Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08526 - Binnengemeentelijke decentralisatie. Samenwerkingsmodel stad-districten - Vastlegging vergaderdata raden voor overleg 2023 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08526 - Binnengemeentelijke decentralisatie. Samenwerkingsmodel stad-districten - Vastlegging vergaderdata raden voor overleg 2023 - Goedkeuring 2022_CBS_08526 - Binnengemeentelijke decentralisatie. Samenwerkingsmodel stad-districten - Vastlegging vergaderdata raden voor overleg 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 5 juli 2013 (jaarnummer 6881) keurde het college het nieuwe samenwerkingsmodel tussen de stad en de districten goed. De stedelijke bedrijfseenheid Bestuurszaken krijgt de opdracht het samenwerkingsmodel stad-districten te faciliteren:

 • volgens een vaste vergaderkalender;
 • met een digitaal aanvraagsysteem;
 • met gerichte uitnodigingen;
 • tijdig en gedocumenteerd;
 • met agendering op de 10 colleges;
 • met voortgangsrapportering. 

Argumentatie

De colleges, commissies en raden hebben hun respectieve zittingsdata vastgesteld voor 2022. Voor de vaststelling van de vaste vergaderkalender werd hiermee maximaal rekening gehouden zodat de overlegvergaderingen niet samenvallen met college-, commissie- of raadszittingen. Er werd eveneens rekening gehouden met de schoolvakanties.

Aangezien er meerdere overlegvergaderingen kunnen gepland worden op één dag, wordt het aanvangsuur van de eerste vergadering in principe vastgelegd op 18.00 uur. Afhankelijk van het aantal overlegvergaderingen kan het aanvangsuur in onderling overleg aangepast worden.

Rekening houdend met bovenvermelde argumenten worden volgende data voor overlegvergaderingen voorgesteld:

1. donderdag 2 maart 2023

2. donderdag 20 april 2023

3. donderdag 12 oktober 2023

In dringende gevallen kan steeds een bijkomende overlegvergadering georganiseerd worden.

Juridische grond

Het huishoudelijk reglement 'Bestuurlijke organisatie stad Antwerpen'  goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 februari 2019 (jaarnummer 130) regelt in hoofdstuk 7.2 - Overleg tussen stad en districten, de concrete vormen van samenwerking tussen het stadsbestuur en de districtsbesturen: 

 • Artikel 27
  De raad voor overleg is een overlegorgaan tussen stad en districten waarbinnen afspraken kunnen worden gemaakt tussen de stad en de districten en tussen de districten onderling en waarbinnen informatie kan doorstromen tussen de verschillende beleidsorganen.
 • Artikel 28
  De raad voor overleg wordt voorgezeten door de schepen voor binnengemeentelijke decentralisatie en is verder samengesteld uit alle uitvoerende mandatarissen van de stad en van de districten.
 • Artikel 29
  §1 De raad voor overleg komt minstens drie maal per jaar samen (bij voldoende agendapunten).  De leden van de raad voor overleg kunnen punten toevoegen aan de agenda. Een maand voorafgaand aan het overleg wordt een rondvraag gedaan naar agendapunten om de agenda samen te stellen. De agenda en beschikbare documenten worden minstens een week voorafgaand aan het overleg digitaal bezorgd.

  §2 De raad voor overleg kan ook ad hoc worden samengeroepen door de schepen voor binnengemeentelijke decentralisatie of middels een formele vraag aan de schepen door:
  • een lid van het college van burgemeester en schepenen;
  • minimaal drie districten en op basis van een beslissing van de districtscolleges.

Artikel 144 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de districtsburgemeesters door het college van burgemeester en schepenen voor overleg kunnen worden samengeroepen telkens als de toestand dit vereist. Een dergelijk overleg is in elk geval jaarlijks verplicht voor de opmaak van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, alsook voor de vaststelling van de personeelsbehoeften van de districtsraden.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS02 - Decentralisatie
2SBS0201 - Reguliere taken decentralisatie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de volgende data voor het organiseren van overlegvergaderingen met de districtsbesturen goed:

Nr.  Weekdag Datum
1 donderdag  2 maart 2023

2

donderdag 20 april 2023

3

donderdag 12 oktober 2023

Artikel 2

Het college geeft opdracht aan:

Dienst Taak
Bestuurszaken de data voor overlegvergaderingen voorleggen aan het managementteam ter kennisneming
Bestuurszaken de data voor overlegvergaderingen mededelen aan de kabinetten
Bestuurszaken de data voor overlegvergaderingen mededelen aan de districtscolleges

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.