Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08544 - Cultuur. Musea en Erfgoed Antwerpen. Kunst in de Stad - Toelating nieuwe kunstopdracht door district Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08544 - Cultuur. Musea en Erfgoed Antwerpen. Kunst in de Stad - Toelating nieuwe kunstopdracht door district Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08544 - Cultuur. Musea en Erfgoed Antwerpen. Kunst in de Stad - Toelating nieuwe kunstopdracht door district Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtsbestuur Antwerpen spreekt in het bestuursakkoord 2019-2024 (resoluties 86, 87 en 107) de nadrukkelijke wens uit om meer kunst in de openbare ruimte van het district te voorzien, in het bijzonder gekoppeld aan vernieuwde inrichting van de openbare ruimte.

Gekoppeld aan de geplande vernieuwing van de Stadswaag wenst district Antwerpen een overeenkomst af te sluiten met Stadsform vzw, Stadswaag 6, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0772.954.792.

Deze overeenkomst heeft als doel gedurende drie jaar een participatief traject te realiseren met als finaliteit in 2024 een blijvende en innovatieve kunstintegratie voor de Stadswaag in co-creatie met de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen (AP School of Arts), de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen en de bewoners.

Kunst in de Stad is beschikbaar als adviseur voor het district en de betrokken partner in de realisatie van dit nieuwe kunstwerk, met het oog op kwaliteit en duurzaamheid.

Argumentatie

District Antwerpen vraagt toelating aan het college van burgemeester en schepenen om een kunstopdracht te initiëren op de locatie van de Stadswaag en in te staan voor de financiering ervan.

Het participatief project voor de Stadswaag resulteert in de opwaardering van de publieke ruimte met een kunstintegratie die uitnodigt tot een nieuwe beleving van het plein. De geplande heraanleg van de Stadswaag, waarvan het einde voorzien is in 2024, wordt als momentum aangegrepen om ideeën voor de toekomst van de stad 'in de waag' te leggen middels een participatief kunstintegratietraject.

De kunstopdracht gebeurt in twee fasen. In fase één (2022-2023) maken de betrokken partners een ontwerpvoorstel. Dit ontwerpvoorstel wordt vervolgens besproken door de betrokken districtsdiensten en het districtsbestuur, en wordt voorgelegd aan de commissie Kunst in de Stad om een advies te formuleren.

Fase twee betreft de uitvoering en plaatsing van het kunstwerk. Fase twee (2024) kan maar opgestart worden nadat het college goedkeuring heeft gegeven over de plaatsing van het kunstwerk in het openbaar domein en over de opname van het kunstwerk in de collectie Kunst in de Stad.

Juridische grond

Het plaatsen van kunstwerken of monumenten of standbeelden in het openbaar domein is een bovenlokale aangelegenheid. Deze bevoegdheid werd niet overgedragen aan de districten volgens het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3 1° van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegd is voor het beheer van gemeentelijke inrichtingen en eigendommen.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0103 - Regie Cultuur
2BRS010304 - Kunst in de stad

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat het districtsbestuur Antwerpen een nieuwe publieke kunstopdracht op de Stadswaag initieert en instaat voor de financiering van het project.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.