Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08592 - Ondersteuning - Werk. Projecten ESF-oproep: Outreach en activering. Randstad Belgium nv. Vastlegging nominatief krediet 2022 – Uitbetaling saldo - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08592 - Ondersteuning - Werk. Projecten ESF-oproep: Outreach en activering. Randstad Belgium nv. Vastlegging nominatief krediet 2022 – Uitbetaling saldo - Goedkeuring 2022_CBS_08592 - Ondersteuning - Werk. Projecten ESF-oproep: Outreach en activering. Randstad Belgium nv. Vastlegging nominatief krediet 2022 – Uitbetaling saldo - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 14 juni 2019 keurde het college (jaarnummer 4754) het engagement goed om – mits goedkeuring van het projectvoorstel door het ESF-Agentschap Vlaanderen – in 20% cofinanciering te voorzien voor volgende projectvoorstel:

  • Bruggen naar Werk van Randstad Belgium nv - RiseSmart Employability.

Dit project werd door ESF goedgekeurd. 

In dit besluit wordt voor bovenstaand project de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor het uitvoeringsjaar 2022 ter goedkeuring aan het college voorgelegd.

Op 17 februari 2020 (jaarnummer 126) keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en de stad Antwerpen goed.
Op 10 juli 2020 (jaarnummer 6067) bekrachtigde het college de overeenkomst voor de ondersteuning van 'Bruggen naar Werk' met Randstad Belgium nv - RiseSmart Employability, voor de duur van de looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. Hierin zijn de afspraken en voorwaarden vervat voor het bekomen van een ondersteuning van jaarlijks 200.000,00 EUR aan Randstad Belgium nv - RiseSmart Employability.
Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed, waarin een ondersteuning op exploitatiekrediet in 2022 op beleidsdoelstelling 2LWS09 ten bedrage van 200.000,00 EUR voor het project 'Bruggen naar Werk' nominatief werd toegewezen aan Randstad Belgium nv - RiseSmart Employability.

Afdeling Europees Sociaal Fonds (ESF) van het Vlaamse departement Werk en Sociale Economie lanceerde op 6 maart 2019 de ESF-oproep “457: Outreach & Activeringâ€�. Goedgekeurde projecten kunnen van start gaan vanaf 1 januari 2020 en twee jaar duren. In juni 2020 lanceerde Afdeling Europees Sociaal Fonds (ESF) de oproep "490: Outreach & Activering" waarin aan de projecten een mogelijkheid werd geboden om hun project met een jaar te verlengen en te lopen uiterlijk tot 31 december 2022. 

De doelstelling van de oproep is om in Vlaanderen en Brussel acties op te zetten voor (niet-beroepsactieve) arbeidsreserves die mits bijkomende ondersteuning potentieel inzetbaar zouden kunnen worden gemaakt voor de arbeidsmarkt en voor wie het bestaande aanbod geen (voldoende) duurzame oplossing biedt. Enerzijds wordt van organisaties verwacht dat zij actief inzetten op het bereiken van deze (niet-beroepsactieve) arbeidsreserves. Anderzijds wordt de nadruk gelegd op een gediversifieerd aanbod van geïntegreerde dienstverleningen en trajectbegeleiding. Dit sluit sterk aan bij de doelstellingen geformuleerd binnen de stedelijke beleidsdomeinen Werk en Sociale Economie en binnen de samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en de stad Antwerpen.

Argumentatie

De stad Antwerpen zet samen met VDAB in op het activeren van niet-beroepsactieven, leefloners en werkzoekenden op haar grondgebied. Hierbij is er aandacht voor de meest kwetsbare groepen in de stad Antwerpen, zoals jongeren, anderstaligen, vrouwen met een migratieachtergrond, personen uit werkarme gezinnen, ... Met dit project biedt de stad Antwerpen samen met de partners trajecten op maat van deze kwetsbare groepen aan.

Het project 'Bruggen naar Werk' is een samenwerkingsverband van Randstad Belgium nv - RiseSmart Employability waarin vindplaatsgerichte of outreachende partners (SAAMO, CAW vrouwencentrum Alma, Sant'Egidio en Sering) samen met activeringspartners (Groep Intro en RiseSmart Employability) op zoek gaan naar werkarme gezinnen en niet-beroepsactieve vrouwen met een migratieachtergrond en hen voorbereiden op een traject naar werk. Atlas is partner van zowel de outreach- als de activeringsacties bij de partners. Het doel van het samenwerkingsverband 'Bruggen naar Werk' is om over de periode van drie jaar 825 niet-beroepsactieve inwoners te bereiken.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2006 (jaarnummer 2730) dat het reglement op de toelagen vastlegt.

Algemene financiële opmerkingen

De ondersteuning zal in vier gelijke schijven worden uitbetaald.
De ondersteuning zal uitbetaald worden als er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Voor uitgaven op exploitatiebudget is de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiebudget van toepassing, zoals goedgekeurd door het college in de zitting van 27 november 2015 (jaarnummer 9823).

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS09 - Sociale economie
2LWS0901 - Kansengroepen activeren met aandacht voor werkarme gezinnen, vrouwen met migratie achtergrond, personen met arbeidsbeperking en jongeren
2LWS090101 - Actieve opvolging en begeleiding naar werk van kansengroepen via tewerkstellingstrajecten op maat

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor 2022 voor het project 'Bruggen naar Werk' aan Randstad Belgium nv - RiseSmart Employability, Keizer Karellaan 586-8 1082 Sint-Agatha-Berchem, met ondernemingsnummer BE0402.725.291,voor een bedrag van 200.000,00 EUR, goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Ondersteuning aan:

Randstad Belgium nv
Keizer Karellaan 586-8
1082 Sint-Agatha-Berchem

OND: BE0402.725.291
IBAN: BE24 2100 8479 6038
 200.000,00 EUR budgetplaats: 5311100000
budgetpositie: 6496600
functiegebied: 2LWS090101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA060904
budgetperiode: 2200
4505141411