Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08610 - Wagenpark stad Antwerpen - Verkeersbelasting aanslagjaar 2023 (dossier SB/VC VK2324-VC1657). Vastlegging krediet - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08610 - Wagenpark stad Antwerpen - Verkeersbelasting aanslagjaar 2023 (dossier SB/VC VK2324-VC1657). Vastlegging krediet - Goedkeuring 2022_CBS_08610 - Wagenpark stad Antwerpen - Verkeersbelasting aanslagjaar 2023 (dossier SB/VC VK2324-VC1657). Vastlegging krediet - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Volgens artikel 3.3.1.0.1 van het Decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, moet elke belastingplichtige vóór de ingebruikname van het voertuig, vermeld in artikel 2.2.2.0.1, § 2, tweede lid, een aangifte onderschrijven die alle gegevens bevat die nodig zijn om de belasting te berekenen en voor het toezicht erop.

Bij gebrek aan andersluidende kennisgeving is de aangifte die ingediend is voor een jaar, geldig voor de volgende jaren.

Argumentatie

De jaarlijkse verkeersbelasting, verschuldigd door de stad Antwerpen, is een belasting op motorvoertuigen vanaf 12 ton die bestemd zijn voor goederenvervoer.

Indien een voertuig wordt ingeschreven bij de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV), moet voor het gebruik op de openbare weg een aangifte gedaan worden. Van zodra een voertuig ingeschreven is bij de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV) zal automatisch elk jaar een aanslagbiljet gestuurd worden op basis van de inschrijving.

De stad Antwerpen wenst de verkeersbelastingen voor haar wagenpark te betalen. De Vlaamse Belastingdienst zal hiervoor de verkeersbelastingen voor het aanslagjaar 2023 insturen.

Om de verkeersbelastingen te kunnen betalen wordt een vastlegging aangemaakt.

Juridische grond

Decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. Hoofdstuk 2. Verkeersbelasting.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 3° van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegd is voor het financiële beheer, met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Algemene financiële opmerkingen

De schatting van het bedrag, 80.000,00 EUR, is gebaseerd op de reeds betaalde verkeersbelasting in 2022, reeds geleverde en te verwachte vrachtwagens voor 2023 waar verkeersbelasting op van toepassing is.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de betaling voor de verkeersbelastingen 2023, van de vrachtwagens vanaf 12 ton die bestemd zijn voor goederenvervoer, voor een bedrag van 80.000,00 EUR, goed aan Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap, Havenlaan 88-50, 1000 Brussel met ondernemingsnummer: BE 0316.380.841.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

verkeersbelasting vrachtwagens + 12 ton

Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap
Havenlaan 88-50
1000 Brussel

ondernemingsnummer: BE 0316.380.841
bankrekeningnummer: BE41 3751 1175 6510

 80.000,00 EUR budgetplaats:5374000000
budgetpositie:640
functiegebied:2WNS040107A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode:2300 
 4505143890