Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08585 - Bestek GAC_2022_02414. Leveren en plaatsen videowall, zwembad Wezenberg - Bestek en procedure - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08585 - Bestek GAC_2022_02414. Leveren en plaatsen videowall, zwembad Wezenberg - Bestek en procedure - Goedkeuring 2022_CBS_08585 - Bestek GAC_2022_02414. Leveren en plaatsen videowall, zwembad Wezenberg - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De huidige videowall van het zwembad Wezenberg verkeert in een slechte staat. Vanwege de hoge herstellingskosten is het aangewezen de videowall te vervangen. Met de nieuwe videowall wil de bedrijfseenheid Talentontwikkeling en Vrijetijdsbesteding inzetten op innovatie, waarbij er meer interactie is met het publiek tijdens zwemevenementen.

De Gemeenschappelijke Aankoopcentrale stelt voor op voor deze opdracht onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking GAC_2022_02414 uit te schrijven.

Argumentatie

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met de volgende gunningscriteria:
  1. prijs op een totaal van 30 punten;
  2. kwaliteit op een totaal van 60 punten;
  3. leverings- en plaatsingstermijn op een totaal van 10 punten.

Juridische grond

In toepassing van artikel 42, §1, eerste lid, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het bij het artikel 90, eerste lid, 1° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017 vastgelegd bedrag van 140.000,00 EUR (zonder belasting over de toegevoegde waarde), met name de drempel vermeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS05 - Sport
2BRS0501 - Sporthoofdstad Vlaanderen
2BRS050101 - Onderhoud en toegankelijkheid sportinfrastructuur

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt bestek GAC_2022_02414 voor 'Leveren en plaatsen videowall, zwembad Wezenberg' goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt uitgeschreven.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Leveren en plaatsen videowall, zwembad Wezenberg   budgetplaats: 5113500000
budgetpositie: 221
functiegebied: 2BRS050101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA070742
budgetperiode: 2200 en 2300
volgt laterBijlagen

  • 02414_bestek.pdf
  • 02414_bijkomende bijlagen_toelichtingen.pdf
  • 02414_inventaris.xlsx