Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08533 - Stadsdagen - Aanvraag Port of Antwerp-Bruges gebruik Handelsbeurs 27 oktober 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08533 - Stadsdagen - Aanvraag Port of Antwerp-Bruges gebruik Handelsbeurs 27 oktober 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_08533 - Stadsdagen - Aanvraag Port of Antwerp-Bruges gebruik Handelsbeurs 27 oktober 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De stadsdag is een gebruiksrecht voor het stadsbestuur om gedurende een dag te beschikken over patrimonium dat in concessie of beheer werd gegeven.

Op 26 oktober 2015 (jaarnummer 565) keurde de gemeenteraad het verlenen van een nieuwe erfpacht aan AG VESPA goed. Zo kan AG VESPA aan Mopro Invest een erfpacht verlenen voor de initieel beoogde duur. In de akte tussen AG VESPA en Mopro Invest staat dat de stad Antwerpen recht heeft op acht weekdagen of -avonden en twee weekenddagen of -avonden. Voor 2022 zijn er nog 4 weekdagen en 2 weekenddagen beschikbaar.

Op 15 november 2019 (jaarnummer 9338) besliste het college om de goedkeuring van stadsdagen in de Handelsbeurs niet te delegeren.

Het college besliste eveneens dat het evenement waarvoor de stadsdag wordt aangevraagd, moet voldoen aan volgende criteria:

  • geen winstgevend of commercieel doel hebben; 
  • in overeenstemming zijn met de voorwaarden die vermeld worden in de desbetreffende beheers- of concessieovereenkomst of het convenant; 
  • binnen het kader passen van het bestuursakkoord en bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van de stad Antwerpen; 
  • in overeenstemming zijn met de A-waarden (kostenbewustzijn, diversiteit, integriteit, klantgerichtheid, samenwerken); 
  • stroken met de wetten van het Belgische volk en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.

De stad ontving van Port of Antwerp-Bruges het verzoek om op 27 oktober 2022 de Handelsbeurs ter beschikking te stellen voor een netwerkevent voor Europese spoor-, binnenvaart- en shortsea-operatoren en Europese verladers. Port of Antwerp-Bruges vraagt hiervoor een stadsdag aan.

Argumentatie

Port of Antwerp-Bruges organiseert op 27 oktober 2022 een netwerkevent voor Europese spoor-, binnenvaart- en shortsea-operatoren om ze te laten kennismaken met de transportmogelijkheden tussen Port of Antwerp-Bruges en het Europese achterland. Deelnemers krijgen de kans om te spreken met standhouders die het transportaanbod in zowel Antwerpen als Zeebrugge vormgeven.

 De erfpachter gaat akkoord met deze aanvraag.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur is het college bevoegd voor de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels.

Adviezen

concessiehouder Gunstig advies

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de aanvraag goed van Port of Antwerp-Bruges voor het gebruik van de Handelsbeurs op 27 oktober 2022, mits het evenement mag plaatsvinden conform de op dat moment geldende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.