Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08532 - Stadsdagen - Aanvraag Het Roze Huis gebruik De Roma op 21 januari 2023 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08532 - Stadsdagen - Aanvraag Het Roze Huis gebruik De Roma op 21 januari 2023 - Goedkeuring 2022_CBS_08532 - Stadsdagen - Aanvraag Het Roze Huis gebruik De Roma op 21 januari 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De stadsdag is een gebruiksrecht voor het stadsbestuur om gedurende een dag te beschikken over patrimonium dat in concessie of beheer werd gegeven.

Op 11 december 2020 (jaarnummer 10200) keurde het college de ondersteuningsovereenkomst met De Roma goed. Volgens deze overeenkomst heeft de stad recht op vier stadsdagen, waarvan er voor 2023 nog vier beschikbaar zijn.

Op 19 september 2014 (jaarnummer 9426) besliste het college om de goedkeuring van stadsdagen te delegeren aan de algemeen directeur, met uitzondering van een aantal grote locaties waaronder De Roma.

Het college besliste eveneens dat het evenement waarvoor de stadsdag wordt aangevraagd, moet voldoen aan volgende criteria:

  • geen winstgevend of commercieel doel hebben;
  • in overeenstemming zijn met de voorwaarden die vermeld worden in de desbetreffende beheers- of concessieovereenkomst of het convenant;
  • binnen het kader passen van het bestuursakkoord en bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van de stad Antwerpen;
  • in overeenstemming zijn met de A-waarden (kostenbewustzijn, diversiteit, integriteit, klantgerichtheid, samenwerken);
  • stroken met de wetten van het Belgische volk en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.

De stad ontving van Het Roze Huis het verzoek om op 21 januari 2023 De Roma ter beschikking te stellen voor het jaarlijkse nieuwjaarsfeest. 

Argumentatie

Op 21 januari 2023 organiseert Het Roze Huis zijn nieuwjaarsfeest in De Roma. Het nieuwjaarsfeest is voor de LGBTQIA+ gemeenschap van Antwerpen een belangrijk moment van samenkomen. Het Roze Huis vraagt hiervoor een stadsdag aan.

De Roma gaat akkoord met deze aanvraag.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur is het college bevoegd voor de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels.

Adviezen

Concessiehouder Gunstig advies

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de aanvraag goed van Het Roze Huis voor het gebruik van De Roma op 21 januari 2023, mits het evenement mag plaatsvinden conform de op dat moment geldende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.