Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08599 - Loketwerking - Correctiebestelling - Productiekosten en consulaire rechten federale overheidsdiensten 2022 - maand augustus 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08599 - Loketwerking - Correctiebestelling - Productiekosten en consulaire rechten federale overheidsdiensten 2022 - maand augustus 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_08599 - Loketwerking - Correctiebestelling - Productiekosten en consulaire rechten federale overheidsdiensten 2022 - maand augustus 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op  21 januari 2022 (jaarnummer 528) keurde het college de vastlegging van aparte kredietlijnen voor de betaling aan de federale overheidsdiensten van de productiekosten en consulaire rechten voor de aanmaak elektronische identiteitskaarten, reispassen en rijbewijzen. Dit met het oog om de effectieve uitgaven aan de federale overheidsdiensten beter in beeld te krijgen voor de periode januari 2022 tot en met december 2022. 

Voor reispassen werd middels bovenstaand besluit een bedrag van 1.850.000,00 EUR vastgelegd.

Bestelbon 4005486925 werd vervolgens in 2022 opgemaakt voor 1.850.000,00 EUR aan de Federale Overheid Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkeling met ondernemingsnummer BE 0308 258 149 voor de betaling van reispassen voor de periode januari 2022 tot en met december 2022.

Deze bestelbon blijkt na de exuberante aanvraag van reispassen door inwoners in het voorjaar en de zomer ontoereikend. 

Na aanzuiveringen van de kredietlijn via IKA-light voor reispassen keurde het college van burgemeester en schepenen op de zitting van 9 september 2022 (jaarnummer 7389) correctiebestelbon 4105061053 ten bedrage van 381.068,00 EUR goed voor de facturen van de maand juli 2022.

Een bijkomende correctiebestelbon voor facturen van de maand augustus 2022 ten bedrage van 272.503,00 EUR inclusief btw wordt nu ter goedkeuring aan het college voorgelegd.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad Antwerpen aangepast.

Het college keurde onder meer goed om – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad Antwerpen als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner dan of gelijk aan 5.500,00 EUR: goedkeuring door dealgemeen directeur na decentraal visum:
    • de algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van de stad Antwerpen en OCMW Antwerpen;
    • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring.
  • Uitgaven exploitatie en investering, > 5.500,00 EUR: goedkeuring door het college na centraal visum.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen voor de betaling van de facturen van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkeling werden voorzien op 5318675000 / 2SBS050101A00000 / 6141 / 2200. De vastlegging voor de correctiebestelbon 4105061543 bedraagt 272.503,00 EUR inclusief btw.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS05 - Loketten
2SBS0501 - Kwalitatieve digitale, telefonische en fysieke dienstverlening
2SBS050101 - Tijdige, correcte en neutrale dienstverlening

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de correctiebestelling 4105061543 voor een bedrag van 272.503,00 EUR aan Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel met ondernemingsnummer BE 0308.358.149 voor de betaling van facturen voor reispassen voor de maand augustus 2022, goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Productiekosten en consulaire rechten reispassen: 

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkeling
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel

OND: BE0308.358.149

IBAN: BE68 1000 0861 3634
272.503,00 EURbudgetplaats:  5318675000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2SBS050101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA080130
budgetperiode: 2200
4105061543