Terug
Gepubliceerd op 26/10/2022

2022_CBS_08583 - Bestek GAC_2022_02362(P10012). Restauratie Sint-Jan-Evangelistkerk - Selectie en bestek - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08583 - Bestek GAC_2022_02362(P10012). Restauratie Sint-Jan-Evangelistkerk - Selectie en bestek - Goedkeuring 2022_CBS_08583 - Bestek GAC_2022_02362(P10012). Restauratie Sint-Jan-Evangelistkerk - Selectie en bestek - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Voor de opdracht "Restauratie Sint-Jan-Evangelistkerk" werd mededingingsprocedure met onderhandeling GAC_2022_02362 uitgeschreven. De aanvragen tot deelneming dienden uiterlijk op 30 augustus 2022 te worden overgelegd.

De namen van de kandidaten worden vertrouwelijk gehouden tot aan de gunning van de opdracht, teneinde te vermijden dat afspraken tussen de ondernemingen onderling de normale mededingingsvoorwaarden kunnen vertekenen.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd selectieverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

Inzake de kwalitatieve selectie  werd de volgende  kandidaat uitgesloten:

NaamMotivering
PIT ANTWERPEN NV

- de kandidaat voldoet niet aan de voorwaarden gesteld aan de studie- en beroepskwalificaties voor de leiding van de restauratiewerkzaamheden mozaïek- en terrazzovloeren zoals beschreven in de selectieleidraad.
- de kandidaat voldoet niet aan de gestelde voorwaarden voor de onderdelen ‘Restauratiewerken aan metselwerk en natuursteen en gevelreinigingswerken’, ‘Restauratiewerken aan glas-in-loodramen en beschermglas’ en ‘Restauratiewerken aan muurschilderingen en mozaïekvloeren’ zoals beschreven in de selectieleidraad.


De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met het enige gunningscriterium prijs.

Juridische grond

In toepassing van artikel 66, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, ziet de aanbestedende overheid erop toe dat de offerte afkomstig is van een inschrijver waaraan de toegang tot de opdracht niet is ontzegd op grond van de uitsluitingsgronden en die voldoet aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde selectiecriteria en, in voorkomend geval, de niet-discriminerende regels en criteria inzake de beperking van het aantal aan de selectiecriteria beantwoordende kandidaten.

In toepassing van artikel 38, §3, derde lid, laatste zin van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en met verwijzing naar artikel 37, §5, kan de aanbestedende overheid de in artikel 38, §3, derde lid bepaalde termijn van ten minste 30 dagen voor ontvangst van de offertes met vijf dagen verkorten indien de offertes langs elektronische weg worden ingediend overeenkomstig de door en krachtens artikel 14, §1, tweede lid en §§5 tot 7 bepaalde regels betreffende de elektronische platformen.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Het investeringsbudget voor de renovatie van Sint-Jansstraat 23-25 De Peperbus (projectnummer P10012) is ingeschreven met AMJP5 op volgend budgetadres:

SUB_NR/INTERN/2200-2400/5322000000/221/2HMS060301P10012/2SA040790

Met AMJP6 zal dit budget voorzien worden op volgende budgetadressen:

SUB_NR/INTERN/2200/5322000000/221/2HMS060301P10012/2SA040790 en SUB_NR/INTERN/2300-2024/5322000000/221/2HMS110101P10012/2SA040790

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS06 - Samenlevingsopbouw en erediensten
2HMS0603 - Levensbeschouwelijk beleid
2HMS060301 - Erediensten
2HMS060301P10012 - Sint-Janstraat 23-25_Kerk

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de selectie van de kandidaten goed voor het afsluiten van een overeenkomst voor "Restauratie Sint-Jan-Evangelistkerk ", op basis van selectieleidraad GAC_2022_02362(P10012). 

Artikel 2

Het college keurt bestek GAC_2022_02362(P10012) voor "Restauratie Sint-Jan-Evangelistkerk " goed.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan: 

Dienst

Taak

GAC

het versturen van de gunningsbrief te koppelen aan het bekomen van de definitieve subsidiebelofte en tevens rekening te houden met de verbintenistermijn van de offerte

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Restauratie Sint-Jan-Evangelistkerk


budgetplaats: 5322000000
budgetpositie: 221
functiegebied: 2HMS060301P10012
subsidie: SBT11311
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
budgetperiode: 2200

 

volgt laterbudgetplaats: 5322000000
budgetpositie: 221
functiegebied: 2HMS110101P10012 
subsidie: SBT11311
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
budgetperiode: 2300, 2400, onder voorbehoud van goedkeuring van AMJP6


De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Restauratie Sint-Jan-Evangelistkerk - ontvangsten

 

budgetplaats: 5322000000
budgetpositie: 150300
functiegebied: 2HMS060301P10012
subsidie: SBT11311
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
budgetperiode: 2300, 2400

 


Bijlagen

  • 02362_20220928_Bijkomende bijlagen_toelichtingen.pdf
  • 0718-07_AD_20220930_4a. Technische bepalingen restauratie_compressed.pdf
  • 0718-07_AD_20220930_4b. Technische bepalingen speciale technieken.pdf
  • 0718-07_AD_20220930_5a. Meetstaat restauratie.xlsx
  • 0718-07_AD_20220930_5d. Meetstaat speciale technieken.xlsx
  • 02362_20220930_bestek.pdf
  • 02362_20221014_selectieverslag.pdf
  • VGP 1909495-457 Antwerpen Sint-Janstraat 23-25 Peperbus.pdf