Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08619 - Correctiebestelling 4105061680 publicaties Ruimtelijke Ordening - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08619 - Correctiebestelling 4105061680 publicaties Ruimtelijke Ordening - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring 2022_CBS_08619 - Correctiebestelling 4105061680 publicaties Ruimtelijke Ordening - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 21 januari 2022 (jaarnummer 00512) keurde het college de gunning voor perceel 2 van "Raamovereenkomst voor de planning en aankoop van mediaruimte voor de groep Antwerpen ", op basis van bestek GAC_2021_01729, aan Media Architect bvba, Prekersstraat 33 te 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0643.973.595.

Op 10 juni 2022 (jaarnummer 04776) keurde het college bestelbon 4005511237 goed.

Het budget dat met de oorspronkelijke bestelbon 4005511237 werd vastgelegd is niet toereikend. Er zijn meer publicaties nodig dan oorspronkelijk geraamd, om het nodige budget hiervoor te voorzien moest er een ika light tussen operationele directeurs worden aangevraagd en deze was niet tijdig in orde om de bestelbon op te maken tegen de eerstvolgende facturatie.

De gevraagde publicaties zijn wettelijke verplichtingen voor de afdeling 'omgeving':

volgens deze wettelijke verplichtingen zal er voor openbare onderzoeken voor de afdeling ruimte in drie kranten met regionaal karakter en het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden en voor de afdeling milieu moeten openbare onderzoeken gepubliceerd worden in één krant of weekblad met regionaal karakter.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om  â€“ met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500: goedkeuring door het college na centraal visum

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Er is voldoende budget beschikbaar op SUB_NR/Intern/2200/5311500000/6141/2WNS030101A00000/2SA050600


Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS03 - Ruimtelijke ordening
2WNS0301 - Vergunnen
2WNS030101 - Reguliere werking vergunning

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de correctiebestelling 4105061680 goed voor een bedrag van 13.999,70 euro incl. btw aan Media-architect BV.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Media-architect BV
Prekersstraat 33
2000 Antwerpen

NBE0643973595
BE71001774612269
13.999,70 euro incl. btwbudgetplaats:5311500000
budgetpositie:6141
functiegebied:2WNS030101A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:Intern
begrotingsprogramma:2SA050600
budgetperiode:2200
4105061680