Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

2022_CBS_08607 - Correctiebestelling - Het maaien van hooilanden in het kader van algemeen groenonderhoud. Natuur en Landschapszorg Sociale Werkplaats vzw - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08607 - Correctiebestelling - Het maaien van hooilanden in het kader van algemeen groenonderhoud. Natuur en Landschapszorg Sociale Werkplaats vzw - Goedkeuring 2022_CBS_08607 - Correctiebestelling - Het maaien van hooilanden in het kader van algemeen groenonderhoud. Natuur en Landschapszorg Sociale Werkplaats vzw - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde op 10 januari 2020 (jaarnummer 186) de gunning goed voor perceel 2 het afsluiten van een raamovereenkomst voor het maaien van bermen, extensieve graslanden en hooilanden in Antwerpen, op basis van bestek GAC/2019/00896, aan Natuur en Landschapszorg Sociale Werkplaats vzw, Steenstraat 25, 2180 Ekeren, met ondernemingsnummer 0466.855.258.

Bestelbon 4005525219 (voor een bedrag van 24.200,00 EUR inclusief btw) voor de vastlegging van het krediet voor deze opdracht werd niet tijdig opgemaakt. Ondertussen heeft de stad Antwerpen factuur 5107749894 voor de periode mei tot en met juni ontvangen voor deel 1 van de geleverde prestaties. Het college keurde bestelbon 4005525219 werd goed op 23 september 2022 (jaarnummer 7775).

Om deel 1 van de geleverde prestaties periode mei tot en met juni te kunnen betalen, werd correctiebestelling 4105061247 opgemaakt voor een bedrag van 17.535,62 EUR inclusief btw, op naam van Natuur en Landschapszorg Sociale Werkplaats vzw, Steenstraat 25, 2180 Ekeren, met ondernemingsnummer 0466.855.258.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500: goedkeuring door het college na centraal visum.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt correctiebestelling 4105061247 goed voor een bedrag van 17.535,62 EUR inclusief btw aan Natuur en Landschapszorg Sociale Werkplaats vzw, Steenstraat 25, 2180 Ekeren, met ondernemingsnummer 0466.855.258, voor het maaien van bermen, extensieve graslanden en hooilanden in Antwerpen, op basis van bestek GAC/2019/00896, perceel 2.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Het maaien van bermen, extensieve graslanden en hooilanden in Antwerpen, op basis van bestek GAC/2019/00896, perceel 2

Natuur en Landschapszorg Sociale Werkplaats vzw
Steenstraat 25
2180 Ekeren

ondernemingsnummer 0466.855.258.
rekeningnummer: BE73 2930 0095 1160
17.535,62 EUR inclusief btwbudgetplaats:5377000000
budgetpositie:61414
functiegebied:2LMS040101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020680
budgetperiode: 2200
4105061247