Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08453 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract CD-MP-OO-60 perceel 3 voor de aankoop van gehoorbescherming. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08453 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract CD-MP-OO-60 perceel 3 voor de aankoop van gehoorbescherming. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_08453 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract CD-MP-OO-60 perceel 3 voor de aankoop van gehoorbescherming. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Astrid nv gunde de opdracht CD-MP-OO-60 - Leveren van eindapparatuur - aan de firma Abiom Communication Systems bvba, Oostjachtpark 18, 9100 Sint-Niklaas, met ondernemingsnummer 0897.979.280. 

Astrid nv treedt voor deze opdracht op als opdrachtencentrale voor onder meer de lokale en provinciale besturen die gesitueerd zijn in het Vlaams Gewest. De overeenkomst loopt van 6 juli 2018 tot en met 6 juli 2023. 

De bepalingen van de opdrachtdocumenten CD-MP-60 (technische omschrijving, contractuele bepalingen, enzovoort) en de daarvoor gegunde offerte van de firma Abiom Communication Systems bvba voldoen aan de noden en wensen van Politiezone Antwerpen.

Argumentatie

Politiezone Antwerpen wenst aangepaste gehoorbescherming aan te kopen die compatibel is met de bestaande radiocommunicatie in kader van de ordediensten voor oudjaar. Voor deze ordediensten worden onder andere de dienst Noodhulp, afdeling Openbare Orde en de verschillende regio’s ingezet en dienen zij voorzien te worden van deze middelen. Deze gehoorbescherming werd besteld omdat een groot aantal stuks meer dan 2 jaar in dienst is en vervangen moet worden. Verder moeten de nieuwe collega’s uitgerust worden en wordt deze gehoorbescherming op voorraad genomen 

De dienst Aankoop van Politiezone Antwerpen vraagt het bedrag van 31.602,78 EUR (inclusief 21% btw) voor 2022 vast te leggen, om de factuur voor gehoorbescherming aan de firma Abiom Communication Systems bvba, Oostjachtpark 18, 9100 Sint-Niklaas, met ondernemingsnummer 0897.979.280, te kunnen betalen.

Juridische grond

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33, titel V welk bepaalt dat de Nieuwe Gemeentewet van toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie (Belgisch Staatsblad van 5 januari 1999).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave wordt geraamd op 31.602,78 EUR (inclusief 21% btw) en kan verrekend worden op de gewone politiebegroting 2022. Op budgetpositie 33000_12402 is voldoende krediet beschikbaar.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat het bedrag van 31.602,78 EUR (inclusief 21% btw) voor de aankoop van gehoorbescherming via de gegunde raamovereenkomst met referentie CD-MP-OO-60 wordt vastgelegd op de firma Abiom Communication Systems bvba.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Vastlegging krediet 2022 voor de aankoop van gehoorbescherming

Abiom Communication Systems bvba, Oostjachtpark 18, 9100 Sint-Niklaas, ondernemingsnummer 0897.979.280
31.602,78 EUR (inclusief 21% btw) budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12402
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode:2200
4006062002