Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08539 - Jeugd. Vrijetijdsaanbod op maat - Oproep 'Een toegankelijke voor- en naschoolse opvang in het kader van het Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten'. Resultaat - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08539 - Jeugd. Vrijetijdsaanbod op maat - Oproep 'Een toegankelijke voor- en naschoolse opvang in het kader van het Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten'. Resultaat - Goedkeuring 2022_CBS_08539 - Jeugd. Vrijetijdsaanbod op maat - Oproep 'Een toegankelijke voor- en naschoolse opvang in het kader van het Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten'. Resultaat - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De stad Antwerpen nam in het bestuursakkoord ‘De grote verbinding’ de doelstelling op dat ieder kind in Antwerpen kan rekenen op kwaliteitsvolle voor- en naschoolse opvang: ‘De stad ondersteunt de verschillende onderwijsnetten bij het realiseren van kwaliteitsvolle opvang in de scholen. Deze bestuursperiode wordt extra ingezet op een gevarieerd spel- en activiteitenaanbod in de opvang, onder andere door samenwerking met vrijetijdspartners.’

Het college keurde op 18 juni 2021 (jaarnummer 4988) het A'REA UP-programma en de eerste actienota goed. In het domein ‘De stad is een open leerlab’ wordt gestreefd naar een kwalitatieve, gevarieerde en toegankelijke vrijetijdsinvulling die kinderen en jongeren kansen biedt om te spelen en te genieten van hun vrije tijd.

Op 3 mei 2019 keurde het Vlaams parlement het 'Decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten' goed. Het opzet van het decreet is een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten voor álle kinderen en gezinnen.

Het decreet legt de regie voor dit geïntegreerde aanbod in handen van het lokaal bestuur, waarvan verwacht wordt dat het met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uitstippelt.

Het decreet trad in werking op 1 januari 2021. Vanaf 2026 kent de Vlaamse overheid de subsidies voor de realisatie van Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) rechtstreeks toe aan het lokaal bestuur, waarbij het lokaal bestuur verantwoordelijk wordt voor de besteding van de beschikbare financiële, personele en infrastructurele middelen. Het decreet legt een aantal voorwaarden op voor de besteding van deze subsidies en vraagt bijzondere aandacht voor kleuteropvang, kwetsbare gezinnen, kinderen met een specifieke zorgbehoefte en het multifunctioneel gebruik van infrastructuur.

Op 30 juli 2021 (jaarnummer 6220) besliste het college om als stad de lokale regierol op te nemen over de vrijetijdsactiviteiten van kinderen en jongeren binnen het kader van de uitrol van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten. Het college keurde de acht doelstellingen in functie van de regie over de vrijetijdsactiviteiten van kinderen en jongeren goed en de aanvraag van de subsidie voor de overgangstermijn bij het Agentschap Opgroeien. De stad Antwerpen zal de overgangsfase en de bijhorende subsidie gebruiken om via pilootprojecten een vrijetijdsbeleid op maat van alle kinderen en jongeren uit te werken, voor- en na de schooluren en tijdens de schoolvakanties.

Op 4 oktober 2021 kende het Agentschap Opgroeien een jaarlijkse subsidie van 1.635.277,81 EUR toe aan de stad Antwerpen voor de periode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2025.

Op 11 februari 2022 (jaarnummer 1132) keurde het college drie oproepen (een kwalitatieve voor- en naschoolse opvang, een toegankelijke voor- en naschoolse opvang en een toegankelijk vrijetijdsaanbod) goed.

Op 20 mei 2022 (jaarnummer 4063) keurde het college het resultaat van oproep 'Een toegankelijke voor- en naschoolse opvang' in het kader van de uitrol van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten in Antwerpen goed.

Op 27 juni 2022 (jaarnummer 424) keurde de gemeenteraad de nominatieve ondersteuning goed voor vier scholen in het kader van de oproep 'Een toegankelijke voor- en naschoolse oproep'.

Argumentatie

Op 10 juni 2022 (jaarnummer 4681) keurde het college de herhaling van de drie oproepen (een kwalitatieve voor- en naschoolse opvang, een toegankelijke voor- en naschoolse opvang en een toegankelijk vrijetijdsaanbod) goed.

Met de oproep 'Een toegankelijke voor- en naschoolse opvang' ging de stad Antwerpen op zoek naar scholen, individueel of in een samenwerkingsverband, die willen werken aan de toegankelijkheid van hun voor- en naschoolse opvang. Vier scholen stelden zich kandidaat. De dossiers werden beoordeeld op basis van de visie, doelstellingen en het plan van aanpak voor de realisatie van een toegankelijke opvang (70 punten) en de actuele toestand met cijfermatige gegevens (30 punten). De voorstellen dienen minimaal 60/100 punten te behalen. Op basis van de beoordeling van de dossiers worden de volgende scholen voorgedragen voor ondersteuning:

  • stedelijke kleuterschool Koekatoe (startdatum 1 september 2022);
  • stedelijke basisschool De Speelvogel (startdatum 1 september 2022);
  • stedelijke basisschool De Kangoere (startdatum 1 september 2022);
  • stedelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs De Leerexpert, Schotensesteenweg 256, voor de basisscholen De Leerexpert, Schotensesteenweg 256 en De Leerexpert, Jozef Van Poppelstraat (startdatum 1 september 2022).

De pilootprojecten lopen gedurende twee schooljaren. De pilootprojecten worden na één jaar geëvalueerd en bijgestuurd en kunnen verlengd worden.

Juridische grond

  • De wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en aanwending van toelagen;
  • Het Kaderbesluit basisprincipes met betrekking tot het ondersteuningsbeleid, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 10 van het delegatiebesluit van 25 maart 2019 (jaarnummer 154) bepaalt dat het college bevoegd is voor projectoproepen.

Algemene financiële opmerkingen

De ondersteuning van deze scholen is voorzien op onderstaand boekingsadres en de nominatieve toekenning zal nog ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Budgetplaats

5112500000 

Budgetpositie6496800
Functiegebied2BRS040202A00000
Subsidie

SBT11259

FondsINTERN
Begrotingsprogramma2SA070750
Budgetperiode

2200, 2300 en 2400

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0201 - Onderwijshoofdstad van Vlaanderen
2LWS020103 - Brede leeromgeving
7 - Bruisende stad
2BRS04 - Jeugd
2BRS0402 - Divers vrijetijdsaanbod
2BRS040202 - Vrijetijdsaanbod op maat
2BRS040202PA6309 - DecreetBOA

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van het resultaat van de oproep 'Een toegankelijke voor- en naschoolse opvang in het kader van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten'.

Artikel 2

Het college keurt goed dat met volgende scholen of schoolbesturen een afsprakennota wordt afgesloten in kader van de oproep 'Een toegankelijke voor- en naschoolse opvang': stedelijke kleuterschool Koekatoe (0824.037.071), stedelijke basisschool De Kangoeroe (0824.037.071), stedelijke basisschool De Speelvogel (0824.037.071) en stedelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs De Leerexpert, Schotensesteenweg 256 (0824.037.071).

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Toegankelijke_VNO_scores_oproep_najaar2022.pdf