Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08548 - Sport. Leningfonds Antwerpse sportverenigingen - Lening aan Koninklijke A.T.B.S. Korfbalklub vzw. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08548 - Sport. Leningfonds Antwerpse sportverenigingen - Lening aan Koninklijke A.T.B.S. Korfbalklub vzw. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_08548 - Sport. Leningfonds Antwerpse sportverenigingen - Lening aan Koninklijke A.T.B.S. Korfbalklub vzw. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 23 november 2020 (jaarnummer 694) keurde de gemeenteraad het aangepaste reglement inzake toekennen van een lening aan Antwerpse sportverenigingen goed.

Dit reglement stelt dat Antwerpse sportclubs een lening kunnen krijgen voor de aankoop, oprichting of verbouwing van duurzame sportgerelateerde infrastructuur.

Koninklijke A.T.B.S. Korfbalklub vzw (ondernemingsnummer 0434.980.365) diende in 2022 een aanvraag investeringssubsidies in. Het gevraagde bedrag van de investeringssubsidie was 175.676,03 EUR. Met besluit van 1 juli 2022 (jaarnummer 5460) werd er de vereniging 122.973,22 EUR toegekend. Voor het deel van hun aanvraag waarvoor de vereniging geen ondersteuning ontving, diende ze op 21 juni 2022 een leningaanvraag in.


Argumentatie

Koninklijke A.T.B.S. Korfbalklub vzw (ondernemingsnummer 0434.980.365) diende een aanvraag in voor het verkrijgen van een lening in het kader van bovengenoemd reglement. De aanvraag betreft:

  • aanleg van 2 kunstgrasvelden.

Er wordt door de club een lening gevraagd voor een bedrag van 55.000,00 EUR over een terugbetalingstermijn van tien jaar.

Het leningcomité geeft het volgend advies:

  • De vernoemde werken passen binnen de definitie van het reglement en de aanvraag wordt gunstig geadviseerd.
  • Het leningsbedrag wordt bepaald op 55.000,00 EUR.
  • De terugbetalingstermijn wordt vastgelegd op tien jaar (tenzij de concessie met de Provincie eerder af loopt). 

De definitieve rentevoet voor deze lening wordt vastgelegd door de Intrest Rate Swap (IRS) vermeerderd met een marge van 2% op datum van goedkeuring van de overeenkomst door het college, indien de IRS rente gelijk of lager dan 0 (nul) is, wordt de waarde ‘0’ genomen en vervolgens vermeerderd met een vaste marge van 2%.
De definitieve rentevoet wordt toegevoegd aan de leningovereenkomst.

De stad Antwerpen sluit conform artikel 8 van het reglement een leningovereenkomst af met Koninklijke A.T.B.S. Korfbalklub vzw.

Koninklijke A.T.B.S. Korfbalklub vzw voldoet aan de voorwaarden beschreven in artikel 6 van het reglement en heeft alle bijlagen toegevoegd. 

Artikel 4 van het betrokken reglement stelt dat de verschuldigde rente wordt kwijtgescholden als de leningnemer de maatschappelijke doelstellingen zoals bepaald in de leningovereenkomst behaalt. Indien de maatschappelijke doelstellingen niet behaald worden zal de rente zoals bepaald bij de toekenning van de lening op het volledige leningbedrag aangerekend worden. In dit geval moet er roerende voorheffing betaald worden bovenop de betaalde interest. De roerende voorheffing wordt gedragen door de leningnemer ter ontlasting van de leninggever.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 7 van het Reglement voor het toekennen van een lening aan Antwerpse sportverenigingen bepaalt dat het college beslist over de al dan niet toekenning en modaliteiten van de lening.

Algemene financiële opmerkingen

De stad Antwerpen zal de toegekende lening uitbetalen en terugvorderen volgens de voorschriften zoals bepaald in het reglement.

Samenstelling beschikbaar budget leningfonds op datum van 21 oktober 2022:

Startbudget 887.437,87 EUR
Totaal toegekende leningen (17 sportclubs)1.418.553,42 EUR
Totaal opgenomen leningen1.317.726,16 EUR
Nog lopende opnametermijn100.827,26 EUR
Totaal terugbetaalde aflossingen835.286,87 EUR

Beschikbaar budget 21 oktober 2022:
(start - opgenomen - lopende opnametermijn + terugbetaald)

304.171,32 EUR

Terugbetalingen lopen per kwartaal en tot op heden werden alle aflossingen correct uitgevoerd door de betrokken sportclubs. 

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS05 - Sport
2BRS0503 - Ondersteuning sportverenigingen
2BRS050301 - Ondersteuning sportverenigingen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de toekenning van een lening aan Koninklijke A.T.B.S. Korfbalklub vzw (ondernemingsnummer 0434.980.365, Bremstraat 77, 9120 Beveren-Waas) goed volgens volgende bepalingen:

  • De aanleg van 2 kunstgrasvelden.
  • Het leningsbedrag wordt bepaald op 55.000,00 EUR.
  • De terugbetalingstermijn wordt vastgelegd op tien jaar (tenzij de concessie met de Provincie eerder af loopt).
  • Indien de concessie wordt stopgezet heeft de club 6 maanden tijd na het verstrijken van de concessie om het openstaand saldo te voldoen aan de Stad Antwerpen/kredietgever.
  • De rentevoet is gelijk aan de IRS op tien jaar op datum van goedkeuring van de overeenkomst door het college, vermeerderd met een marge van 2%.
  • De verschuldigde rente wordt de leningnemer kwijtgescholden als hij de doelstellingen zoals bepaald in de leningovereenkomst behaalt. Conform het reglement zal indien de maatschappelijke doelstellingen niet behaald worden op het einde van de leningtermijn, de rente zoals bepaald bij de toekenning van de lening aangerekend worden op het volledige leningbedrag. In dit geval moet er roerende voorheffing betaald worden bovenop de betaalde interest. De roerende voorheffing wordt gedragen door de leningnemer ter ontlasting van de leninggever.

Artikel 2

Het college keurt de leningovereenkomst met Koninklijke A.T.B.S. Korfbalclub vzw goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Koninklijke A.T.B.S. Korfbalklub vzw
Bremstraat 77
9120 Beveren-Waas

ondernemingsnummer: 0434.980.365

IBAN: BE25 0682 2080 6682

55.000,00 EUR

budgetplaats: 5115800000
budgetpositie: 2903800
functiegebied: 2BRS050301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA070740
budgetperiode: 2200

4505144005

Bijlagen