Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08547 - Ondersteuning. Onderwijs. Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs - Vastlegging nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08547 - Ondersteuning. Onderwijs. Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs - Vastlegging nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_CBS_08547 - Ondersteuning. Onderwijs. Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs - Vastlegging nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 26 september 2022 (jaarnummer 474) de toekenning van een bijkomende nominatieve ondersteuning voor 2022 goed van 41.500,00 EUR aan Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs, Frankrijklei 71-73, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0824.037.071. In het kader van het project van de onderwijscoaches wordt hiervan 25.000,00 EUR vastgelegd.

De gemeenteraad keurde op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. De ondersteuning voor 2023 voor dit project werd hierin nog niet nominatief voorzien.

Argumentatie

De ondersteuning van het project van de onderwijscoaches, uitgevoerd door Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs, kadert binnen het programma A'REA UP en wordt gegeven met als doel een duurzame en directe impact te realiseren op de onderwijsloopbaan van jongeren die dreigen uit te vallen. Via intensieve begeleiding verhoogt de kans op gekwalificeerde uitstroom of wordt er een perspectief geboden richting de arbeidsmarkt. Er gaat ook aandacht naar de begeleiding van de deelnemende scholen, zodat zij het preventiebeleid met betrekking tot schooluitval actief kunnen verbeteren.

Naast het inhoudelijke traject dat wordt opgezet, wordt in het project ook aandacht besteed aan een kwalitatief monitoringinstrument om de impact van de coaching te meten. Aan het einde van het project worden beleidsaanbevelingen op basis van de resultaten geformuleerd met het oog op het uitrollen van de toegepaste methodieken op een duurzame en haalbare manier bij een groot aantal scholen in de stad Antwerpen.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Algemene financiële opmerkingen

Uit de eerstelijnscontrole blijkt dat de organisatie alle ter verantwoording gevraagde documenten heeft aangeleverd:

  • De laatst goedgekeurde jaarrekening is deze van 2021 en werd ter beschikking gesteld van de stad Antwerpen. Uit de jaarrekening 2021 blijkt dat Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs, het boekjaar met een positief resultaat van 6.738.421,17 EUR afsluit.
  • De begroting voor het project werd bezorgd en aanvaard. In dit financieel plan staat de ondersteuning van de stad Antwerpen vermeld.

Indien het een uitgave op exploitatiekrediet betreft, is de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiebudget zoals goedgekeurd door het college op 27 november 2015 (jaarnummer 9823) van toepassing.

De uitbetalingstermijnen worden vastgelegd in de afsprakennota. Het bedrag voorzien in 2022, namelijk 25.000,00 EUR, wordt enkel uitbetaald na de vastlegging in onderling overleg van de bevraging in het kader van de impactmeting (cfr. artikel 4 van de afsprakennota). Het bedrag van de ondersteuning voor 2023, namelijk 40.000,00 EUR, zal nominatief worden opgenomen bij de zesde aanpassing van het meerjarenplan.

Een ondersteuningsbedrag zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0201 - Onderwijshoofdstad van Vlaanderen
2LWS020101 - Succesvolle leerloopbaan

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de afsprakennota 'Onderwijscoaches' met een looptijd van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023 voor de ondersteuning van Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs, Frankrijklei 71-73, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0824.037.071 voor een totaalbedrag van 65.000,00 EUR, waarvan 25.000,00 EUR in 2022 en 40.000,00 in 2023, onder voorbehoud van nominatieve toekenning door de gemeenteraad.

Artikel 2

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning van 2022 voor een bedrag van 25.000,00 EUR aan Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs, Frankrijklei 71-73, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0824.037.071 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs
Frankrijklei 71-73,
2000 Antwerpen
OND: 0824.037.071
REK: BE26 0910 1735 3329
25.000,00 EURbudgetplaats: 5117000000
budgetpositie: 6496430
functiegebied: 2LWS020101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA060814
budgetperiode: 2200
4505144059

Bijlagen