Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08606 - Correctiebestelling - Regularisatie factuur Water-Link eindafrekening standpijp Sinksenfoor - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08606 - Correctiebestelling - Regularisatie factuur Water-Link eindafrekening standpijp Sinksenfoor - Goedkeuring 2022_CBS_08606 - Correctiebestelling - Regularisatie factuur Water-Link eindafrekening standpijp Sinksenfoor - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het college keurde op 6 mei 2022 (jaarnummer 3651) bestelbon 4005504793 goed voor materiaalhuur en waterverbruik voor de Sinksenfoor voor de periode van 15 mei 2022 tot en met 5 augustus 2022.

De dienst Stadsbeheer/Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal heeft voor de periode van 15 mei 2022 tot 5 augustus 2022 vijftien standpijpen en vijftien kraanblokken voor de Sinksenfoor gehuurd bij Water-Link. 

Water-Link kon hiervoor enkel een raming opgeven omdat men niet op voorhand kan weten wat het totaalverbruik zal zijn. De oorspronkelijke bestelbon is gebaseerd op 5,00 EUR per standpijp per dag en op het verbruik van de vorige jaren. 

De vastlegging op de oorspronkelijke bestelbon 4005504793 voor een bedrag van 21.200,00 EUR inclusief btw is niet toereikend voor de aanrekening van de ontvangen factuur 5107781592. Het waterverbruik op de eindafrekening bedraagt 29.325,84 EUR inclusief btw. Door het grote succes dit jaar van de Sinksenfoor lag het waterverbruik hoger dan de vorige jaren.

Voor dit tekort is correctiebestelling 4105061522 opgemaakt voor een bedrag van 8.125,84 EUR inclusief btw aan Water-Link, Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0204.923.881.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018 is van toepassing.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500: goedkeuring door het college na centraal visum.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt correctiebestelling 4105061522 goed voor een bedrag van 8.125,84 EUR, inclusief btw, op naam van Water-Link, Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0204.923.881, voor de regularisatie van de factuur voor het huren van standpijpen voor de Sinksenfoor.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt: 
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Correctiebestelling voor regularisatie factuur Water-Link. Eindafrekening standpijp Sinksenfoor

Water-Link
Mechelsesteenweg 66
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0204.923.881
Rekeningnummer: BE56 0963 1030 0088
 8.125,84 EUR, inclusief btwbudgetplaats: 5372000000
budgetpositie: 61419
functiegebied: 2WNS040105A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA050309
budgetperiode: 2200
4105061522

Bijlagen

  • Water-Link_Factuur 5.800.040.517.pdf
  • Water-Link_Lijst tarieven.pdf