Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08584 - Bestek GAC_2022_02370. Raamovereenkomst voor de aanstelling van deskundigen voor de integrale kwaliteitskamer - Gunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08584 - Bestek GAC_2022_02370. Raamovereenkomst voor de aanstelling van deskundigen voor de integrale kwaliteitskamer - Gunning - Goedkeuring 2022_CBS_08584 - Bestek GAC_2022_02370. Raamovereenkomst voor de aanstelling van deskundigen voor de integrale kwaliteitskamer - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor de aanstelling van deskundigen voor de integrale kwaliteitskamer werd onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking GAC_2022_02370 uitgeschreven. Op 19 september 2022 dienden de volgende firma's een offerte in:

  • AREAL ARCHITECTEN CVBA, ALBERT CLAUDESTRAAT 12 bus 14 te 2018 ANTWERPEN, met ondernemingsnummer 0540.728.577;
  • CLUSTER MULTIPROFESSIONELE ARCHITECTENVENNOOTSCHAP BVBA, ANKERRUI 22 te 2000 ANTWERPEN, met ondernemingsnummer 0839.892.910; 
  • META ARCHITECTUURBUREAU BV, GROTE KRAAIWIJK 3 te 2000 ANTWERPEN, met ondernemingsnummer 0753.914.682;
  • ONO MULTIPROFESSIONELE ARCHITECTENVENNOOTSCHAP BVBA, DE KEYSERLEI 58-60 te 2018 ANTWERPEN, met ondernemingsnummer 0806.139.383.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

Inzake de kwalitatieve selectie werden alle inschrijvers betrouwbaar en geschikt bevonden.

De offertes van alle inschrijvers werden regelmatig bevonden: 

De offertes werden als volgt beoordeeld:                                   

Criteria

Gewicht

META ARCHITECTUURBUREAU BV

ONO MULTIPROFESSIONELE ARCHITECTENVENNOOTSCHAP BVBA

AREAL ARCHITECTEN CVBA

CLUSTER MULTIPROFESSIONELE ARCHITECTENVENNOOTSCHAP BVBA

Visie van de inschrijver op de opdracht

 50

48

48

45

44

Relevante expertise en autoriteit in functie van de opdracht

 50

48

48

45

46

Totaal

 100

96

96

90

90

 

De offertes worden als volgt definitief gerangschikt: 

  • META ARCHITECTUURBUREAU BV;
  • ONO MULTIPROFESSIONELE ARCHITECTENVENNOOTSCHAP BVBA;
  • AREAL ARCHITECTEN CVBA;
  • CLUSTER MULTIPROFESSIONELE ARCHITECTENVENNOOTSCHAP BVBA.

Juridische grond

In toepassing van artikel 41, §6 samen gelezen met artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte, nadat zij desgevallend de resterende inschrijvers in kennis heeft gesteld van haar voornemen om de onderhandelingen af te sluiten en een gemeenschappelijke termijn heeft vastgesteld voor de indiening van nieuwe of aangepaste offertes. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 35 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de gunning goed voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor de aanstelling van deskundigen voor de integrale kwaliteitskamer, op basis van bestek GAC_2022_02370, aan META ARCHITECTUURBUREAU BV, GROTE KRAAIWIJK 3 te 2000 ANTWERPEN, met ondernemingsnummer 0753.914.682 en aan ONO MULTIPROFESSIONELE ARCHITECTENVENNOOTSCHAP BVBA, DE KEYSERLEI 58-60 te 2018 ANTWERPEN, met ondernemingsnummer 0806.139.383.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Raamovereenkomst voor de aanstelling van deskundigen voor de integrale kwaliteitskamer


budgetplaats: 5151500000
budgetpositie: 613
functiegebied: 2WNS030212A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA050600
budgetperiode: 2200, 2300, 2400, 2500 en 2600

met orderbons

Bijlagen

  • 02370_20221012_VerslagNazichtOffertes.pdf