Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08578 - Bestek GAC_2021_02008. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van dieptereiniging van sportvloeren - Gunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08578 - Bestek GAC_2021_02008. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van dieptereiniging van sportvloeren - Gunning - Goedkeuring 2022_CBS_08578 - Bestek GAC_2021_02008. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van dieptereiniging van sportvloeren - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Voor het afsluiten van raamovereenkomst voor het uitvoeren van dieptereiniging van sportvloeren, werd onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking GAC_2021_02008 uitgeschreven. Op 16 mei 2022 dienden de volgende firma’s een offerte in:

  •  Cada bvba, Doelhaagstraat 31 te 2840 Rumst, met ondernemingsnummer 0543.711.130;
  •  Veiligesportvloer.nl bv, Croy 47A te 5653 LC Eindhoven (Nederland), met ondernemingsnummer NL854158510B. 

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd. 

Inzake de kwalitatieve selectie werden alle inschrijvers betrouwbaar en geschikt bevonden.

De offertes van alle inschrijvers werden regelmatig bevonden.

De offertes werden als volgt beoordeeld:
NaamPrijs (50 ptn)Dienstverlening (35 ptn)Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (15 ptn)Totaal
Veiligesportvloer.nl bv50287,585,5
Cada bvba5,1117,54,527,11


De offertes worden als volgt definitief gerangschikt:

  • Veiligesportvloer.nl
  • Cada bvba

Juridische grond

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 35 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de gunning goed voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van dieptereiniging van sportvloeren, op basis van bestek GAC_2021_02008, aan Veiligesportvloer.nl BV, Croy 47A te 5653LC Eindhoven (Nederland), met ondernemingsnummer NL854158510B01.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van dieptereiniging van sportvloeren


budgetplaats:5115000000
budgetpositie:6141
functiegebied:2BRS050101A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA070742
budgetperiode: 2200, 2300, 2400, 2500 en 2600 

met orderbonsBijlagen

  • 02008_20220714_gunningsverslag.pdf