (jaarnummer 04760) keurde het college de gunning van de "Architectuuropdracht voor optimalisatie van museale klimaatbeheersing en toegankelijkheid van het Rubenshuis" aan Maatwerk architecten. Deze optimalisatie van de klimaatbeheersing verloopt in 2 fases, waarvan de restauratie van het buitenschrijnwerk, gevels en daken van een deel van het Rubenshuis en het hoveniershuisje in de tuin van het Rubenshuis de eerste is. Voor het uitvoeren van deze werken aan de buitenschil, zal mededingingsprocedure met onderhandeling GAC_2022_02448 worden uitgeschreven.

Argumentatie

De aanbestedende overheid selecteert maximaal 3 kandidaten aan de hand van onderstaande selectie-eisen:

 1. studie- en beroepskwalificaties
  a) De perso(o)n(en) die belast is/zijn met de uitvoering van de conserverende restauratie van het schrijnwerk dient minimaal 10 jaar relevante beroepservaring te hebben. Hij toont zijn bekwaamheid en ervaring aan door middel van een curriculum vitae en door het voorleggen van 1 relevante referentie, uitgevoerd in de afgelopen 10 jaar, betreffende conserverende restauratie van schrijnwerk (met houtinvullingen) waar hij persoonlijk aan werkte. In het geval van buitenschrijnwerk, al dan niet inclusief het aanbrengen van tochtstrips zoals beschreven in het rapport van proefrestauratie (op 30 punten).
  b) de perso(o)n(en) die belast is/zijn met de uitvoering van de conserverende restauratie van het bestaand schrijnwerkbeslag en het maken van replicabeslag dient(en) minimaal 10 jaar relevante beroepservaring te hebben. Hij toont zijn bekwaamheid en ervaring aan door middel van een curriculum vitae met vermelding van opleiding en ervaring en door het voorleggen van 1 relevante referentieopdracht betreffende conserverende restauratie van het schrijnwerkbeslag uitgevoerd in afgelopen 10 jaar, van minimale waarde van 1.000 euro en referentie(s) van het maken van 3 replicabeslagen, uitgevoerd in de afgelopen 10 jaar (op 20 punten).

 2. referenties van vergelijkbare opdrachten
  a) 3 referenties betreffende dak- en gevelrestauratie van een beschermd monument dat qua materiaalgebruik (natuursteen, baksteen, houten schrijnwerk met glas-in-lood, koperen of zinken goten en natuurleien) gelijkaardig is aan het Rubenshuis en waar de nadruk ligt op een conserverende benadering (zachte gevelreiniging, natuursteeninvullingen met protheses, lokaal herstel van voegwerk) en het vernieuwen van natuurleien. De opdrachten waarop de voormelde referenties betrekking hebben, werden uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar en hebben ieder afzonderlijk een waarde van minimaal 500.000 euro exclusief btw (op 30 punten).
  b) één referentie voor het maken van (een prototype voor) achterzetruiten : een referentie van fijn las- en metaalwerk met integratie van glas. De moeilijkheidsgraad van uitvoering dient vergelijkbaar te zijn met de reeds geplaatste achterzetruiten in het leerlingenatelier. Concreet betekent dit plooien, naadloos lassen en anodiseren van aluminium en het verkleven van glas aan metaal). De opdracht waarop voormelde referentie betrekking heeft, werd uitgevoerd tijdens de laatste 10 jaar, en heeft een waarde van minimaal 2.000 euro exclusief btw (op 20 punten).

Juridische grond

In toepassing van artikel 38, §1, eerste lid, 1°, c) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht gegund worden bij mededingingsprocedure met onderhandeling omdat de opdracht niet kan worden gegund zonder voorafgaande onderhandelingen wegens specifieke omstandigheden die verband houden met de aard, de complexiteit of de juridische en financiële voorwaarden of wegens de daaraan verbonden risico’s.

Overeenkomstig en binnen de grenzen van artikel 71 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten legt de aanbestedende overheid aan de kandidaten of inschrijvers selectiecriteria op als voorwaarde voor deelname.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Met de gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 2019 (jaarnummer 00458) werd bepaald dat aan de gemeenteraad per kwartaal kennis wordt gegeven van alle opdrachten op het investeringsbudget waarvoor het geraamde bedrag (excl. btw) de drempel voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overschrijdt.

Algemene financiële opmerkingen

De aanbestedende overheid is van plan om een standaard restauratiepremie aan te vragen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. De financiële implicaties daarvan zullen in een volgend besluit verduidelijkt worden.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS07 - Patrimonium
2SBS0701 - Reguliere taken patrimonium
2SBS070101 - Onderhoud gebouwen
2SBS070101P09582 - Rubenssite Masterplan 201

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt selectieleidraad GAC_2022_02448 voor Restauratie van buitenschrijnwerk, gevels en daken van het Rubenshuis en het hoveniershuisje in de tuin van het Rubenshuis goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een mededingingsprocedure met onderhandeling wordt uitgeschreven.

Artikel 2

Het college beslist een beroep te doen op een standaard restauratiepremie.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

GAC

dit besluit opnemen in de rapportering aan de gemeenteraad onder “dagelijks bestuur� omwille van investeringen > drempel OZVB (exclusief btw)

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Restauratie van buitenschrijnwerk, gevels en daken van het Rubenshuis en het hoveniershuisje in de tuin van het Rubenshuis


budgetplaats: 5322000000
budgetpositie: 221
functiegebied: 2SBS070101P09582
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode:2200 - 2400

 

bestelbon bij gunning
Bijlagen

 • 02448_20221011_selectieleidraad.pdf