Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08580 - Bestek GAC_2022_02266. Raamovereenkomst voor het extensief maaien van rietkragen, oever- en watervegetatie en verwijderen van houtopslag in Antwerpen - Gunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08580 - Bestek GAC_2022_02266. Raamovereenkomst voor het extensief maaien van rietkragen, oever- en watervegetatie en verwijderen van houtopslag in Antwerpen - Gunning - Goedkeuring 2022_CBS_08580 - Bestek GAC_2022_02266. Raamovereenkomst voor het extensief maaien van rietkragen, oever- en watervegetatie en verwijderen van houtopslag in Antwerpen - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het extensief maaien van rietkragen, oever- en watervegetatie en verwijderen van houtopslag in Antwerpen werd vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking GAC_2022_02266 uitgeschreven. Op 9 augustus 2022 dienden de volgende firma’s een offerte in: 

 • HEYLEN NATUUR- & GROENBEDRIJF BV, SCHRANS 23 te 2440 GEEL, met ondernemingsnummer 0474.955.550;
 • JOS BAECK EN ZONEN BV, ZAMMELSEWEG 79 te 2440 GEEL, met ondernemingsnummer 0416.707.545;
 • NATUURWERK VZW, STEENWEG OP TIELEN 70 te 2300 TURNHOUT, met ondernemingsnummer 0890.604.807;
 • QUINTELIER NV, HOOGVELD 27 te 9200 DENDERMONDE, met ondernemingsnummer 0415.781.194.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.  

Inzake de kwalitatieve selectie werden alle inschrijvers betrouwbaar en geschikt bevonden.

De offertes van alle inschrijvers werden regelmatig bevonden en als volgt beoordeeld:

Naam

Prijs (50 ptn)

Plan van aanpak (50 ptn)

Totaal/som

HEYLEN NATUUR- & GROENBEDRIJF BV

50

40

90,00

NATUURWERK VZW

31,65

41

72,65

JOS BAECK EN ZONEN BV

31,81

36

67,81

QUINTELIER NV

25,96

37

62,96

  Juridische grond

  In toepassing van artikel 41, §6 samen gelezen met artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte, nadat zij desgevallend de resterende inschrijvers in kennis heeft gesteld van haar voornemen om de onderhandelingen af te sluiten en een gemeenschappelijke termijn heeft vastgesteld voor de indiening van nieuwe of aangepaste offertes. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria.

  In toepassing van artikel 66, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, ziet de aanbestedende overheid erop toe dat de offerte afkomstig is van een inschrijver waaraan de toegang tot de opdracht niet is ontzegd op grond van de uitsluitingsgronden en die voldoet aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde selectiecriteria en, in voorkomend geval, de niet-discriminerende regels en criteria inzake de beperking van het aantal aan de selectiecriteria beantwoordende kandidaten.

  In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

  In toepassing van artikel 35 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

  Regelgeving: bevoegdheid

  Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

  Algemene financiële opmerkingen

  Bij deze raamovereenkomst treedt de stad op als aankoopcentrale voor de aankoopgroep van de stad Antwerpen. Indien andere entiteiten dan de stad afnemen op deze raamovereenkomst, zal dat gebeuren in eigen naam en voor eigen rekening. De vastleggingen voor die deelopdrachten zullen dan ook op de eigen budgetten gebeuren.

  Besluit

  Het college van burgemeester en schepenen beslist:

  Artikel 1

  Het college keurt de gunning goed voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het extensief maaien van rietkragen, oever- en watervegetatie en verwijderen van houtopslag in Antwerpen, op basis van bestek GAC_2022_02266, aan HEYLEN NATUUR- & GROENBEDRIJF BV, SCHRANS 23 te 2440 GEEL met als ondernemingsnummer 0474.955.550.

  Artikel 2

  De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

  Omschrijving

  Bedrag

  Boekingsadres

  Bestelbon

  Extensief maaien van rietkragen, oever- en watervegetatie en verwijderen van houtopslag in Antwerpen


  budgetplaats: 5377000000
  budgetpositie: 61414
  functiegebied: 2LMS040101A00000
  subsidie: SUB_NR
  fonds: INTERN
  begrotingsprogramma: 2SA020680
  budgetperiode: 2200, 2300, 2400, 2500 en 2600

  met orderbons  Bijlagen

  • 02266_20220809_gunningsverslag.pdf